Anarchizm i syndykalizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Anarchizm i syndykalizm - strona 1 Anarchizm i syndykalizm - strona 2

Fragment notatki:

ANARCHIZM I SYNDYKALIZM - starożytni prekursorzy anarchizmu- cynicy
- w wielu kwestiach nawiązywał do podstaw ideowych socjalizmu (anarchizm to doktryna skrajna)
- anarchizm uważa za złe każde państwo - także państwo socjalistyczne jest złe
- państwo jest przyczyną nierówności społecznych
- kluczem do wyzwolenia człowieka jest likwidacja państwa
- człowiek jest z natury dobry - jeśli się położy kres państwu, które stosuje przymus, to nastanie stan ładu społecznego
- sięgnięcie do terroru wynikało z przekonania, że jeśli się uderzy w głowę państwa (np. króla), to wtedy państwo się złamie, a więc
będzie można przystąpić do budowy anarchistycznego społeczeństwa
- anarchia to dobrowolna, harmonijna wspólnota ludzi, z której wyeliminowano przymus - jest to najlepszy z ustrojów
- program „polepszenia świata
Podstawowe cechy doktryny anarchizmu
- zasada bezwzględnej wolności jednostki i wynikający z niej indywidualizm
- wiara w dobroć natury ludzkiej
- woluntaryzm - tendencja do traktowania woli ludzkiej jako motoru wszelkich poczynań człowieka
- idealistyczne pojmowanie historii
Pierre Proudhon - anarchoindywidualizm - "Co to jest własność?", "System sprzeczności czyli filozofia nędzy", "O wojnie i pokoju", "Wyznanie rewolucjonisty"
- historię cechuje konflikt pomiędzy instytucjonalnymi i żywiołowymi formami życia społecznego
- we współczesnej rzeczywistości brak zasad sprawiedliwości i wolności
- odrzucał istnienie państwa, był za wolnością i równością ludzi
- wolność to przyrodzona własność natury ludzkiej i główny cel człowieka
- człowiek może osiągnąć władzę tylko w społeczeństwie.
- potępiał rozwój techniczny i cywilizacyjny
- w społeczeństwie człowiek uświadamia sobie, że wolność to wzajemne poszanowanie równości
- w społeczeństwie ma miejsce wzajemna współpraca
- jego koncepcja naturalizmu (wzajemności) - ludzie świadczą sobie dobra i usługi
- stanowisko umiarkowane - anarchia nie w drodze rewolucji, lecz propagandy
- trzeba znieść nie tylko państwo, ale i jego atrybuty np. pieniądz
- własność będzie tylko pracy, a nie kapitału - własność jest kradzieżą, gdy wynika z kapitału
- opowiada się za utrzymaniem własności banków (udzielanie kredytów w naturze)
- państwo należy zastąpić federacjami wspólnot lokalnych - system mutualistyczny
- podstawowe podmioty stosunków międzynarodowych
- świadczenie wzajemnych usług na podstawie wolnej umowy autonomicznych jednostek
Michał Bakunin - anarchokolektywizm

(…)

… po krwawej rewolucji, po zniesieniu własności prywatnej
- wolne zrzeszenia i kolektywizm - wprowadzenie uspołecznionych środków produkcji
- kolektywizm wyraża solidarność miedzy ludźmi, równy udział w korzystaniu z dóbr niematerialnych
- powszechna afirmacja jednostki
Piotr Kropotkin - anarchokomunizm
- "Wyznania zbuntowanego", "Anarchizm, jego filozofia i ideały" "Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju…
… - syndykatów
- odrzucali polityczne ciągoty proletariatu, krytykowali parlamentarne formy walki
- opowiadali się za „bezpośrednią” rewolucją
- „Rozważania o przemocy”
- potwierdzał dwuklasowy podział społeczeństwa, w którym dochodzi do nieustannych konfliktów
- krytykował zasady moralne burżuazji (jej cechami są tchórzostwo i skłonności do ustępstw)
- opowiadał się za rozwiązaniami rewolucyjnymi
- wykluczał jakąkolwiek współpracę burżuazji z proletariatem
- doktryna programowo antyintelektualna
- postulował stworzenie nowej - proletariackiej moralności i kultury
- podstawową komórką spajającą więzi robotników powinien być syndykat robotniczy
- pragnął zniesienia organizacji państwowej nie widział bowiem żadnej różnicy między państwem kapitalistycznym a socjalistycznym
- był antyegalitarystą - uważał, że jedynie…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz