Dr hab. Piotr Niczyporuk

note /search

Pacta preatoria- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2954

Pacta praetoria. Były to nieformalne umowy uznane i chronione według prawa pretorskiego. Pacta praetoria sankcjonowały umowy, w których przyrzeczenie składała tylko jedna strona. Do najbardziej typowych paktów pretorskich należały: pactum iusiurandum voluntarium (w sprawie dobrowolnej przysięgi) ...

Pożyczka- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1099

Pożyczka (mutuum). Pożyczka rzymska występowała w dwóch postaciach: starszej - nexum i nowszej - mutuum. Nexum - była to pożyczka archaicznego prawa. Dochodziła do skutku w sposób formalny podobnie jak mancypacja. Suma dłużna była oprocentowan...

Proces kognicyjny- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

Proces kognicyjny Ukształtował się jako jedyny sposób dochodzenia roszczeń wynikających z prawa prywatnego dopiero w okresie dominatu. Jednofazowe postępowanie toczyło się w całości przed sędziami - urzędnikami państwowymi. Na najniższym szczeblu sądzili w sprawach drobniejszych urzędnicy municypa...

Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 812

Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (negotiorum gestio). Pretor zapowiedział w edykcie: „jeżeli ktoś będzie prowadził sprawy drugiego lub sprawy tego, który zmarł, udzielę z tego tytułu powództwa”. Węzeł obligacyjny zawiązywał się przez podjęci...

Przedmiot zobowiązania- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

Przedmiot zobowiązania. Treścią każdego zobowiązania jest spełnienie jakiegoś świadczenia w przyszłości. Rzymianie przedmiot świadczenia określali jako dare, facere i praestare. dare (dać) - oznaczało przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy lub ustanowienie dla niego ograniczonego prawa rzec...

Przestępstwa prawa prywatnego- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

Przestępstwa prawa prywatnego. Drugim obok kontraktów źródłem powstawania zobowiązań były - wedle systematyki przyjętej przez Gaiusa w Instytucjach - delicta (odpowiednik dzisiejszych „czynów niedozwolonych”, traktowanych jako źródło odpowiedzialności cywilnej), rozumiane jako przestępstwa prawa pr...

Spółka- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

Spółka (societas). Historycznym zaczątkiem późniejszej spółki zarobkowej była wspólnota spadkobierców - consortium. Societas - był to związek dwóch lub więcej wspólników (socii), którzy zobowiązywali się dążyć do osiągnięcia wspólnych celów przy użyciu wspólnych środków personalnych i rzeczowych. ...

Szkoda i jej naprawienie- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2898

Szkoda i sposoby jej naprawienia. Szkoda to nic innego jak naruszenie interesu wierzyciela, który wyraża się w jego prawie podmiotowym chronionym przez obowiązujący porządek prawny. Może to być uszczerbek w majątku wierzyciela, ale w równym stopniu uszczerbek w innych dobrach materialnych, jak i ni...

Użyczenie- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3038

Użyczenie (commodatum). Użyczenie to bezpłatne korzystanie z cudzej rzeczy w zakresie ustalonym przez strony, bez prawa do pobierania pożytków. Commodatum był kontraktem realnym, dwustronnie zobowiązującym niezupełnym, ocenianym wg bonae fidei. Przedmiotem użyczenia były rzeczy niezużywalne najczęś...

Umocnienie zobowiązań- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3185

Umocnienie zobowiązań. Normalną gwarancją wykonania obowiązku dłużnika była ochrona procesowa (za wyjątkiem zobowiązań naturalnych). Jednym z zabezpieczeń wierzytelności było rzeczowe prawo zastawu. Dodatkowymi zabezpieczeniami ze strony dłużnika było a) ustanowienie