Bilans płatniczy i jego struktura - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2821
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bilans płatniczy i jego struktura - wykład - strona 1 Bilans płatniczy i jego struktura - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba
Międzynarodowa stosunki gospodarcze
Wykład XVI – Bilans płatniczy
Bilans płatniczy jest to zestawienie wszystkich transakcji wykonywanych przez dane państwo z zagranicą, w określonym
czasie, najczęściej jednym roku.
1. Sposób zapisywania transakcji w bilansie płatniczym:


Wszystkie transakcje powodujące napływ pieniądza do danego kraju zapisujemy jako kredyt
Wszystkie transakcje powodujące odpływ pieniądza z kraju zapisujemy jako debet
2. Struktura bilansu płatniczego:
 Rachunek bieżący:
Jest to zapis transakcji dotyczących przepływu dóbr, usług, dochodów i transferów między rezydentami i
nierezydentami. Na rachunek ten składają się:
 Wpływy i wydatki z tytułu eksportu i importu towarów
 Wpływy i wydatki z tytułu eksportu i importu usług
 Dochody tzn. wpływy i wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz dochodów i inwestycji
 Transfery bieżące tzn. wpływy i wydatki sektora rządowego z tytułu darów i pomocy bezzwrotnej, składek
na rzecz organizacji międzynarodowych oraz pozostałych sektorów
Bilans handlowy ≠ Bilans płatniczy
 Rachunek kapitałowy i finansowy:
Jest to zapis transakcji aktywami finansowymi i niefinansowymi realizowanymi między rezydentami i nierezydentami.
 Saldo błędów i opuszczeń:
 Transakcje rezerwami oficjalnymi:
Obejmuje saldo zrealizowanych płatności z tytułu transakcji BC oficjalnymi rezerwami oficjalnymi.
3. Równowaga bilansu płatniczego – równowaga zewnętrzna:
Saldo bilansu płatniczego jest sumą sald na rachunku bieżącym oraz na rachunku kapitałowym i finansowym. Wynika z
porównania zapisanych w bilansie płatniczym wpływów i wydatków z tytułu prywatnych zagranicznych transakcji rezydentów
krajowych.
Równowaga bilansu płatniczego to taki stan w którym salda rachunku bieżącego i saldo rachunku kapitałowego i finansowego
równoważą się.
Deficyt bilansu płatniczego – przewaga zobowiązań nad należnościami na rachunku bieżącym i kapitałowym i finansowym.
Nadwyżka bilansu płatniczego – nadwyżka należności nad zobowiązaniami na rachunku bieżącym i kapitałowym i
finansowym.
4. Przywrócenie równowagi bilansu płatniczego:
Sposób zależy od systemu kursu walutowego. W każdym systemie kursowym nierównowaga płatnicza daje się zauważyć na
rynku walutowym w postaci nadwyżki podaży waluty krajowej lub nadwyżki popytu na walutę krajową, czego efektem jest
zmiana rynkowego kursy walutowego.


Deficyt bilansu płatniczego spowoduje nadwyżkę podaży waluty krajowej i jej deprecjacje
Nadwyżka bilansu płatniczego spowoduje nadwyżkę popytu na walutę krajową i jej aprecjację
W warunkach płynnego kursu walutowego:
Deficyt bilansu płatniczego - nadwyżka podaży waluty krajowej - deprecjacja - wzrost eksportu - spadek importu -
samoczynne wyrównywanie się salda bilansu płatniczego.
Nadwyżka bilansu płatniczego - nadwyżka popytu na walutę krajową - aprecjacja - spadek eksportu - wzrost importu -
samoczynne wyrównywanie się salda bilansu płatniczego.
Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba
Międzynarodowa stosunki gospodarcze
Wykład XVI – Bilans płatniczy
W wyniku stałego kursu walutowego:
Deficyt bilansu płatniczego - nadwyżka podaży waluty krajowej - deprecjacja - interwencja BC ( sprzedaż aktywów
zagranicznych) - spadek poziomu oficjalnych rezerw dewizowych
Nadwyżka bilansu płatniczego - nadwyżka popytu na walutę krajową - aprecjacja - interwencja BC (kupno aktywów
zagranicznych) - wzrost poziomu oficjalnych rezerw dewizowych
5. Cenowy mechanizm dostosowawczy a przywrócenie równowagi bilansu:
Sprawdzone działanie zależy od odpowiedniej reakcji popytu krajowego i zagranicznego na zmiany cen spowodowane
deprecjacją lub aprecjacją waluty krajowej. Reakcja ta zależy od elastyczności cenowej popytu.
Związek między deprecjacją waluty krajowej a stanem bilansu handlowego kraju został ujęty w warunku Marshalla – Lermera.
Deprecjacja waluty krajowej danego kraju może doprowadzić do przywrócenia równowagi bilansu handlowego jedynie
wówczas gdy suma cenowej elastyczności popytu zagranicznego na eksport danego kraju i popytu krajowego na import 1.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz