Pojęcia i źródła prawa wyznaniowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1344
Wyświetleń: 4382
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia i źródła prawa wyznaniowego - strona 1 Pojęcia i źródła prawa wyznaniowego - strona 2

Fragment notatki:

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron.
Pojęcia i źródła prawa wyznaniowego Prawo wyznaniowe - gałąź prawa państwowego, która reguluje prawa i obowiązki obywateli ze względu na wyznanie religijne oraz określa zasady tworzenia i ramy działania związków wyznaniowych. Normuje ono stosunek państwa do religii zarówno w jej wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. Istnieją różne sposoby rozumienia prawa wyznaniowego. Są to zwłaszcza źródła poznania prawa wyznaniowego oraz źródła powstania prawa wyznaniowego. Do 1wszej grupy zalicza się tzw. pomniki prawa - akty normatywne mówiące o prawach funkcjonujących w przeszłości, które już nie obowiązują. Drugi termin odnosi się do instytucji stanowiących prawo oraz tradycji prawnej.
Źródłem powstania prawa wyznaniowego są w pierwszej kolejności normy prawa międzynarodowego . Należą do nich międzynarodowe konwencje ustalające standardy ochrony praw człowieka i grup mniejszościowych. Normy te występują w konwencjach międzynarodowych dotyczących ochrony wolności lub praw człowieka tworzonych przez ONZ od 1945r., Radę Europy od 1949r., Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie od 1975r. i UE od 1992r. Do prawa międzynarodowego zaliczają się również normy zawarte w konkordatach i innych układach zawieranych między Stolicą Apostolską a danym państwem. Specyficzną część prawa wyznaniowego tworzą układy wewnętrzne zawierane przez upoważnione organy państwa z poszczególnymi związkami wyznaniowymi. Są one wyrazem przechodzenia przez władze państwowe od jednostronnej regulacji ich statusu prawnego do porozumień dwustronnych.
Kolejnym źródłem prawa wyznaniowego jest prawo wewnętrzne danego państwa , a w szczególności jego ustawy regulujące problematykę wyznaniową. Wśród tych źródeł podstawowe miejsce zajmuje konstytucja , w której określone są przyjęte w danym państwie fundamentalne zasady prawa wyznaniowego. Są one następnie rozwijane w ustawach i aktach niższego rzędu , określających prawa i obowiązki obywateli w zakresie wyznaniowym oraz położenie prawne związków wyznaniowych.
Normy prawa wyznaniowego determinowane są przez różnorodne przesłanki ideologiczne, społeczne i polityczne.
Przedmiot prawa wyznaniowego obejmuje dwie zasadnicze dziedziny stosunków prawnych. Po pierwsze, porusza zakres praw jednostki do przyjmowania i wyrażania przekonań religijnych , czyli do samookreślania postawy religijno-światopoglądowej - indywidualny wymiar prawa wyznaniowego. Po drugie, należą tutaj normy prawne regulujące działalność związków wyznaniowych - kolektywny wymiar prawa wyznaniowego.
Możliwość tworzenia związków wyznaniowych i ich działalność stanowi pochodną praw jednostki do wolności religijnej, a w szczególności do otwartego i publicznego wyrażania przekonań religijnych. Prawo wyznaniowe wytycza się rzeczywisty zakres istniejącej w danym państwie wolności religijnej.


(…)

… oraz art. 48. stanowiący o władzy rodzicielskiej i wolności sumienia i wyznania w przypadku nieletnich.
Do najważniejszych ratyfikowanych umów międzynarodowych należy konkordat z 1993r., ratyfikowany jednak dopiero w styczniu 1998r. Dokument ratyfikacyjny został podpisany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 23 lutego 1998r. tego samego dnia konkordat ratyfikował też papież Jan Paweł II. Konkordat…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz