Dr Aleksandra Witkowska

note /search

Analiza wahań sezonowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1750

Analiza wahań sezonowych Jednym z podstawowych zadań składnikowej analizy szeregów czasowych jest estymacja wahań sezonowych. Do zjawisk sezonowych należą takie zjawiska, w rozwoju których występuje stały cykl zmian, powtarzający się bardziej lub mniej regularnie z miesiąca na miesiąc, z kwartału n...

Charakterystyka podstawowych parametrów analizy struktury

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1078

Charakterystyka podstawowych parametrów analizy struktury Charakterystyka miar tendencji centralnej W analizie struktury interesuje nas nie tylko rozkład częstości kategorii wyróżnionej zmiennej, ale najczęściej pytamy o to, co jest typowe, np. jaka jest typowa (przeciętna) płaca górników, nauczyci...

Funkcja regresji - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 896

Funkcja regresji Funkcja regresji zmiennej Y względem zmiennej X Funkcja regresji zmiennej X względem zmiennej Y Szacowanie parametrów równania regresji metodą najmniejszych kwadratów dla funkcji regresji zmiennej Y względem zmiennej X: dla funkcji regresji zmiennej X względem zmiennej Y: Wa...

Grupowanie wariancyjne - procedura grupowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1372

Grupowanie wariancyjne W tej metodzie, jak już wspomniano wcześniej, należy zbudować dla badanej cechy schemat klasyfikacyjny o równych co do rozpiętości przedziałach klasowych a następnie przyporządkować poszczególnym klasom jednostki danej zbiorowości. Procedura grupowania: Sporządź wykaz wariant...

Grupowanie i jego metody

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

Grupowania wg cechy mierzalnej (jednej) dokonać możemy wykorzystując: 1) Metodę grupowania wariancyjnego . Polega ona na podziale jednostek danej zbiorowości wg natężenia badanej cechy. Otrzymujemy wtedy rozkład danej zmiennej, który umożliwia nam poznanie, w jakim stopniu badana zbiorowość jest j...

Istota analizy struktury

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847

Istota analizy struktury Jej celem jest ustalenie podobieństw i różnic między jednostkami badanej zbiorowości ze względu na interesującą nas cechę statystyczną. Podobieństwa ustala się poprzez wyznaczenie przeciętnego poziomu wartości cechy u wszystkich jednostek badanych, różnice natomiast charak...

Klasyfikacja parametrów analizy struktury

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1505

KLASYFIKACJA PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW ANALIZY STRUKTURY Parametry klasyczne Parametry pozycyjne I. MIARY POŁOŻENIA ( przeciętne ) 1. Średnia arytmetyczna − 2. Średnia geometryczna − 3. Średnia harmoniczna − 4.

Korelacja rang Spearmana

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 987

Korelacja rang W przypadku mało licznych zbiorowości sklasyfikowanych ze względu na dwie cechy, pomiędzy którymi chcemy zbadać współzależność, możliwe staje się zastosowanie do pomiaru siły i kierunku tej współzależności współczynnika korelacji rang Spearmana. Miarę tą obliczamy wg wzoru : gdzie: ...

Kryteria wyboru parametrów opisowych analizy struktury

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1253

Kryteria wyboru parametrów opisowych analizy struktury Parametrami klasycznymi posługujemy się, gdy spełnione są dwa warunki: warunek merytoryczny, który wymaga, by analizowana zbiorowość była jednorodna (w odniesieniu oczywiście do interesującej nas cechy). Wszystkie klasyczne parametry są ze swe...

Metody analizy wspłzależności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

Metody analizy współzależności Kowariancja to miara natężenia współzmienności dwóch cech. Znak kowariancji informuje o charakterze współzmienności - dodatni oznacza zgodne kierunki zmian, ujemny - kierunki zmian przeciwne. Współczynnik korela...