Dr inż. Ryszard Kowalski - strona 4

note /search

Asymetryczny model duopolu von Stackelberga - Stopa zysku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1218

Asymetryczny model duopolu von Stackelberga. Model ten wychodzi z krytyki modelu Cournot'a. Zachowuje on wszystkie poprzednie założenia z wyjątkiem tego, że teraz jeden z producentów będzie się zachowywać heteronomicznie (czyli w swojej kalkulacji uwzględnia funkcję reakcji konkurenta, co oznacza, ...

Wstęp do ekonomii

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1575

Ojcami ekonomii są: Arystoteles i Ksenofont: Oikos - dom Nomos - prawo }Oznaczało zasady prowadzenia gospodarstwa domowego NAUKA - jest to systematyczne przedstawianie rzeczywistości oparte na logicznie i metodologicznie uzasadnionych regułach Wiedza aspirująca do miana nauki musi posiadać: ...

Podstawowe elementy rynku- popyt, podaż, cena

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1736

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW RYNKU - POPYTU, PODAŻY I CENY. WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI MIĘDZY NIMI Popyt, podaż i ceny są podstawowymi elementami rynku. Powiązania jakie między nimi zachodzą i ich zależności określane są ogólnie mechanizmem rynkowym lub też mechanizmem popytowo-podażowo-cenow...

Funkcjonowanie i struktura gospodarki narodowej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1344

Struktura i funkcjonowanie Gospodarki Narodowej. 1. Powstanie, rozwój i ogólna charakterystyka gospodarki budynkowej 2. Podstawowe elementy gospodarki rynkowej 3. Towar 4. Cena 5. Pieniądz 6. Rynek 7. Podstawowe mechanizmy rynku - ich istota i funkcjonowanie 8. Popyt 9. Podaż 10. Konkure...

Konkurencja doskonała i monopol - Rodzaje rynków

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2240

KONKURENCJA DOSKONAŁA I MONOPOL JAKO SKRAJNE STRUKTURY RYNKU Rynek - całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunki, w jakich one przebiegają Rodzaje rynków : klasyfikacja w/g przedmiotu obrotu: rynek dóbr konsumpcyjnych rynki czynników pro dukcji: rynek pracy rynek kapitału rynek ziemi...

Mechanizm rynkowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1946

Mechanizm rynkowy. Gospodarka rynkowa, rynek, mechanizm rynkowy. W gospodarce rynkowej decydujący wpływ na alokację zasobów mają indywidualne decyzje uczestników rynku a nie decyzje administracyjne, czy też zwyczajowe, wynikające z tradycji. rynek - proces, w którym nabywcy i sprzedawcy określaj...

Mikroekonomia - zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1820

Ekonomia to nauka, która analizuje, w jaki sposób społeczeństwo gospodaruje posiadanymi zasobami. Jest nauką o wyborze co, jak i dla kogo wytwarzać. Podstawowe narzędzia analizy ekonomicznej to: dane liczbowe i modele, w tym model rynku. Rozróżniamy ekonomię pozytywną oraz ekonomię normatywną. EK...

Oligopol - Heterogeniczna konkurencja

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1351

Oligopol oferentów: ustalenie ceny przy heterogenicznej konkurencji. W konkurencji homogenicznej zakładaliśmy, że produkty wytwarzane przez kilku producentów są nierozróżnialne dla nabywców, czyli nie mają oni żadnych preferencji w stosunku do oferentów. Teraz będziemy rozpatrywać przypadek, gdy na...

Teoria podaży

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1232

TEORIA PODAŻY Nakłady a wielkość produkcji. Funkcja produkcji. funkcja produkcji ↓ czynniki produkcji → zdolności produkcyjne Funkcja produkcji określa zależność zdolności produkcyjnych Q od zaangażowanych w procesie wytwórczym czynników, np. pracy (L) i kapitału (K) Q = F ( K , L ) Zdolności p...

Podstawy mikroekonomii - Źródła danych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1449

II WARSZTAT EKONOMISTY Ekonomia, tak jak każda nauka wykorzystuje odpowiedni dla siebie zestaw narzędzi. Ich właściwe wykorzystanie sprawia, iż wiarygodna i czytelna staje się prowadzona analiza. Narzędzia te w większości zapożyczone są z dorobku nauk ścisłych takich jak matematyka, statystyka, inf...