Dr inż. Ryszard Kowalski - strona 2

note /search

Rynkek pracy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2226

Rynki pracy Podaż pracy Praca jest jednym z czynników produkcji sprzedawanych przez gospodarstwa domowe przedsiębiorstwom. Jest jednak czynnikiem produkcji o specyficznych własnościach. Trzeba bowiem zwrócić uwagę na fakt, że praca jest dla ...

Rynki oligopolistyczne - Przypadek Cournota

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1162

Rynki oligopolistyczne. Ustalenia wstępne. Rynki oligopolistyczne różnią się od form wcześniej rozpatrywanych tym, że po stronie oferentów bądź nabywców jest na tyle mało podmiotów gospodarczych, że działania jednego z nich w sposób widoczny zmieniają sytuację ekonomiczną pozostałych nielicznych p...

Rynki o monopolistycznej konkurencji - Teoria ekonomii

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1029

Rynki o monopolistycznej konkurencji. W dotychczasowej analizie omówiliśmy najpierw konkurencję doskonałą i monopol oferenta. Są to dwa skrajne przypadki form rynku, które w pełnej postaci w realnych gospodarkach rynkowych praktycznie nie występuj...

Rynki czynników produkcji - Stopień mobilności

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2289

Rynki czynników produkcji - uwagi wstępne Zasób i strumień czynnika produkcji W niniejszym rozdziale zajmiemy się rozpatrzeniem ogólnych uwarunkowań dotyczących handlu czynnikami produkcji, zarówno ogólnogospodarczymi (typu: ziemia, praca, ka...

Rynek, popyt i podaż

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 903
Wyświetleń: 3003

Rynek, popyt, podaż, elastyczność popytu i podaży I. Rynek i gospodarka rynkowa RYNEK Proces , przy pomocy którego kupujący i sprzedający określają co chcą kupić lub sprzedać i na jakich warunkach Całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków, w jakich one przebiegają Powstaje w odpo...

Rynek doskonale konkurencyjny - Wynik finansowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1855

KONKURENCJA DOSKONAŁA W poprzednich rozdziałach analizowaliśmy różne pojęcia kosztów. Zdobyta w nich wiedza pozwoli nam bliżej wyjaśnić zjawisko podaży rynkowej, czyli ilości jakie firmy i całe gałęzie wytwórstwa skłonne są oferować przy różnych poziomach cen. Związek pomiędzy kosztem produkcji a w...

Przedmiot mikroekonomii - Optymalizacja

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1820

Obszar, którym interesuje się ekonomia jest bardzo szeroki. Mieszczą się w nim zagadnienia dotyczące funkcjonowania produkcji, handlu, przedsiębiorstw, zachowań kupujących i sprzedających oraz całej gospodarki, a także kwestie pozornie nie związane z problematyką ekonomiczną, a mające istotny wpły...

Powstanie i rozwój rynków w czasie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1610

Powstanie i rozwój rynków w czasie W trakcie dotychczasowych rozważań przedstawiliśmy różne formy rynków dóbr konsumpcyjnych, nie zastanawialiśmy się jednak nad tym, w jakich sytuacjach powstają nowe rynki oraz od czego zależy i jak w miarę upływu czasu zmienia się forma rynku. Dla wyjaśnienia oko...

Postępowanie nabywców - Zachowanie konsumenta

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1365

POSTĘPOWANIE NABYWCÓW Zachowanie konsumenta jest częścią szerszej problematyki, dotyczącej zachowania człowieka w ogóle. W szerokim znaczeniu psycholodzy rozumieją zachowanie, jako każdą dającą się obserwować reakcję na bodźce z otoczenia lub ogół reakcji i ustosunkowań organizmów do otoczenia. Do ...

Popyt, podaż i cena

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 623
Wyświetleń: 3283

Teoria i praktyka mikroekonomii. (rynek,popyt,podaż,cena) Istota analizy mikroekonomicznej, jej przedmiot i podstawowe założenia badania zachowań konsumentów (gospodarstw domowych) badania zachowań producentów analiza cząstkowa ogólna teoria równowagi Narzędzia analizy mikroekonomicznej mod...