Dr Andrzej Gulczyński - strona 2

Źródła prawa amerykańskiego, Ehepatent, Kodyfikacje napoleońskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 98
Wyświetleń: 728

ŹRÓDŁA PRAWA AMERYKAŃSKIEGO władze angielskie uważały (orzeczenie z 1608), że koloniści angielski zachowują swoje prawo i że system common law obowiązuje, ale: osadnicy angielski nie znali dobrze prawa angielskiego i odnosili się do niego z ...

Pruskie prawo krajowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1085

ALR - LANDRECHT 1794 (PRUSKIE PRAWO KRAJOWE) przygotowywany od 1780r. przez komisję (kanclerz J. von Carmer, C Svarez) wprowadzenie projektu spotkało się z oporem feudalnych kół pruskich wpływ na ogłoszenie i wprowadzenie - ostatecznie dążenie, by na ziemiach zagrabionych Polsce po II rozbiorze...

System common law

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2030

COMMON LAW A EQUITY dualizm cechą prawa angielskiego common law; orzecznictwo sądów westminsterskich, „prawo kazusów” equity - od XV w. równoległy rozwój; przejaw działalności Sądu Kanclerskiego od XIII w. rozstrzygnięcia sędziowskie został...

Dualizm cechą prawa angielskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

COMMON LAW A EQUITY dualizm cechą prawa angielskiego common law; orzecznictwo sądów westminsterskich, „prawo kazusów” equity - od XV w. równoległy rozwój; przejaw działalności Sądu Kanclerskiego od XIII w. rozstrzygnięcia sędziowskie został...

Dziedziczenie w prawie feudalnym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1001

D ZIEDZICZENIE W PRAWIE FEUDALNYM OGÓLNIE powstanie i rozwój prawa spadkowego wi e si  z indywidualizacj  w asno ci charakter wspólnotowy, zbiorowy ruchomo ci / nieruchomo ci najdawniejsze  zasady  dziedziczenia  dotyczy y  ruchomo ci (synowie bro  i zbroje, córki ubrania, ozdoby) DZIEDZICZENIE j...

Glosatorzy i komentatorzy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3997

GLOSATORZY XI-XIII w. początek związany z odkryciem Digestów justyniańskich (Pandektów) - szkoła bolońska (narodzenie wraz z powstaniem Uniwersytetu w Bolonii w 1088) twórcą Irneriusz - najbardziej znacząca postać szkoły; miał 4 uczniów: Martinusa, Bulgarusa, Hugona, Jacobusa - zajmowali się na...

Humanizm prawniczy, Ordenanse

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3402

HUMANIZM PRAWNICZY XVI w. - zapoczątkował reakcję przeciwko pojmowaniu prawa rzymskiego w duchu italskim i przeciwko metodom badań glosatorów i komentatorów kierunek typowy dla XVI i częściowo także dla XVII w. powrót do źródeł prawa rzymskiego naukowy stosunek do prawa rzymskiego „czyści” legi...

Kodeks karny 1810 i 1932 oraz Kodeks Tagancewa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3339

Kodeks karny (Code Penal) - 1810 zawierał tylko przepisy prawa karnego materialnego formalna definicja przestępstwa nulla poena sine lege wyróżniał zbrodnie, występki i wykroczenia zbrodnie - naruszenie praw naturalnych człowieka występki - naruszenie porządku publicznego wykroczenia - narusz...

Kodeks karny 1932

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 112
Wyświetleń: 875

KODEKS  KARNY 1932 CHARAKTERYSTYKA postulaty doktryny KLASYCZNEJ równo  wobec prawa humanitaryzm ograniczenie kary  mierci nadzwyczajne z agodzenie kary warunkowe zawieszenie kary za przest pstwa zagro one do 2 lat warunkowe zwolnienie zatarcie skazania indywidualizm odpowiedzialno ci karnej subi...

Kodeks postępowania cywilnego 1930 (1933)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1330

KODEKS POST POWANIA CYWILNEGO 1930 (1933) CHARAKTERYSTYKA ograniczenie zasady kontradyktoryjno ci w przypadku zaanga owania interesu publicznego ZASADA RÓWNO CI STRON cho  faktyczna nierówno  maj tkowa ZASADA JAWNO CI POST POWANIA mo liwe ograniczenia np. ze wzgl du na dobre obyczaje i moralno ZA...