Dr inż. Ryszard Szpadt

note /search

Zestalenie osadów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

( metody oznaczone ~ często traktowane, jako metody unieszkodliwienia przed składowaniem) Zestalenie osadów zawierających metale ciężkie prowadzone jest przy zastosowaniu spoiw mineralnych, głównie

Gospodarka odpadami - opracowanie wykładu

 • Politechnika Wrocławska
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 154
Wyświetleń: 917

1. Gospodarowanie odpadami po środkach ochrony roślin. 2. Głównym aktem prawnym określającym w Polsce zasady postępowania z odpadami jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628). Ponadto obowiązują jeszcze: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 września 2001 rok...

Zasady transportu odczynników chemicznych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1477

Zasady transportu odczynników chemicznych Reaktywność mieszanin substancji chemicznych NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY DOTYCZĄCE TRANSPORTU DROGOWEGO MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH •Międzynarodowa konwencja ADR (ang.: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) do...

Zagęszczanie paliwa z odpadów komunalnych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

ZAGĘSZCZANIE PALIWA Z ODPADÓW KOMUNALNYCH Paliwo z odpadów komunalnych zazwyczaj ma postać paliwa luzem paliwa zagęszczonego w formie brykietów lub granulek Paliwo w formie luźnej posiada gęstość rzędu 65 kg/m3 a zagęszczone z formie g...

Spiekanie żużla - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 77
Wyświetleń: 665

SPIEKANIE ŻUŻLA Rozdrabnianie do wielkości ziaren do ok. 3 mm Przesiewanie Przesiew łączony jest z popiołami lotnymi u poddawany spiekaniu. Odbywa się to na taśmie spiekalniczej (ruszt taśmowy) w temp powyżej 1400°C (przekroczenie

Spalanie odpadów w piecach cementowych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1239

SPALANIE ODPADÓW W PIECACH CEMENTOWYCH Stosuje się tu piece obrotowe - piece cementowe, wapiennicze, hutnicze i szklarskie. Za szczególnie przydatne do tych celów uznano obrotowe piece cementowe - procesy współspalania Proces wypały klinkiery cementowego Klinkier powstaje przez prażenie do spalen...

Produkcja paliwa z odpadów komunalnych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

PRODUKCJA PALIWA Z ODPADÓW KOMUNALNYCH Paliwo z przetworzonych odpadów komunalnych jest to stałe paliwo otrzymywane w wyniku mechanicznej obróbki odpadów komunalnych prowadzący do poprawy ich właściwości fizycznych, mechanicznych i paliwowych. Zwykle w trakcie tej

Piroliza odpadów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1589

Piroliza odpadów - jest to jedna z metod termicznego unieszkodliwiania odpadów -piroliza w zastosowaniu do odpadów - to procesy chemiczne przebiegające w podwyższonych temperaturach w tym odgazowanie(bez udziału tlenu) i zgazowanie bez obecności powietrza lub przy jego niewielkim dostępie ( w iloś...

Usuwanie składników szkodliwych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

USUWANIE SKŁADNIKÓW SZKODLIWYCH -wśród składników szkodliwych przyczyniających się do zanieczyszczenia powietrza w procesie spalania paliwa z odpadów należy wyróżnić między innymi siarkę, chlor, rtęć i kadm. Paliwo uzyskane w wyniku separacji powietrznej zawiera zazwyczaj mniej składników niebezpie...

Procesy cementacji - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2674

Cementacją określa się proces wypierania z roztworu jonów jednego metalu przez drugi.Pierwszy z metali przechodzi ze stanu jonowego w metaliczny a drugi z metalicznego w jonowy.Cementacja znajduje zastosowanie przede wszystkim przy:odzyskiwaniu metali z roztworów np. do wypie...