Dochody jednostek samorządu terytorialnego - Przepisy prawne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dochody jednostek samorządu terytorialnego -  Przepisy prawne - strona 1 Dochody jednostek samorządu terytorialnego -  Przepisy prawne - strona 2 Dochody jednostek samorządu terytorialnego -  Przepisy prawne - strona 3

Fragment notatki:

Przepisy prawne określające źródła dochodów j.s.t. w Polsce  Konstytucja RP  – art. 167, 168  Europejska Karta Samorządu Lokalnego    Ustanowiona przez państwa członkowskie Rady Europy w dniu 15 X 1985 r.      w Strasburgu    Polska ratyfikowała EKSL w 1993 r.  (Dz. U. z 1994 r. Nr 124 poz. 607).    W myśl zasady  pacta sunt servanda ,  z postanowieniami Karty powinny być      zgodne  ustawy dotyczące polskiego samorządu terytorialnego, w tym jego     finansów  Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego   z dnia 13 listopada 2003 r. (j.t. Dz. U. z  2010 r. Nr 80 poz. 526 ze zm.) Konstytucja RP Art. 167  1. Jednostkom samorządu terytorialnego  zapewnia się udział w dochodach  publicznych  odpowiednio do przypadających im zadań. 2.  Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich  dochody własne  oraz  subwencje ogólne  i  dotacje celowe  z budżetu państwa. 3.  Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego są określone  w ustawie. (→ ustawa o dochodach j.s.t.) 4.  Zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego  następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych. Art. 168 Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości  podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie. (→  ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12.01.1991 r.) Europejska Karta Samorządu Lokalnego Art. 9  1.  Społeczności lokalne mają prawo, w ramach narodowej polityki gospodarczej, do posiadania  własnych wystarczających zasobów finansowych, którymi mogą swobodnie dysponować w ramach  wykonywania swych uprawnień. 2.  Wysokość zasobów finansowych społeczności lokalnych powinna być dostosowana do zakresu  uprawnień przyznanych im przez Konstytucję lub przez prawo. 3.  Przynajmniej część zasobów finansowych społeczności lokalnych powinna pochodzić z opłat  i podatków lokalnych, których wysokość społeczności te mają prawo ustalać, w zakresie określonym  ustawą. 4.  Systemy finansowe, na jakich opierają się zasoby pozostające do dyspozycji społeczności  lokalnych, powinny być wystarczająco zróżnicowane i elastyczne, aby mogły w miarę możliwości  odpowiadać rzeczywistym zmianom zachodzącym w poziomie kosztów związanych z  wykonywaniem uprawnień. 5.  Ochrona społeczności lokalnych, finansowo słabszych, wymaga zastosowania procedur  wyrównawczych lub działań równoważących, mających na celu korygowanie skutków nierównego  podziału potencjalnych źródeł dochodów, a także wydatków, jakie te społeczności ponoszą.  Procedury lub działania tego typu nie powinny ograniczać swobody podejmowania decyzji przez 

(…)

… odrębnych
przepisów;
Inne dochody własne gminy
[cd. – art. 4 ust. 1]
3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz
wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw
pomocniczych gminnych jednostek budżetowych;
  4)   dochody z majątku gminy;
  5)   spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
  6)   dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych
przepisach;
  7)   5,0…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz