Dr Aldona Uziębło - strona 4

Pojęcie praw człowieka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 924

Pojęcie praw człowieka. Prawo pierwotne w stosunku państwa, przysługujące każdemu człowiekowi bez względu na jego przynależność państwową czy pozycję w społeczeństwie. Rzadko terminowi temu nadawane jest nieco inne znaczenie. Nieliczni uważają, że odnosi się ono tylko do tych praw jednostki, zagwar...

Pojęcie praw podstawowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1120

. Pojęcie praw podstawowych. Prawa podstawowe - prawa zagwarantowane w konstytucji danego państwa, przy czym cześć z nich przysługuje tylko obywatelom tego państwa, a część wszystkim osobom znajdującym się na obszarze jego jurysdykcji. W niektórych konstytucjach regulacje dotyczące podstawowych pr...

Pojęcie skargi konstytucyjnej i jej cele

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1309

Pojęcie skargi konstytucyjnej i jej cele. Szczególne uprawnienie przysługujące osobom fizycznym lub osobom prawnym do ochrony przed sądem przysługującej jej praw i wolności w szczególnym trybie w przypadku jej naruszenia przez akty organów państwowych lub czynności tych organów. Cele: ochrona pr...

Pojęcie zasad konstytucyjnych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 945
Wyświetleń: 2702

Pojęcie zasad konstytucyjnych Zasady konstytucyjne (ustroju) - 1)naczelne, najważniejsze rozstrzygnięcia charakteryzujące ustrój państwa, zawarte w konstytucji (jeśli państwo taka posiada); 2)Normy prawne zawarte w konstytucji, których szczególna doniosłość wyraża się, że: A) z norm tych wynikają i...

Pojecie i cechy suwerenności

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1127

Pojecie i cechy suwerenności. Suwerenność - władza pierwotna, trwała, niezależna w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych i prawnie nieograniczona Cechy: 1) Pierwotny charakter - nie wyprowadza się jej od żadnej innej władzy w państwie ani poza nim (w przypadku prób uzasadnienia pochodzenia władz...

Pojęcie konsultacji ludowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 763

Pojecie konsultacji ludowych. Konsultacja ludowa - wyrażenie przez zbiorowy podmiot suwerenności w drodze głosowania, opinii w jakiejś sprawie. W od­różnieniu od rezultatów referendum wyniki konsultacji ludowej nie ma­ją charakteru wiążącego. Mają jednak (zazwyczaj duże ) znaczenie po­lityczne. In...

Pojecie prawa wyborczego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 819

.  Pojecie prawa wyborczego. Prawo wyborcze w nauce prawa konstytucyjnego nie jest rozumiane jednoznacznie. P rawo wyborcze w znaczeniu przedmiotowym - ogół norm prawnych regulujących przygotowanie i przeprowadzenie wyborów oraz ustalenie składu orga­nów przedstawicielskich . Prawo wyborcze w znac...

Powszechna deklaracja Praw Człowieka i jej prawne znaczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 868

Powszechna deklaracja Praw Człowieka i jej prawne znaczenie. Pierwszym aktem obejmującym w sposób kompleksowy prawa jednostki by uchwalona w 1948 r. w formie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, Powszech...

Prawo a wolność jednostki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1099

Prawo a wolność jednostki. Prawa obywatelskie -uprawnienia obywatela danego państwa wynikające z prawa w znaczeniu przedmiotowym i służące do ochrony interesów obywatela . W razie sporu z organem państwowym oby­watel powinien podać podstawę prawną, na której opiera swoje uprawnienie. Należy przy ty...

Problem granic władzy suwerennej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1260

Problem granic władzy suwerennej. Zakres władzy suwerennej jest w praktyce determinowany choćby przez czynniki obiektywne, gospodarcze, materialne. Teorie granic władzy suwerennej w stosunkach wewnętrznych: -w ka­tolickiej doktrynie państ...