Budowa Ziemi, minerały skałotwórcze i skały - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa Ziemi, minerały skałotwórcze i skały - wykład - strona 1 Budowa Ziemi, minerały skałotwórcze i skały - wykład - strona 2 Budowa Ziemi, minerały skałotwórcze i skały - wykład - strona 3

Fragment notatki:

GEOLOGIA
Plan zajęć i wymagania
Wykład nr 1
Budowa Ziemi, minerały skałotwórcze i skały
Budowa Ziemi i skład chemiczny jej powłok.
Skały i ich pochodzenie.
Typy skał.
Wykład nr 2
Różnorodność życia
Skamieniałości.
Królestwa.
Omówienie najważniejszych skamieniałości.
Datowanie zapisu skalnego
Geologiczna skala czasu.
Jednostki stratygraficzne.
Pierwsze szacunki bezwzględnego wieku Ziemi.
Środowiska sedymentacyjne
Jeziorne i lodowcowe środowiska sedymentacji.
Systemy rzeczne jako środowiska sedymentacji.
Środowiska sedymentacji morskiej.
Pustynie i suche obszary bezodpływowe.
Ćwiczenie nr 1
Praktyczna umiejętność opisu skał.
Ćwiczenie nr 2
Wizyta w Muzeum Mineralogicznym UWr.
http://www.ing.uni.wroc.pl/~js
Wykład nr 3
Teoria tektoniki płyt
Historia poglądów na temat dryfu kontynentów.
Alfred Wegner.
Sekwencja gondwańska.
Spreading dna oceanicznego.
Wulkanizm wzdłuż granic płyt oraz w ich obrębie.
Strefy sejsmiczne i asejsmiczne
Wykład nr 4
Główne wydarzenia na przestrzeni dziejów Ziemi ze szczególnym uwzględnieniem terytorium Polski
Eon archaiczny.
Eon proterozoiczny.
Eon fanerozoiczny.
GEOLOGIA
wykład nr 1 - Budowa Ziemi, minerały skałotwórcze i skały
Zalecana literatura
GEOLOGIA
wykład nr 1 - Budowa Ziemi, minerały skałotwórcze i skały
Podstawowe koncepcje w geologii
Aktualizm geologiczny, uniformitaryzm, uniformitarianizm, XIXwieczna idea, której założenia sformułował szkocki farmer James
Hutton a spopularyzował Ch. Lyell. Koncepcja, zgodnie z którą zmiany
zachodzące w przeszłości w skorupie ziemskiej dokonywały się na
skutek tych samych praw fizycznych, które działają obecnie. Jedna z
podstawowych zasad w geologii. Umożliwia odtwarzanie dawnych
zdarzeń geologicznych na podstawie obserwacji zjawisk współczesnych.
Metoda ta streszcza się w haśle "teraźniejszość jest kluczem do
przeszłości".
James Hutton
Charles Lyell
GEOLOGIA
wykład nr 1 - Budowa Ziemi, minerały skałotwórcze i skały
Podstawowe koncepcje w geologii
Katastrofizm teorie geol., szczególnie popularne w 1. poł. XIX w.,
zakładające, że w historii Ziemi miały miejsce gwałtowne wydarzenia (zalewy
mor., trzęsienia ziemi, zlodowacenia itp.), które ogarniały swym zasięgiem
znaczną część lub nawet całość planety i miały wielki wpływ na losy życia na
Ziemi.
GEOLOGIA
wykład nr 1 - Budowa Ziemi, minerały skałotwórcze i skały
Podstawowe koncepcje w geologii
Neptunizm - jeden z dawnych kierunków w geologii,
funkcjonujący na przełomie XVIII i XIX wieku, będący w
opozycji do plutonizmu. Nazwa wywodzi się od rzymskiego
boga mórz - Neptuna. Zakładał, że wszystkie skały powstały
poprzez krystalizację lub osadzanie ze środowiska wodnego.
Koncepcja ta okazała się słuszna w ograniczonym stopniu,
jedynie w odniesieniu do niektórych skał osadowych.
Przedstawicielami neptunizmu byli: Abraham Gottlob Werner,
Jean Baptiste Lamarck.
Abraham Gottlob Werner
Plutonizm (od rzymskiego boga podziemia, Plutona)
koncepcja, opracowana w XVIII wieku przez Jamesa
Huttona, zakładająca, że wszystkie

(…)


Skała
wylewna
perydotyty
pikryty
gabro
bazalt
dioryty
andezyty
granity
ryolity
1200oC
Ca
biotyt
amfibole
plagioklazy
pirokseny
oliwiny
1100oC
Na
kwarc
muskowit
skal. alkaliczne
1000oC
900oC
GEOLOGIA
wykład nr 1 - Budowa Ziemi, minerały skałotwórcze i skały
Skały magmowe
Skład
chemiczny
podział skał i ich barwa
Felzytowe
(granitowe)
Pośrednie
(andezytowe)
Maficzne
(bazaltowe)
Ultramaficzne
Minerały
skałotwórcze
kwarc, skaleń
alkaliczny,
plagioklaz Na,
muskowit,
biotyt
amfibole,
plagioklazy Na,
biotyt
piroksen,
plagioklaz Ca
Oliwin, piroksen
Minerały
akcesoryczne
amfibol,
piroksen
amfibol, oliwin
Plagioklaz Ca
Skały
głebinowe
Granit
Dioryt
Gabro
Perydotyt
Skały wylewne
ryolit
andezyt
bazalt
pikryt
Kolor skały
szkliwa
GEOLOGIA
Obsydian i pumeks
wykład nr 1 - Budowa Ziemi, minerały skałotwórcze i skały…

wyróżnia się skały magmowe, osadowe i
metamorficzne. Zaś ze względu na skład
mineralny skały mono- i polimineralne.
GEOLOGIA
skalenie
alkaliczne
biotyt
plagioklazy
kwarc
wykład nr 1 - Budowa Ziemi, minerały skałotwórcze i skały
Klasyfikacja chemiczna minerałów wg Strunza
• Pierwiastki rodzime:
C - grafit, antracyt, diament oraz Cu, Ag, Au czy S.
• Siarczki i siarkosole:
galena PbS, piryt FeS2, markasyt…
…], oliwiny (Mg, Fe)2SiO4,
granaty, pirokseny, amfibole.
3
4
2
3
2
Struktura krzemianów
O
Si
O
GEOLOGIA
O
O
wykład nr 1 - Budowa Ziemi, minerały skałotwórcze i skały
Minerały skałotwórcze
skał magmowych
Skały magmowe
minerały skałotwórcze
Kwarc SiO2
Skalenie
Wyróżnia się trzy główne skalenie:
• ortoklaz
K[AlSi3O8]
• albit
Na[AlSi3O8]
• anortyt
Ca[Al2Si2O8]
Wyróżnia się dwie grupy łyszczyków. Są to:
• muskowit
KAl2[(OH)AlSi3O10]
• biotyt
K(Mg,Fe2+)3[(OH)AlSi3O10]
GEOLOGIA
wykład nr 1 - Budowa Ziemi, minerały skałotwórcze i skały
Skały magmowe
minerały skałotwórcze
Amfibole
Uwodnione krzemiany i glinokrzemiany Na, Ca, Mg i Fe.
Najczęściej spotykanym amfibolem, który powstaje w
warunkach magmowych jest hornblenda.
Pirokseny
Krzemiany i glinokrzemiany Na, Ca, Mg i Fe.
Najczęściej spotykanym piroksenem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz