Dr Mariusz Golecki

note /search

Charakterystyka nauk prawnych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawoznawstawa
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2555

Charakterystyka nauk prawnych Podział nauk: - przyrodnicze - zajmują się przyrodą, społeczne - zajmują się człowiekiem, - teoretyczne - zajmują się kwestią: jak jest? praktyczne - zajmują się kwestią: jak być powinno? - empiryczne - opierają się na doświadczeniu, formalne - nowe tezy wnioskow...

Źródła poznania i powstawania prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2198

ŹRÓDŁA POZNANIA PRAWA ( fontis iuris cognoscendi ) to wszelkie czynniki mogące dostarczyć informacji o prawie. Muszą one posiadać cechy takie jak: pierwotność, autentyczność, wierność, autorytatywność. ŹRÓDŁA POWSTAWANIA PRAWA ( fontis iuris orundi ) to czynniki wpływające na ukształtowanie się tak...

Źródła prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1085

Źródła prawa: a) w sensie formalnym, b) poznania prawa, c) w sensie materialnym, d) samoistne i niesamoistne. a) Fontes iuris oriundi - każdy akt, dokument lub decyzje, które uważa się za źródło norm prawnych, np. ustawa, rozporządzenie czy pr...

Akty normatywne na przykładzie Polski - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 434

Akty normatywne na przykładzie Polski: ZAMKNIĘTY KATALOG ŹRÓDEŁ PRAWA oznacza, iż nie zawiera norm powszechnie obowiązujących akt, który w katalogu nie został wymieniony. 1. Konstytucja - jest tylko jeden taki akt normatywny ( chyba, że w państwach federacyjnych ), - jest aktem o najwyższej mocy ...

Budowa definicji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476

Budowa definicji: - definiendum - zwrot definiowany, - funktor definicyjny - zwrot łączący, np. `jest to', - definiens - wyrażenie definiujące. Definicja równościowa - przez podanie najbliższego rodzaju i różnicy gatunkowej (per genus proximum et differentiam specificam - definicja klasyczna). ...

Definicja prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 525

DEFINICJA PRAWA PRAWO to system norm/reguł postępowania/zachowania o cechach generalności i abstrakcyjności, o charakterze powinnościowym, wyrażonych w odpowiednim języku, związanych genetycznie i funkcjonalnie z działalnością władzy publicznej i zaopatrzonych w sankcje z jej strony, obsługiwany pr...

Fakty prawne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 630

FAKTY PRAWNE FAKT PRAWNY to wszystkie te okoliczności, wymienione w przepisach prawa, które pociągają za sobą, wywołują czy rodzą skutki prawne, czyli inaczej mówiąc powodują powstawanie, zmianę albo wygaśnięcie bądź to uprawnień, bądź obowiązków, bądź też uprawnień i obowiązków. I.ZDARZENIA to fa...

Normy prawne i przepisy prawne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1071

Normy prawne i przepisy prawne Zdanie to rodzaj wypowiedzi, posiadającej wartość logiczną (tylko zd. oznajmujące). Wyraża ono sąd, tzn. myśl sprawozdawczą. Zdanie prawdziwe to takie, które jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Dyrektywy i o...

Obowiązywanie prawa - omówienie - Reguły walidacyjne

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2191

Obowiązywanie prawa - kryterium systemowe (tetyczne) - norma obowiązuje, jeśli została prawidłowo ustanowiona, ogłoszona i nie została derogowana, - kryterium faktyczne (behawioralne) - norma obowiązuje, jeżeli jest przestrzegana (kwestia desuetudo...

Pojęcia prawnicze - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 539

POJĘCIA PRAWNICZE POJĘCIE to znaczenie jakiegoś terminu zrelatywizowane do jakiegoś języka. POJĘCIA PRAWNE { PRAWNICZE } to znaczenie terminu występującego w języku prawnym { prawniczym }: a) opisowe, b) oceniające ( "ważne powody&quo...