Dr Anetta Breczko - strona 5

Legitymizacja-opracowanie

 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

. Legitymizacja - społeczeństwo upoważnia władzę do działania, uprawomocnienie władzy oparte na społecznej akceptacji, powszechne przekonanie, że sprawowanie władzy przez określone podmioty jest zasadne, usprawiedliwione. Ma znaczenie szczególnie w ustrojach politycznych gdzie władza sprawowana jest...

Normy prawne według kryterium-opracowanie

 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

24. Normy prawne wg kryterium: a) jaka reguła jest zawarta w dyspozycji (kryterium treści przepisu prawa): - nakazu - zakazu; - dozwolenia (uprawniające) b) stopień szczegółowości: - „lex generalis” - norma ogólna „kto zabija podlega karze...”...

Państwo jako osoba prawna-opracowanie

 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

2. Państwo jako osoba prawna: Skarb Państwa - podmiot cywilnoprawnych (w tym majątkowych) praw państwa, z reguły osoba prawna reprezentująca państwo jako właściciela majątku, z wyłączeniem części pozostających we władaniu innych państwowych osób prawnych (m.in. funduszów celowych, przedsiębiorstw i...

Podstawowy tryb powstawania osób prawnych-opracowanie

 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1631

. Podstawowy tryb powstawania osób prawnych: W zależności od rodzaju zdarzeń i przesłanek prawnych rozróżnia się trzy zasadnicze systemy powstania osób prawnych: a) TRYB erekcyjny - zwany ustawowym, osoba prawna powoływana jest do życia bezpośrednio przez państwo za pomocą odpowiedniego aktu prawn...

Podział faktów prawnych-opracowanie

 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 623

10. Podział faktów prawnych: zdarzenia prawne - zdarzenia niezależne od woli i zachowań podmiotów prawa wywołujące skutki prawne( nie zależą od człowieka).Zdarzeniami prawnymi może być: śmierć, narodziny, kleski żywiołowe. działania praw...

Rodzaje przepisów prawnych-opracowanie

 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 497

23. Rodzaje przepisów prawnych: Przepis konkretny - to przepis, który zawiera poprzednik, funktor normotwórczy, następnik Przepisy niekompletne dzielą się na: przepisy odsyłajace - to takie którym twórca prawa odsyła do aktu normatywnego, grupy przepisów. Sprawia to, że prawo jest bardziej czyteln...

Skutki prawne-opracowanie

 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

8. Skutki prawne- wszystkie następstwa prawne, jakie przepisy prawa wiążą z faktami prawnymi czyli następstwa, które powinny nastąpić gdy zaistnieje fakt prawny polegające na zmianie, wygaśnięciu lub powstaniu stosunku prawnego. Są to uprawnien...

Stowarzyszenia i korporacje-opracowanie

 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

Stowarzyszenia i korporacje - reguluje :Dz.U. 01.79.855 - USTAWA - z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie: Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych. Stowarzyszenie jest ...

Trójelementowa konstrukcja normy prawnej-opracowanie

 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

. Trójelementowa konstrukcja normy prawnej: hipoteza - ta część normy prawnej w której mamy adresata i zaistniałe okoliczności w jakich adresat może się znaleść. Podmiot prawa (adresat) może być powszechny, albo sprecyzowany przez Ustawodawcę. Adresatem może być osoba fizyczna i prawna. dyspozycja ...

Trójpodział władzy-opracowanie

 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 147
Wyświetleń: 742

. Trójpodział władzy to podział sfer funkcjonowania państwa, spopularyzowany przez francuskiego myśliciela oświecenia, Monteskiusza. Wedle założeń Monteskiusza władza dzieliła się na: władzę ustawodawczą stanowioną obecnie najczęściej przez p...