Analiza finansowa - przedsiębiorstwo usługowe - analiza sytuacji finansowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa - przedsiębiorstwo usługowe - analiza sytuacji finansowej - strona 1 Analiza finansowa - przedsiębiorstwo usługowe - analiza sytuacji finansowej - strona 2 Analiza finansowa - przedsiębiorstwo usługowe - analiza sytuacji finansowej - strona 3

Fragment notatki:

ANALIZA FINANSOWA Przedsiębiorstwo usługowe Spis treści:
Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Rozdział 1. Analiza sytuacji majątkowej spółki zoo. . . . . . . . 4 Analiza wykorzystania aktywów. . . . . . . . . . . . . 6
Rozdział 2 Analiza sytuacji finansowej. . . . . . . . . . . . 10 Analiza wielkości struktury i dynamiki pasywów. . . . . . . . . 10 Analiza powiązań kapitałowo - majątkowych. . . . . . . . . . 12
Analiza płynności finansowej. . . . . . . . . . . . . . 14
Rozdział 3. Analiza sytuacji ekonomicznej. . . . . . . . . . . 17 Ocena wielkości, struktury i dynamiki przychodów zysków i strat. . . . 17 Analiz zysku i zyskowności. . . . . . . . . . . . . . 18
Rozdział 4. Analiza sytuacji pieniężnej. . . . . . . . . . . . 22 Rozdział 5. „Szybkie” metody oceny spółki. . . . . . . . . . 23 Szybki test. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Funkcja dyskryminacji. . . . . . . . . . . . . . . . 25
Bilans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Rachunek zysku i strat. . . . . . . . . . . . . . . . 30 Wstęp Jest to analiza finansowa spółki zoo. Przedsiębiorstwo zajmuje się usługami remontowymi w porcie. Jest to stosunkowo młode przedsiębiorstwo, działają od 1995 r. Remontują nabrzeża, mola, falochrony. Nie wiem nic na temat konkrecji w tej branż. Nie mam dokładnego rozeznania czy obok nich działają inne firmy które świadczą podobne usługi.

(…)

… analityczny układ aktywów
Składniki aktywów
Stan na koniec roku
Zmiana
 
ubiegłego
bieżącego
 
Kwota
%
kwota
%
Kwota
%
Aktywa trwałe
550959,04
29,27
669019,34
28,86
118060,3
121,43
I. Wartości niematerialne i prawne
198233,31
10,53
198233,31
8,55
0
0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe
338555,73
17,99
456646,03
19,70
118090,3
134,88
w tym środki trwałe
308555,73
16,39
456646,03
19,70
148090,3
147,99
III. Finansowe…
…, w stosunku do poprzedniego roku. Zmiana ich jest raczej stopniowa i nie ma zbyt wysokich skoków. Daje to wrażenie że spółka rozwija się powali, ale równomiernym tempem.
Nastąpił wzrost aktywów trwałych o 21% w stosunku do roku ubiegłego, z czego największy udział miały rzeczowe aktywa trwałe, a dokładniej środki trwałe, prawie o 48%.
Wzrost zanotowały także aktywa obrotowe o 20%, największy udział…

Zobowiązania długoterminowe
179644,56
13,20
0
0
-179645
0,00
Kapitał stały
1360970,44
100,00
1218444,23
100
-142526
89,53
Zysk na zwiększenie kapitału własnego
11036,1
0,93
-3348,65
-0,28
-14384,8
-30,34
Zysk podzielony
0
0,00
40467
3,44
40467
0
Wynik finansowy okresu ogółem
11036,1
0,93
37118,35
3,15
26082,25
336,34
Kapitał własny po podziale zysku
1181325,88
100,00
1177977,23
100,00
-3348,65
99,72…
… nam z jakiego źródła jest finansowany majątek trwały.
kapitał stały (kapitał własny gdy nie ma zobowiązań długoterminowych)
WPMT = --------------------------------------------------------------------------------------- x 100%
aktywa trwałe
1 218 444,23
WPMT(1) =-------------------- x 100% = 182,12%
669 019,34
Majątek trwał jest finansowany w 100% przez kapitał stały i pozostaje jeszcze na pokrycie majątku obrotowego.
1 360 970,44
WPMY(0) = -------------------- x 100% = 247,03
550 929,04 Majątek trwały jest finansowany w 100% przez kapitał stały i pozostaje jeszcze na pokrycie majątku obrotowego. Powyższe obliczenia wskazują na sytuacje spadkową spółki. W coraz mniejszy stopniu majątek trwały jest pokrywany ze źródeł długoterminowych. W dalszym ciągu nadal jest pokrywany przez kapitał stały. Jest to sytuacja…
… pieniężnych na kwotę 47 475,32 zł. Jest to spowodowane tym że w rachunkowości finansowej obowiązuje zasada memoriałowa. Oznacza to że zarówno pośrednie wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw jak i wynik ekonomiczny finalny są zyskami memoriałowymi - a nie wynikami pieniężnymi. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej się zwiększyły. Środki pieniężne które są na pokrycie aktywów w największym stopniu…

99,71
Strata na działalności operacyjnej
77783,76
1,60
66051,1
0,91
-11732,7
99,75
Przychody finansowe
153892,53
3,17
109327,6
1,50
-44564,9
99,05
Koszty finansowe
114787,04
2,36
110388,5
1,52
-4398,52
99,91
-w tym odsetki 0
0,00
0
0,00
0
0,00
Zysk brutto na działalności gospodarczej
11036,1
0,23
77585,35
1,07
66549,25
101,42
Saldo wyników nadzwyczajnych
0
0,00
0
0,00
0
0,00
Zysk brutto
11036,1
0,23…

7169623
98,49
2202011
44,33
I. Przychody ze sprzedaży produktów
4791628,2
98,72
7204623
98,97
2412994
50,36
II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
0
0,00
0
0,00
0
0,00
Pozostałe przychody operacyjne
2361,82
0,05
302,99
0,00
-2058,83
-87,17
Przychody finansowe
153892,53
3,17
109327,6
1,50
-44564,9
-28,96
Koszty
rok ubiegły
%
Rok bieżący
%
zmiany
%
Koszty ogółem
4842830,31
100%
7201668
100…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz