Dr Mariusz Golecki - strona 6

Podział przepisów prawnych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1617

Podział przepisów prawnych: I. z punktu widzenia ich stosunku do konstrukcji normy prawnej: a) kompletne ( zawierają wszystkie elementy co najmniej jednej normy ), b) niekompletne ( nie zawierają wszystkich elementów ) PRZEPIS ODSYŁAJĄCY sensu largo to taki, który odsyła do innych przepisów prawa...

Podział reguł prawnych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Podział reguł prawnych: 1. ze względu na adresata: a) opierając się na językowym sformułowaniu reguły ( podział pierwotny ) - ogólne ( adresatem jest np. "osoba pełnoletnia" ) - jednostkowe ( adresatem jest np. "Jan Kowalski, ur. 24.04.1955" ) b) podział wtórny: - adresat j...

Pojęcie przestrzegania i stosowania prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1015

Pojęcie przestrzegania i stosowania prawa Przestrzeganie prawa jest zachowaniem adresata normy prawnej zgodnym z treścią dyspozycji tej normy w warunkach określonych w hipotezie. Stosowanie prawa - jest sformalizowanym działaniem kompetentnych organów władzy publicznej polegającym na podejmowaniu ...

Pomocniczne przedmioty prawnicze - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

POMOCNICZE PRZEDMIOTY PRAWNICZE (DZIEDZINY POMOCNICZE) wstęp do nauk o państwie i prawie logika prawnicza statystyka informatyka medycyna sądowa kryminalistyka (bada ślady przestępstw) kryminologia (bada społeczne aspekty przestępstwa) ...

System common law, system prawa stanowionego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 770

Powiązania treściowe ( w systemach statycznych ) a) logiczne ( Nn jest powiązana z Nw jak twierdzenie ogólne z odpowiednim twierdzeniem szczegółowym na podstawie przyjętych reguł wynikania ), b) istniej wspólna podstawa aksjologiczna, c) jednolitość pojęć, d) wprowadzenie przepisów odsyłających ...

Prawnicza koncepcja obowiązywania - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Prawnicza koncepcja obowiązywania norma została ustanowiona bądź uznana przez kompetentny organ. -wówczas norma została ustanowiona przez kompetentny organ o ile ten, kto ją ustanowił działał zgodnie z przyznanymi mu kompetencjami oraz zgodnie z procedurą określającą sposób ustanowienia danej norm...

Prawo międzynarodowe i wspólnotowe, kultura, sankcje - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 259

Prawo Międzynarodowe Publiczne to zespół zwyczajowych i umownych norm obowiązujących w stosunkach między państwami. Różnice między prawem międzynarodowym a prawem wewnętrznym: a) istnieje tylko jedno prawo międzynarodowe, b) normy prawa międzynarodowego wymagają dla powstania i obowiązywania zgody...

Prawo pozytywne - wykład - Zdania deontyczne

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1022

PRAWO POZYTYWNE to takie, którego przedmiotem jest człowiek fenomen i jego wolność zewnętrzna. Ma ono doprowadzić do stanu, w którym wolność jednostki nie kłóci się z wolnością pozostałych jednostek- fenomenów. Musi być tak skonstruowane, a...

Prawo przedmiotowe, podmiotowe, prawa cywilne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 364

OBOWIĄZEK występuje wtedy, gdy przepis prawa przewiduje w danej sytuacji pewien nakazany albo zakazany adresatowi sposób zachowania się, a z zachowaniem odmiennym wiąże się powinność zastosowania aktu przymusu państwowego. KOMPETENCJA to całokształt uprawnień i obowiązków dotyczących dziedziny, w o...

Prawo publiczne a prywatne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

PRAWO PRYWTNE A PUBLICZNE Przy prawie publicznym wykładnia powinna mieć charakter językowy Obowiązek czynności publiczno - prawnej nie może być przeniesiony na inną osobę Co nie jest zakazane to jest dozwolone: - w prawie karnym: TAK - w prawie konstytucyjnym (kompetencje organów państwa): NIE -...