Analiza firmy Kopernik

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza firmy Kopernik - strona 1 Analiza firmy Kopernik - strona 2 Analiza firmy Kopernik - strona 3

Fragment notatki:

Fabryka Cukiernicza "Kopernik" S.A. to firma zajmująca się produkcją pierników i wafli różnego rodzaju z siedzibą w Toruniu .
Jest jedną z najstarszych firm w regionie i najstarszą spośród istniejących do dziś. Została założona jeszcze w I Rzeczypospolitej, w 1751 roku przez Gustawa Weesego . Jest najstarszym producentem pierników i wafli w Polsce, a jednocześnie jednym z najstarszych w Europie
W okresie międzywojennym była jedną największych firm na całym Pomorzu , zatrudniając średnio 200 pracowników. W styczniu 1939 roku właściciel, przewidując zawieruchę wojenną, sprzedał firmę Polskiej Spółdzielni Społem . Po wojnie działała jako firma państwowa. W III Rzeczypospolitej sprywatyzowana i zamieniona na spółkę pracowniczą.
Dziś jest największym producentem pierników w kraju i jedną z największych firm cukierniczych. Współczesna technologia wyrobu pierników opiera się na starych recepturach i metodach, których bezpośrednia tradycja sięga doświadczeń mistrzów piernikarskich z wieku XVI .
Toruńskie Pierniki Kopernik produkuje pierniki nieoblewane, pokryte cukrową glazurą i oblewane czekoladą , a także wafle nieoblewane i oblewane czekoladą. Ponadto Kopernik oferuje także pierniki pamiątkowe: modelowane w formach historycznych i okolicznościowe - wręczane głowom państw, podczas akcji charytatywnych czy imprez walentynkowych. Na podstawie analizy pionowej bilansu można zauważyć następujące fakty: W analizowanych latach w przedsiębiorstwie po stronie aktywów dominowały aktywa obrotowe stanowiąc ok. 40% majątku ogółem. Jest to dość nietypowa struktura jak dla firmy produkcyjno- handlowej, lecz wynika ona z przyjętej polityki firmy.
W 2007 roku wśród aktywów trwałych dominowały środki trwałe- były to głównie budynki, lokale i inne obiekty oraz urządzenia techniczne i maszyny niezbędne do działalności produkcyjnej firmy. Ich wartości kształtowały się odpowiednio na poziomie 34,62% i 16,24%.
Po stronie aktywów obrotowych w tym samym roku dominowały zapasy, stanowiąc 31,4% wartości sumy bilansowej. Jest to dość charakterystyczny stan dla przedsiębiorstw produkcyjno- handlowych.
Drugą pozycję wśród aktywów obrotowych zajmują należności krótkoterminowe- należności od pozostałych jednostek kształtujące się na poziomie 27,64% majątku firmy. Świadczy to o stałej ściągalności należności przez przedsiębiorstwo.
Niewielki odsetek aktywów zajmują inwestycje krótkoterminowe- jest to 1,5% środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych. Może to świadczyć o tym, iż przedsiębiorstwo efektywnie dysponuje środkami i ich nie marnotrawi.
Po stronie pasywów stosunek kapitału własnego do zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 76,98%- 23,02%. Tak więc zdecydowaną większość stanowi kapitał własny, a wśród jego elementów- kapitał zapasowy, który kształtuje się na poziomie 36,11% wartości pasywów. Wysoki udział kapitału własnego świadczy o mniejszym ryzyku finansowym prowadzonej działalności, ale może też być zjawiskiem niekorzystnym- gdy nie wykorzystuje się efektu dźwigni finansowej. Kapitał zapasowy może być tworzony z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji, z dopłat akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich akcjom.


(…)

… poszczególnych elementów bilansu jak w latach ubiegłych. Po stronie aktywów trwałych dominują rzeczowe aktywa trwałe, a obrotowych- zapasy. Środki pieniężne wciąż są utrzymywane na niskim poziomie.
Także struktura pasywów nie uległa większym zmianom. Kapitał własny kształtował się w wysokości 82,19% wartości majątku firmy, a zobowiązania to 17,81% tej wartości. Największą wartość wśród kapitału własnego miał kapitał zapasowy zajmujący 36,42% wartości pasywów. Z analizy poziomej bilansu oraz dynamiki zmian wynika, że:
Wartość aktywów w analizowanych latach 2007-2009
Wartości niematerialne i prawne wykazywały w tym czasie tendencję spadkową, od 4,5% w 2007, przez 3,5% w 2008, do 2,73%w 2009 roku. Zmiana tych wartości była spowodowana skutkiem działania amortyzacji.
W grupie rzeczowych aktywów trwałych…
… krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług i wynosiły ok. 14% wartości majątku. Ich stan wynikał ze specyfiki działalności firmy.
W 2008 roku struktura poszczególnych elementów bilansu kształtowała się podobnie jak w roku poprzednim.
Po stronie aktywów można było zauważyć zmianę wielkości aktywów trwałych w stosunku do obrotowych o ponad punkt procentowy. Przedstawiało się to na poziomie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz