Analiza wskaźnikowa firmy cukierniczej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza wskaźnikowa firmy cukierniczej - strona 1 Analiza wskaźnikowa firmy cukierniczej - strona 2 Analiza wskaźnikowa firmy cukierniczej - strona 3

Fragment notatki:

WARSZAWA, LUTY 2008
WSTĘP
Firma, której bilans i rachunek zysków i strat został poddany analizie jest firmą usługową, działającą na rynku warszawskim od kilku lat . Działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej, w której występuje dwóch współwłaścicieli. Działalność spółki to: prowadzenie kursów języka włoskiego,
prowadzenie przedszkola,
prowadzenie sklepów na terenie szkoły.
Płatności za kursy i przedszkole pobierane są w miesięcznych ratach, zgodnie z umową. Firma posiada stałych odbiorców, a miesięczne przychody ze sprzedaży kształtują się na równym poziomie. Oprócz opłat firma otrzymuje dotacje z Urzędu Dzielnicy na każdego przedszkolaka. Kwoty te są przekazywane co miesiąc na konto spółki. Przedsiębiorstwo zatrudniało, w przeliczeniu na pełen etat, na początku badanego okresu 67,23 pracowników, a na koniec okresu 63,72, bez umów o dzieło i zleceń.
Zestawienie analityczne struktury aktywów i pasywów spółki
AKTYWA
31.12.2006 rok
31.12.2007 rok
Wskaźnik dynamiki w %
Kwota
wskaźnik
Kwota
wskaźnik
1
2
3
4
5
4:2
A. Majątek trwały
I Rzeczowy majątek trwały
294 402,69
294 402,69
46,48
46,48
417 662,18
417 662,18
58,02
58,02
141,87
141,87
B. Majątek obrotowy
I Zapasy
II Rozliczenia międzyokresowe
III Należności i roszczenia
IV Środki pieniężne 338 938,45
11 373,95
17 288,11
297 120,53
13 155,86
53,52
1,80
2,73
46,91
2,08
302 147,99
7 755,70
30 609,43
258 824,06
4 958,80
41,98
1,08
4,25
35,96
0,69
89,15
68,19
177,05
87,11
37,69
RAZEM AKTYWA
633 341,14
100,00
719 810,17
100,00
113,65
PASYWA
31.12.2006 rok
31.12.2007 rok
Wskaźnik dynamiki w %
Kwota
wskaźnik
kwota


(…)

… prawie o 60%, nie miał jednak znaczącego wpływu na zysk brutto z działalności gospodarczej, ponieważ zarówno przychody finansowe jak i koszty finansowe miały zaledwie 1% udział w całym przychodzie. Również zysk nadzwyczajny nie wpłynął na zysk, gdyż w roku 2007 nie odnotowano ani zysków, ani strat nadzwyczajnych, a w roku 2006 stanowił on 0,21% całego przychodu. W ostateczności zysk netto zanotował spadek…
… operacyjne
F Zysk na pozostałej działalności operacyjnej 921 394,15
18 099,33
903 294,82
47,61
0,94
46,67
999 458,56
1 143,96
998 314,60
52,99
0,06
52,93
108,47
6,32
110,52
G Zysk na działalności operacyjnej
279 522,52
14,44
122 358,93
6,49
43,77
H Przychody finansowe
I Koszty finansowe
J Zysk na operacjach finansowych
28 154,69
2 243,93
25 910,76
1,46
0,12
1,34
13 283,23
409,13
12 874,10 0,70
0,02
0,68…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz