Źródła prawa wyznaniowego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 882
Wyświetleń: 2107
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa wyznaniowego - omówienie  - strona 1 Źródła prawa wyznaniowego - omówienie  - strona 2 Źródła prawa wyznaniowego - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

ŹRÓDŁA PRAWA WYZNANIOWEGO
KONSTYTUCJA
W treści artykułu 8 obecnie obowiązującej Konstytucji, Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej, a więc zgodnie z zasadą wszystkie źródła prawa muszą być zgodne z Konstytucją. Mając, zatem nauki konstytucyjne w prawie nadrzędnym, generalnym w stosunku do prawa wyznaniowego, które są uchwalone, opublikowane w postaci ustaw i rozporządzeń. Konstytucja z 1997 roku, gdzie w preambule jest zawarte odniesienie się do Boga, a mianowicie „wszyscy obywatele Rzeczpospolitej zarówno wierzący w Boga jak i niepodzielający tej wiary”. Podstawowym artykułem, którego można zakwalifikować do państwowego prawa wyznaniowego jest artykuł 25 Rozdziału I, to artykuł fundamentalny prawa wyznaniowego. Cytuję ustęp 1 tego artykułu 25: kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione. Równie ważny jest artykuł 48, w którym to prawodawca już w konstytucji ustawy zasadniczej podaje, że rodzice mają prawo podmiotowe do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniem. Równie ważki jest artykuł 53 Konstytucji z 1997 roku, w ustępie 1 stanowi się: każdemu zapewnia się godność sumienia i religii. Zwracam Państwa uwagę na zastosowanie bardzo szerokiej klauzuli, klauzuli generalnej terminu technicznego „KAŻDEMU” zapewnia się. Prawodawca współczesny słusznie odszedł od terminu użytego jeszcze w Małej Konstytucji „KAŻDEMU OBYWATELOWI”, gdyż to był zawężenie zakresu obowiązywania (wiadomo przecież, że nie każda osoba przebywająca na terytorium III Rzeczpospolitej jest jej obywatelem). Pojęcie „KAŻDEMU” jest zgodne z szeregiem podpisanych i ratyfikowanych umów międzynarodowych w tym zakresie. Ponadto prawodawca posługuje się wyrażeniem techniczno - prawnym wolność sumienia i religii. Każdemu zapewnia się wolność religii i sumienia, a więc po części odstępuje się nomenklatury właściwej okresowi poprzedniemu prawa „WOLNOŚĆ SUMIENIA I WYZNANIA”, chociaż nie wszystkie akty prawa dotyczące prawa wyznaniowego taką tendencję prezentują. A więc proszę Państwa te 3 podstawowe artykuły; artykuł 25 określający pozycję kościołów i innych związków wyznaniowych wobec państwa i odwrotnie, a więc stosunek państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych; następnie artykuł 48 określający podstawowe prawo rodziców (stosując wykładnie rozszerzającą także opiekunów prawnych) do takiego wychowania, które jest zgodne ze światopoglądem także światopoglądem dziecka, można pokusić się o stwierdzenie, że polski prawodawca stojąc na stanowisku tak zwanego pozytywizmu prawniczego uznaje prawo naturalne podmiotowe do tego ażeby rodzice mieli prawo w wyborze szkoły, swobodnego kształtowania i wpływy na wychowanie dziecka. Pozostał jeszcze artykuł 53 konstytucji a poza tym artykuł 57-wolność zgromadzeń, 58-wolność zrzeszania się, artykuł 70-gwarantujący prawo do nauki, artykuł 85 zapewniający osobom objętym powszechnym obowiązkiem służby wojskowej - prawo do to znaczy zastępczej służby oczywiście z powołaniem się na własne przekonanie religijne, których treść sprowadza się do na przykład zakazu noszenia broni.

(…)

… religijny
12. gminy wyznaniowe żydowskie
ROZPORZĄDZENIA
Są źródłem prawa wyznaniowego. Powszechnie obowiązujące, gdy są wydane przez prezydenta lub Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministra, jeżeli chodzi o prawo wyznaniowe kierującego w dziale administracji rządowej i przewodniczący określonych komitetów powołanych w składzie ministrów, a ponad to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Krajowa Rada…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz