Definicja oznaczenia geograficznego - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja oznaczenia geograficznego - wykład. - strona 1 Definicja oznaczenia geograficznego - wykład. - strona 2 Definicja oznaczenia geograficznego - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

definicję oznaczenia geograficznego i napisz, kto może uzyskać takie prawo. [art. 174-175] Definicja: Oznaczeniami geograficznymi, są oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru. Oznaczeniami geograficznymi są: 1) nazwy regionalne jako oznaczenia służące do wyróżniania towarów, które: pochodzą z określonego terenu oraz posiadają szczególne właściwości, które wyłącznie lub w przeważającej mierze zawdzięczają oddziaływaniu środowiska geograficznego obejmującego łącznie czynniki naturalne oraz ludzkie - których wytworzenie lub przetworzenie następuje na tym terenie; 2) oznaczenia pochodzenia jako oznaczenia służące do wyróżniania towarów: pochodzących z określonego terenu oraz posiadających pewne szczególne właściwości albo inne cechy szczególne przypisywane pochodzeniu geograficznemu, czyli terenowi, gdzie zostały one wytworzone lub przetworzone. Przez oznaczenia geograficzne rozumie się także oznaczenia stosowane dla towarów, które są wytworzone z surowców lub półproduktów pochodzących z określonego terenu, większego niż teren wytworzenia lub przetworzenia towaru, jeżeli są one przygotowywane w szczególnych warunkach i istnieje system kontroli przestrzegania tych warunków. Za oznaczenia geograficzne uznaje się również określenia o charakterze geograficznym nieodpowiadające dosłownie terenowi, z którego towar pochodzi, lub inne określenia używane tradycyjnie, jeżeli są one stosowane dla towarów pochodzących z danego terenu. Kto takie prawo może uzyskać : przedsiębiorca ; organizacja upoważniona do reprezentowania interesów producentów ; organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego. 76. Podaj definicję utworu z prawa autorskiego. [art. 1] Utworem - jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); plastyczne; fotograficzne; lutnicze; wzornictwa przemysłowego; architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; muzyczne i słowno-muzyczne; sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;

(…)

…;
muzyczne i słowno-muzyczne;
sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
audiowizualne (w tym filmowe). 77. Podaj terminy ochronne dla praw autorskich.
1. Autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu: od śmierci twórcy, a od utworów współautorskich - od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych;
w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany - od daty pierwszego rozpowszechnienia, chyba że pseudonim nie pozostawia wątpliwości co do tożsamości autora lub jeżeli autor ujawnił swoją tożsamość;
w odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy ustawy innej osobie niż twórca - od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy utwór nie został rozpowszechniony - od daty jego ustalenia;
w odniesieniu do utworu audiowizualnego - od śmierci…
… osobowości prawnej;
dysponuje nim minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
środki przeznacza się na :
stypendia dla twórców;
pomoc socjalną dla twórców;
pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych. 80. Wymień osobiste i majątkowe prawa autorskie.
1. Autorskie prawa osobiste:
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:
autorstwa utworu;
oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
2. Autorskie prawa majątkowe:
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do: korzystania z utworu;
rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji;
wynagrodzenia za korzystanie z utworu.
81. Wylicz przestępstwa, które wymienia prawo autorskie.
przywłaszczenie sobie autorstwa albo wprowadzanie w błąd co do autorstwa całości…
… prawnych utworzonych w drodze ustawy, chyba że ustawa ta stanowi inaczej oraz utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą;
osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne;
uczelni.
84. Wskaż, kiedy zgłasza się upadłość a kiedy wszczyna postępowanie naprawcze. Wyjaśnij pojęcia używane w obu definicjach (art. 10-11)
UPADŁOŚĆ
POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE
upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika…
… lub zwielokrotnianie cudzego utworu w celu rozpowszechniania bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom;
w celu osiągnięcia korzyści nabywanie lub pomoc w zbyciu albo przetrzymywanie lub pomoc w ukryciu przedmiotu będącego nośnikiem utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom - paserstwo;
wytwarzanie urządzeń…
…, a gdy miały miejsce obydwa - od tego z nich, które miało miejsce wcześniej.
Prawa do fonogramów i wideogramów - gaśnie z upływem 50 lat następujących po roku, w którym fonogram lub wideogram został sporządzony.
Prawa do nadań programów - gaśnie z upływem 50 lat następujących po roku pierwszego nadania programu.
Prawa do pierwszych wydań - wydawcy, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz