Podstawy mikroekonomii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy mikroekonomii - strona 1

Fragment notatki:

Jego tematem są zagadnienia obejmujące swym zakresem podstawy mikroekonomii, wśród nich znalazły się m.in. takie tematy jak: co to jest ekonomia, źródła danych, rodzaje danych, dane przekrojowe, szeregi czasowe, prezentacja danych, tabele, wykresy, funkcja odwrócona, zmiany jednokierunkowe i odwrotnie kierunkowe, mierzenie nachylenia krzywych, funkcje ze zmiennym przyrostem, nachylenie funkcji ciągłych wypukłych i wklęsłych w stosunku do początku
układu współrzędnych, zmienne, których wielkości osiągają ekstrema, zmienne niezależne (autonomiczne), ruch wzdłuż krzywych a przesunięcia krzywych, przecinanie się krzywych, wartości absolutne i względne, stopa wzrostu, indeksy (wskaźniki), indeksy proste, indeksy o stałej podstawie (jednopodstawowe), indeksy łańcuchowe, indeksy jako średnie ważone, wielkości nominalne i realne, wskaźniki zmiany cen a realna siła nabywcza jednostki pieniądza, deflator - narzędzie pomiaru zmian ogólnego poziomu cen, produkt krajowy brutto, dochody nominalne i realne, ceny realne, nominalna i realna stopa procentowa, nominalny i realny kurs wymiany walut.

II WARSZTAT EKONOMISTY
Ekonomia, tak jak każda nauka wykorzystuje odpowiedni dla siebie zestaw narzędzi. Ich właściwe wykorzystanie sprawia, iż wiarygodna i czytelna staje się prowadzona analiza. Narzędzia te w większości zapożyczone są z dorobku nauk ścisłych takich jak matematyka, statystyka, informatyka.
Źródła danych
Źródła danych, niezbędnych do prowadzenia analizy ekonomicznej, pozyskiwane są z różnego rodzaju opracowań, którymi zajmują się wyspecjalizowane w tym instytucje. Generalna zasada jest bowiem taka, że ekonomista uogólnia a następnie wysuwa wnioski z prowadzony obserwacji procesów gospodarczych. Aby jednak przeprowadzić wiarygodne badania, nie wystarczy wyłącznie odnotować zaistnienie jakiegoś faktu, czy jego powtarzalności w czasie. Potrzebne są również dane liczbowe, na których możnaby było oprzeć obliczenia, wykazać ogólne trendy zmian czy dokonać porównań w czasie.
Zdobywanie danych na własną rękę w obecnej rzeczywistości gospodarczej jest prawie niemożliwe. Wynika to z ograniczonych możliwości technicznych i finansowych badacza. Stąd też jako źródło danych wykorzystywane są opracowania urzędów statystycznych, ministerstw, banków, oraz instytucji podejmujących się odpłatnie przeprowadzić zamówione badania np. CBOP. Również międzynarodowe instytucje takie jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy OPEC udostępniają zebrane wyniki przeprowadzanych badań.
Rodzaje danych
Pozyskane dane liczbowe przyjmują dwojakiego rodzaju postać. Mogą być one danymi przekrojowymi lub szeregami czasowymi.
Dane przekrojowe, jak sama nazwa wskazuje, przedstawiają strukturę badanego problemu. Podają więc one uzyskane w danym czasie wartości tej samej zmiennej pogrupowane według przyjętej kategorii np. bezrobocie w określonych grupach wiekowych, stopa inflacji w określonych państwach itd.
Przykład danych przekrojowych
Struktura bezrobocia według wieku ( w % )
Wiek
XII 92
XII 93
XII 94
XII 95
XII 96
XII 97
15- 24
34,6
34,4
34,6
34,5
31,2
30,7
25-34
29,7
28,5
27,7
27,0
27,3
27,9
35-44
42,7
25,2
25,3
25,2
25,8
26,4
45-54
9,2
9,8
10,7
11,3
13,3
13,3
pow 55
1,7
2,0
1,7
2,0
2,4
1,7
Szeregi czasowe prezentują wartości analizowanej zmiennej w kolejnych jednostkach czasu ( miesiąc, kwartał, rok itd.)


(…)


25,3
25,2
25,8
26,4
45-54
9,2
9,8
10,7
11,3
13,3
13,3
pow 55
1,7
2,0
1,7
2,0
2,4
1,7
Szeregi czasowe prezentują wartości analizowanej zmiennej w kolejnych jednostkach czasu ( miesiąc, kwartał, rok itd.)
Przykład szeregu czasowego
Kurs marki niemieckiej w NBP ( w zł )
Data
Kurs
12. 1997
1,89
03. 1998
1,94
06. 1998
2,12
09. 1998
2,09
12. 1998
2,19
03. 1999
2,09
06. 1999
2,19
09. 1999
2,16
12. 1999
2,02…
… cen, jego cena realna spada czyli staje się ono w porównaniu z innymi tańsze . Nominalna i realna stopa procentowa
W ekonomii musimy umieć odróżnić nominalną i realną stopę procentową od udzielonych pożyczek. Nominalna stopa procentowa informuj udzielającego jak i zaciągającego pożyczkę o ile procent powiększy zwracana ilość pieniądza. Jest to ważna ale nie wystarczająca informacja. Udzielający…
… procentową, Najprostszą metodą ustalania poziom realnej stopy procentowej jest odjęcie od stopy nominalnej tempa wzrostu cen. Jeżeli nominalna stopa procentowa wynosi R=15%, zaś stopa inflacji odpowiednio Π=10% to realna stopa inflacji Rr=15%-10%=5%.
Bardziej wyszukana i precyzyjniejsza metoda polega na obliczeniu wskaźnika zmiany wielkości nominalnej pożyczanego pieniądza. W tym celu do nominalnej stopy…
… e 6 4 6 e f 5 5 Ilości Q g 4 6 2 6 Powyższa funkcja popytu, przedstawiona została z przyjęciem klauzuli ceteris paribus. W rzeczywistości zmienne ekonomiczne są uzależnione od wielu pozacenowych czynników. Ilości Q mogą się zmieniać np. pod wpływem zmian wysokości dochodów ,zmian indywidualnych gustów nabywców, mogą być również uzależnione od zmian warunków klimatycznych. Jeżeli np. ilość dni…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz