Analiza finansowa - przedsiębiorstwo usługowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 4095
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa - przedsiębiorstwo usługowe - strona 1 Analiza finansowa - przedsiębiorstwo usługowe - strona 2 Analiza finansowa - przedsiębiorstwo usługowe - strona 3

Fragment notatki:

Całość składa się z 30 stron, do głównych punktów zawartych w tej analizie należą: analiza sytuacji majątkowej spółki, analiza wykorzystania aktywów, wskaźnik wykorzsytania aktywów, wksaźnik wykorzystania zapasów, wskaźnik wykorzystania należności, wskaźnik umorzenia, analiza sytuacji finansowej, analiza wielkości struktury i dynamiki pasywów, wskaźnik samofinansowania, wskaźnik zadłużenia, analiza powiązań kapitałowo - majątkowych, wskaźnik pokrycia majątku trwałego, wskaźnik pokrycia majątku obrotowego, analiza płynności finansowej, wskaźnik płynności krótkoterminowej III stopnia, wskaźnik płynności bieżącej II stopnia, wskaźnik płynności natychmiastowej I stopnia, analiza sytuacji ekonomicznej, ocena wielkości, struktury i dynamiki przychodów, zysków i strat, analiza zysku i zyskowności, wynikowy poziom kosztów, wskaźnik rentowności sprzedaży, wskaźnik rentowności majątku, wskaźnik rentowności kapitałów własnych, wskaźnik Du Ponta, analiza sytuacji pieniężnej, szybkie metody oceny spółki, ocena stabilności finansowej, ocena sytuacji dochodowej, funkcja dyskryminacji, bilans, rachunek zysków i strat

ANALIZA
FINANSOWA
Przedsiębiorstwo usługowe
Spis treści:
Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Rozdział 1. Analiza sytuacji majątkowej spółki zoo. . . . . . . . 4
Analiza wykorzystania aktywów. . . . . . . . . . . . . 6
Rozdział 2 Analiza sytuacji finansowej. . . . . . . . . . . . 10
Analiza wielkości struktury i dynamiki pasywów. . . . . . . . . 10 Analiza powiązań kapitałowo - majątkowych. . . . . . . . . . 12
Analiza płynności finansowej. . . . . . . . . . . . . . 14
Rozdział 3. Analiza sytuacji ekonomicznej. . . . . . . . . . . 17
Ocena wielkości, struktury i dynamiki przychodów zysków i strat. . . . 17 Analiz zysku i zyskowności. . . . . . . . . . . . . . 18
Rozdział 4. Analiza sytuacji pieniężnej. . . . . . . . . . . . 22
Rozdział 5. „Szybkie” metody oceny spółki. . . . . . . . . . 23
Szybki test. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Funkcja dyskryminacji. . . . . . . . . . . . . . . . 25
Bilans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Rachunek zysku i strat. . . . . . . . . . . . . . . . 30
Wstęp
Jest to analiza finansowa spółki zoo. Przedsiębiorstwo zajmuje się usługami remontowymi w porcie. Jest to stosunkowo młode przedsiębiorstwo, działają od 1995 r. Remontują nabrzeża, mola, falochrony. Nie wiem nic na temat konkrecji w tej branż. Nie mam dokładnego rozeznania czy obok nich działają inne firmy które świadczą podobne usługi. Spółka nie osiąga znaczących wyników i nie jest skora do udostępniania wszystkich informacji. Nie zostały mi udostępnione informacje dodatkowe taki jak: rachunek przepływu środków pieniężnych i informacje dodatkowe do bilansu. Uniemożliwiło mi to przeprowadzenie analizy przepływów środków pieniężnych, oraz policzenie jednego wskaźnika.


(…)

… analityczny układ aktywów
Składniki aktywów
Stan na koniec roku
Zmiana
 
ubiegłego
bieżącego
 
Kwota
%
kwota
%
Kwota
%
Aktywa trwałe
550959,04
29,27
669019,34
28,86
118060,3
121,43
I. Wartości niematerialne i prawne
198233,31
10,53
198233,31
8,55
0
0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe
338555,73
17,99
456646,03
19,70
118090,3
134,88
w tym środki trwałe
308555,73
16,39
456646,03
19,70
148090,3
147,99
III. Finansowe…
…, w stosunku do poprzedniego roku. Zmiana ich jest raczej stopniowa i nie ma zbyt wysokich skoków. Daje to wrażenie że spółka rozwija się powali, ale równomiernym tempem.
Nastąpił wzrost aktywów trwałych o 21% w stosunku do roku ubiegłego, z czego największy udział miały rzeczowe aktywa trwałe, a dokładniej środki trwałe, prawie o 48%.
Wzrost zanotowały także aktywa obrotowe o 20%, największy udział…

Zobowiązania długoterminowe
179644,56
13,20
0
0
-179645
0,00
Kapitał stały
1360970,44
100,00
1218444,23
100
-142526
89,53
Zysk na zwiększenie kapitału własnego
11036,1
0,93
-3348,65
-0,28
-14384,8
-30,34
Zysk podzielony
0
0,00
40467
3,44
40467
0
Wynik finansowy okresu ogółem
11036,1
0,93
37118,35
3,15
26082,25
336,34
Kapitał własny po podziale zysku
1181325,88
100,00
1177977,23
100,00
-3348,65
99,72…
… nam z jakiego źródła jest finansowany majątek trwały.
kapitał stały (kapitał własny gdy nie ma zobowiązań długoterminowych)
WPMT = --------------------------------------------------------------------------------------- x 100%
aktywa trwałe
1 218 444,23
WPMT(1) =-------------------- x 100% = 182,12%
669 019,34
Majątek trwał jest finansowany w 100% przez kapitał stały i pozostaje jeszcze na pokrycie majątku obrotowego.
1 360 970,44
WPMY(0) = -------------------- x 100% = 247,03
550 929,04 Majątek trwały jest finansowany w 100% przez kapitał stały i pozostaje jeszcze na pokrycie majątku obrotowego. Powyższe obliczenia wskazują na sytuacje spadkową spółki. W coraz mniejszy stopniu majątek trwały jest pokrywany ze źródeł długoterminowych. W dalszym ciągu nadal jest pokrywany przez kapitał stały. Jest to sytuacja…
… pieniężnych na kwotę 47 475,32 zł. Jest to spowodowane tym że w rachunkowości finansowej obowiązuje zasada memoriałowa. Oznacza to że zarówno pośrednie wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw jak i wynik ekonomiczny finalny są zyskami memoriałowymi - a nie wynikami pieniężnymi. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej się zwiększyły. Środki pieniężne które są na pokrycie aktywów w największym stopniu…

99,71
Strata na działalności operacyjnej
77783,76
1,60
66051,1
0,91
-11732,7
99,75
Przychody finansowe
153892,53
3,17
109327,6
1,50
-44564,9
99,05
Koszty finansowe
114787,04
2,36
110388,5
1,52
-4398,52
99,91
-w tym odsetki 0
0,00
0
0,00
0
0,00
Zysk brutto na działalności gospodarczej
11036,1
0,23
77585,35
1,07
66549,25
101,42
Saldo wyników nadzwyczajnych
0
0,00
0
0,00
0
0,00
Zysk brutto
11036,1
0,23…

7169623
98,49
2202011
44,33
I. Przychody ze sprzedaży produktów
4791628,2
98,72
7204623
98,97
2412994
50,36
II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
0
0,00
0
0,00
0
0,00
Pozostałe przychody operacyjne
2361,82
0,05
302,99
0,00
-2058,83
-87,17
Przychody finansowe
153892,53
3,17
109327,6
1,50
-44564,9
-28,96
Koszty
rok ubiegły
%
Rok bieżący
%
zmiany
%
Koszty ogółem
4842830,31
100%
7201668
100…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz