Chemia analityczna-zadania od 29

Nasza ocena:

3
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1834
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia analityczna-zadania od 29 - strona 1 Chemia analityczna-zadania od 29 - strona 2 Chemia analityczna-zadania od 29 - strona 3

Fragment notatki:

Zadanie 29. Omów wpływ atomu X (X - pierwiastki z tego samego okresu) w związkach typu XHn na moc tych kwasów. Moc kwasów beztlenowych rośnie w obrębie okresu ze wzrostem elektroujemności atomu X. Zadanie 30. Jak można przewidzieć moc kwasu tlenowego na podstawie samego wzoru strukturalnego? Jedną z reguł mocy kwasu jest zawartość w jego cząsteczce atomów tlenu nie związanych z wodorem
(a związanych bezpośrednio z atomem centralnym) . Im więcej takich atomów tym kwas jest mocniejszy. Zadanie 31. a) Co rozumiemy przez moc kwasu? b) Uszereguj następujące kwasy w kierunku wzrastającej mocy (niektóre mogą być porównywalnej mocy): HClO4, H3BO3, H2SO4, H3PO4, H2SO3, HNO3 Który z wyżej wymienionych kwasów ma największą, a który najmniejszą wartość pKa? a) moc kwasu - jakościową miarą mocy kwasu jest stopień oddawania protonów (H+). Miarą tej mocy jest zazwyczaj ujemny logarytm ze stałej dysocjacji (pKa).
b) H3BO3, H3PO4, H2SO3, H2SO4, HNO3, HClO4 najmniejsza wartość pKa - HClO4 (najmocniejszy kwas)
największa wartość pKa - H3BO3 (najsłabszy kwas) Zadanie 32. Jak stopień dysocjacji słabego elektrolitu, np. słabego kwasu zależy od stężenia roztworu? Jakie prawo określa tę zależność? Napisz odpowiedni wzór. Zależność stopnia dysocjacji elektrolitu od stężenia roztworu określa prawo rozcieńczeń Ostwalda. Dla słabych elektrolitów stopień dysocjacji jest wartością bardzo małą dlatego mozna przyjąć 1 − α ≈ 1,
wtedy otrzymujemy Z powyższego równania wynika, że im mniejsze stężenie tym większy stopień dysocjacji. Zadanie 33. Napisz jakie reakcje zachodzą, gdy do buforu octanowego dodamy: a) mocnego kwasu; b) mocnej zasady. a) CH3COO- + HA → CH3COOH + A
b)CH3COOH + MOH → CH3COOM + H2O Zadanie 34. W laboratorium są dostępne 0,1 molowe roztwory NaOH, HCl, amoniaku i kwasu octowego. Jakie roztwory i w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać aby otrzymać bufor o pH zbliżonym do 4,7? (pKa kwasu octowego wynosi 4,7; pKa jonu amonowego wynosi 9,3) Napisz reakcje, jakie zachodzą, gdy do tego buforu dodamy: a) mocnego kwasu; b) mocnej zasady. Do otrzymania bufory o pH zbliżonym do 4,7 najlepiej utworzyć bufor octanowy (pKa kwasu octowego jest
najbliższe oczekiwanej wartości pH). Do jego wykonania potrzebujemy kwas octowy i sprzężona z nim zasadę (np. CH3COONa). Z obliczeń dowiadujemy się w jakim stosunku musza znajdować sie roztwory w buforze. Z dostępnych substancji wybieramy CH3COOH i NaOH. Mieszamy je w stosunku 1:2

(…)

…. Mieszamy je w stosunku 1:2 NaOH przereaguje z połową CH3COOH dając CH3COONa, a reszta kwasu octowego stworzy roztwór buforowy z octanem sodu.
Zadanie 35.
Posługując się wzorem Hendersona (lub wzorem na stałą dysocjacji) uzasadnij dlaczego rozcieńczanie
buforu nie powinno zmieniać jego pH.
Jeżeli rozcieńczamy bufor, wszystkie stężenia substancji zawartych substancji maleją o taką samą wartość.
Rozcieńczanie roztworów buforowych zasadniczo nie wpływa na wartość ich pH. Jeśli rozcieńczamy roztwór np. x-krotnie, to w tym samym stopniu zmniejsza się zarówno stężenie soli, jak i kwasu (lub zasady). x - rozcieńczenie Zgodnie z obliczeniami pH roztworu rozcieńczonego jest identyczne z pH roztworu przed rozcieńczeniem.
Zadanie 36.
Omów problem równowagi między dwutlenkiem węgla rozpuszczonym w wodzie…
… a kwasem
węglowym. Napisz równanie reakcji i wyrażenie na odpowiednią stałą równowagi.
Dwutlenek węgla jest bezwodnikiem kwasu węglowego obecnego w małym stężeniu w roztworach wodnych
i nadający im słabo kwaśny odczyn:
H2O + CO2 ↔ H2CO3
H2CO3 ↔ H+ + HCO3
H2CO3 jest kwasem dwuprotonowym. Jego pierwsza stała dysocjacji obliczona jest jest z uwzględnieniem
całkowitego stężenia CO2 w roztworze Rzeczywista…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz