Artykuł 25. Konstytucji z 1997r.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Artykuł 25. Konstytucji z 1997r. - strona 1 Artykuł 25. Konstytucji z 1997r. - strona 2

Fragment notatki:

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron.
Artykuł 25. Konstytucji z 1997r. Artykuł 25. Konstytucji z 1997r. stanowi jedną z najbardziej fundamentalnych gwarancji polskiego prawa wyznaniowego. Określa zasady instytucjonalnych stosunków, relacji pomiędzy państwem polskim a związkami wyznaniowymi. Czyni to w 5 ustępach: Ustęp pierwszy - stanowi o zasadzie równouprawnienia związków wyznaniowych . Rozumie się przez to, że związki wyznaniowe mogą korzystać z przysługujących im praw bez żadnych różnic. Jednakże, ostatnimi czasy mówi się, że termin „równouprawnienie” powinien odnosić się także do do reguły sprawiedliwości rozdzielczej. Polega ona na uznaniu pewnych odrębności istniejących pomiędzy poszczególnymi związkami wyznaniowymi, nie oznacza to jednak naruszenie zasady równouprawnienia. Reguła sprawiedliwości rozdzielczej polega na uznawaniu pewnych wyjątków, cech specyficznych, a nie traktowaniu wszystkich jednakowo. W związku z tym nie można ograniczać działalności żadnego związku wyznaniowego. Ustęp drugi - stanowi o zasadzie bezstronności państwa . Doszło tutaj do pewnego sporu, wynikającego z różnicy w interpretacji terminów bezstronność i neutralność. Episkopat polski pojmował pojęcie neutralności wąsko - kierując się doświadczeniami francuskimi. Nie chciano zgodzić się na niedopuszczanie manifestowania uczuć religijnych w publicznych miejscach. Z kolei termin bezstronność jest rozumiany szerzej, gdyż gwarantuje prawo do obecności religii w życiu publicznym. Ustęp trzeci - stanowi o zasadzie rozdziału kościołów i związków wyznaniowych od państwa . Treść tego ustępu jest podobna do 1wszego punktu konkordatu z 1993r. Jest to odwołanie się do pozycji Kościoła ustalonego na II soborze watykańskim. Mowa jest tu o autonomii, która wprowadza nowy model relacji państwo - związki wyznaniowe. Państwo od tej pory nie ma tytułu ingerencji w wewnętrzne prawa związków wyznaniowych. Państwo nie ma prawa sprzeciwu wobec żadnych decyzji związków wyznaniowych, w tym Kościoła katolickiego. Ustęp czwarty - określa system dochodzenia do regulacji prawnych wobec Kościoła katolickiego . Miał on umożliwić ratyfikację konkordatu z 1993r. Ustęp piąty - stanowi o zasadzie ustawowego trybu regulacji sytuacji prawnej związków wyznaniowych . Nowym elementem jest wprowadzenie jako przesłankę obligatoryjną wymogu zawarcia umowy ze związkiem wyznaniowym, która stanie się podstawą odpowiedniej ustawy uchwalanej przez parlament. Efektem takich przyjętych rozwiązań prawnych jest to, że nie każdy związek wyznaniowy ma indywidualnie wydane ustawy. Pozostałe działają w oparciu o ustawę o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, według której akt rejestracji nadaje osobowość prawną.
Artykuł 53. Konstytucji z 1997r. Art. 53. Konstytucji z 1997r. stanowi jedną z najbardziej fundamentalnych gwarancji polskiego prawa wyznaniowego. Określa zasady funkcjonowania w polskim prawie indywidualnego wymiaru wolności sumienia i wyznania. Czyni to w 7 ustępach:

(…)

… uprawnień jednostki. W skutek tego konstytucja gwarantuje jedynie wolność wyboru i zmiany religii oraz wolność praktykowania. Jest sformułowana zbyt ogólnie, zatem należy jej treść uzupełniać o ustawę o gwarancjach sumienia i wyznania.
Ustęp trzeci - odwołuje się do pełni władzy rodzicielskiej określonej w art. 48 ust. 1. Natomiast, ustęp czwarty - porusza warunki nauczania religii w szkołach. Z kolei ustęp piąty - określa warunki i formę (ustawa) ograniczenia wolności sumienia i wyznania. Warto zwrócić uwagę, iż nie wprowadza władzy rodzicielskiej jako elementu ograniczającego tę wolność. Jest to efekt ratyfikowania przez Polskę Konwencji o Prawach Dziecka. Narusza to tradycyjny, katolicki model wychowania dziecka. Dzieci po 13 roku życia posiadają ograniczoną zdolność cywilno-prawną. Mogą zatem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz