Dr Urszula Kierczyńska

note /search

Rachunkowość finansowa 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 938

Zasada ciągłości Dokonywanie w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych, by za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Jeśli jednak są wprowadzane zmiany, powin...

Rachunkowość finansowa 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

CENA NABYCIA: Cena zakupu - obejmuje kwotę należną sprzedającemu podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy É obciążenia o charakterze publicznoprawnym (np. cło) (import - spoza UE) É koszty zwi...

Rachunkowość finansowa 4

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

Cena nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych zawierają: koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszone o koszty z tego tytułu. Rachunkowość prowadzi się w walucie danego kraju. Przykład: W przypadku zakupu za granicą surow...

Rachunkowość finansowa 8

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

Obiekt inwentarzowy - środek trwały lub zespół środków trwałych stanowiących całość pod względem rzeczowym, spełniający określone funkcje. Zmiany ilościowo - wartościowe w stanie środków trwałych: Zwiększenia: zakup wytworzenie we własnym zakresie nieodpłatne otrzymanie otrzymanie w postaci a...

Rachunkowość finansowa 10

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

Ujemną wartość firmy ujmujemy w pasywach, jako „ekstra przychód”, w przeciwieństwie do dodatniej wartości firmy, którą ujmujemy w aktywach, jako „ekstra koszt”. ZAPASY - RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE - materiały nabyte w celu zużycia na własne...

Rachunkowość finansowa 12

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 938

Są one najbardziej powszechną formą rozrachunków. Powstają z tytułu transakcji kupna/ sprzedaży towarów, materiałów, wyrobów gotowych lub półproduktów, usług, inwestycji, itp. Na koncie „Rozrachunki z tytułu dostaw i usług” są ewidencjonowane należności i zobowiązania z tytułu: przyjętych i zrea...

Rachunkowość finansowa 14

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

Wartość początkowa może ulec zwiększeniu na skutek ulepszenia lub aktualizacji wyceny. Koszty - dotyczą pozostałej działalności operacyjnej. Wycena bilansowa nieruchomości inwestycyjnych: Cena nabycia, koszt wytworzenia lub wartość po aktualizacji pomniejszona o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy ...

Rachunkowość finansowa 6

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

Wady metody liniowej: środek nowy ma większą wydajność, dłużej używany - niższą wydajność, potrzebne są większe środki na remonty. Tymczasem amortyzacja przez cały okres użytkowania jest jednakowa. Metoda ta zakłóca rachunek ekonomiczny. Metody nierównomierne Metody degresywne metoda malejącego...

Rachunkowość finansowa 7

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

TRWAŁA UTRATA WARTOŚCI Zachodzi, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego, doprowadzającego wartość składn...

Rachunkowość finansowa 9

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

Koszty poniesione na własne potrzeby, powstałe przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są następujące warunki: Produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych są w...