Źródła i zasady prawa wyznaniowego w III RP

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 2856
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła i zasady prawa wyznaniowego w III RP - strona 1 Źródła i zasady prawa wyznaniowego w III RP - strona 2

Fragment notatki:

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron.
Źródła prawa wyznaniowego III RP najważniejsze akty prawa wyznaniowego: konstytucja, szereg ratyfikowanych umów międzynarodowych (w tym konkordat), a także różnego rodzaju ustawy i odnoszące się do nich akty wykonawcze.
Konstytucja z 1997:
art. 25. określający wzajemne relacje pomiędzy państwem a związkami wyznaniowymi,
art. 53. o jednostkowej wolności sumienia i wyznania
art. 48 o władzy rodzicielskiej - wyznanie w zależności od woli rodziców
art. 54 wolność do wyrażania poglądów
art. 57 o organizowaniu pokojowych zgromadzeń i uczestnictwie w nich
art. 58 wolność zrzeszania się
art. 83 o służbie wojskowej - można dostać służbę zastępczą jeśli należenie do wojska sprzeczne ze światopoglądem
ratyfikowane umowy międzynarodowe (implementowane do systemu krajowego):
umowy w ramach ONZ; m.in.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948
umowy o zasięgu regionalnym (OBWE, UE, Rada Europy)
konwencja rzymska 1950
konkordat z 1993 ratyfikowany w 1998
ustawy generalne/ramowe - obejmują wszystkie związki wyznaniowe i ich działalność oraz działalność obywateli
najważniejsza: ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 1989r. znowelizowana w 1997 (zaostrzenie wymogów rejestracji, możliwość wykreślenia związku)
Ustawy specyfikacyjne (indywidualne) - odnoszą się do jednego konkretnego związku wyznaniowego:
ustawa o stosunkach między państwem a Kościołem Katolickim z 1989
ustawa o stosunkach między państwem a Kościołem prawosławnym z 1991 r.
Warto zaznaczyć, że jedynie 15 związków wyznaniowych posiada swoje ustawy indywidualne (3 od II RP - karaimi, muzułmanie, Wschodni Kościół Staroobrzędowy), podczas gdy w Polsce obecnie działa legalnie ok. 160 organizacji wyznaniowych. Od 1997 r. polski parlament nie uchwalił żadnej nowej ustawy tego typu.
ustawy odnoszące się do prawa wyznaniowego jedynie fragmentarycznie (ustawy o szkolnictwie wyższym, o podatkach, o finansach, o radiofonii i telewizji)
źródła statutowe - odnoszące się do prawa wewnętrznego różnych związków wyznaniowych, uznane przez państwo. ZASADY PRAWA WYZNANIOWEGO Równouprawnienie związków
Bezstronność państwa w sprawach religijnych
Autonomia państwa i związków wyznaniowych
Ustawy podejmowane na podstawie umowy państwo - związek ARTYKUŁ 25. KONSTYTUCJI Z 1997 R. jedna z najbardziej fundamentalnych gwarancji polskiego prawa wyznaniowego.
zasady relacji pomiędzy państwem polskim a związkami wyznaniowymi.
Ustęp 1 - zasada równouprawnienia związków wyznaniowych:
korzystanie przez związki wyznaniowe z przysługujących im praw bez jakichkolwiek różnic.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz