Podstawy mikroekonomii - Źródła danych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy mikroekonomii - Źródła danych - strona 1 Podstawy mikroekonomii - Źródła danych - strona 2 Podstawy mikroekonomii - Źródła danych - strona 3

Fragment notatki:

II WARSZTAT EKONOMISTY Ekonomia, tak jak każda nauka wykorzystuje odpowiedni dla siebie zestaw narzędzi. Ich właściwe wykorzystanie sprawia, iż wiarygodna i czytelna staje się prowadzona analiza. Narzędzia te w większości zapożyczone są z dorobku nauk ścisłych takich jak matematyka, statystyka, informatyka.
Źródła danych Źródła danych, niezbędnych do prowadzenia analizy ekonomicznej, pozyskiwane są z różnego rodzaju opracowań, którymi zajmują się wyspecjalizowane w tym instytucje. Generalna zasada jest bowiem taka, że ekonomista uogólnia a następnie wysuwa wnioski z prowadzony obserwacji procesów gospodarczych. Aby jednak przeprowadzić wiarygodne badania, nie wystarczy wyłącznie odnotować zaistnienie jakiegoś faktu, czy jego powtarzalności w czasie. Potrzebne są również dane liczbowe, na których możnaby było oprzeć obliczenia, wykazać ogólne trendy zmian czy dokonać porównań w czasie.
Zdobywanie danych na własną rękę w obecnej rzeczywistości gospodarczej jest prawie niemożliwe. Wynika to z ograniczonych możliwości technicznych i finansowych badacza. Stąd też jako źródło danych wykorzystywane są opracowania urzędów statystycznych, ministerstw, banków, oraz instytucji podejmujących się odpłatnie przeprowadzić zamówione badania np. CBOP. Również międzynarodowe instytucje takie jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy OPEC udostępniają zebrane wyniki przeprowadzanych badań.
Rodzaje danych Pozyskane dane liczbowe przyjmują dwojakiego rodzaju postać. Mogą być one danymi przekrojowymi lub szeregami czasowymi.
Dane przekrojowe , jak sama nazwa wskazuje, przedstawiają strukturę badanego problemu. Podają więc one uzyskane w danym czasie wartości tej samej zmiennej pogrupowane według przyjętej kategorii np. bezrobocie w określonych grupach wiekowych, stopa inflacji w określonych państwach itd.
Przykład danych przekrojowych
Struktura bezrobocia według wieku ( w % )
Wiek XII 92 XII 93 XII 94 XII 95 XII 96 XII 97 15- 24
34,6
34,4
34,6
34,5
31,2
30,7
25-34
29,7
28,5
27,7
27,0
27,3
27,9
35-44
42,7
25,2
25,3
25,2
25,8
26,4
45-54
9,2
9,8
10,7
11,3
13,3
13,3
pow 55
1,7
2,0
1,7
2,0
2,4
1,7


(…)


25,3
25,2
25,8
26,4
45-54
9,2
9,8
10,7
11,3
13,3
13,3
pow 55
1,7
2,0
1,7
2,0
2,4
1,7
Szeregi czasowe prezentują wartości analizowanej zmiennej w kolejnych jednostkach czasu ( miesiąc, kwartał, rok itd.)
Przykład szeregu czasowego
Kurs marki niemieckiej w NBP ( w zł )
Data
Kurs
12. 1997
1,89
03. 1998
1,94
06. 1998
2,12
09. 1998
2,09
12. 1998
2,19
03. 1999
2,09
06. 1999
2,19
09. 1999
2,16
12. 1999
2,02…
… cen, jego cena realna spada czyli staje się ono w porównaniu z innymi tańsze . Nominalna i realna stopa procentowa
W ekonomii musimy umieć odróżnić nominalną i realną stopę procentową od udzielonych pożyczek. Nominalna stopa procentowa informuj udzielającego jak i zaciągającego pożyczkę o ile procent powiększy zwracana ilość pieniądza. Jest to ważna ale nie wystarczająca informacja. Udzielający…
… procentową, Najprostszą metodą ustalania poziom realnej stopy procentowej jest odjęcie od stopy nominalnej tempa wzrostu cen. Jeżeli nominalna stopa procentowa wynosi R=15%, zaś stopa inflacji odpowiednio Π=10% to realna stopa inflacji Rr=15%-10%=5%.
Bardziej wyszukana i precyzyjniejsza metoda polega na obliczeniu wskaźnika zmiany wielkości nominalnej pożyczanego pieniądza. W tym celu do nominalnej stopy…
… e 6 4 6 e f 5 5 Ilości Q g 4 6 2 6 Powyższa funkcja popytu, przedstawiona została z przyjęciem klauzuli ceteris paribus. W rzeczywistości zmienne ekonomiczne są uzależnione od wielu pozacenowych czynników. Ilości Q mogą się zmieniać np. pod wpływem zmian wysokości dochodów ,zmian indywidualnych gustów nabywców, mogą być również uzależnione od zmian warunków klimatycznych. Jeżeli np. ilość dni…
nominalny w wysokości 1000 przemnożymy przez wartość realną złotówki 0,5 to otrzymamy realną wartość naszego dochodu 1000złx0.5=500zł Deflator - narzędzie pomiaru zmian ogólnego poziomu cen
Konieczność posługiwania się wartościami realnymi wynika z powszechnego zjawisk inflacji, która zmniejsza faktyczną siłę nabywczą podmiotów gospodarczych. Oto przykład, do jakich błędnych wniosków można dojść operując…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz