Administracja publiczna od 1926 do 1939r. - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja publiczna od 1926 do 1939r. - omówienie - strona 1 Administracja publiczna od 1926 do 1939r. - omówienie - strona 2 Administracja publiczna od 1926 do 1939r. - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Administracja Publiczna
Struktura administruj publicznej
Organizacja administracji publicznej
Aparat administracji publicznej tworzył zróżnicowany system organów, opierająć się na kryterium zasięgu terytorialnego, wyróżniano administrację centralną i terytorialną. Administracja centralna wykonywana była przez radę ministrów i ministrów, a administracja terytorialna dzieliła się na administracje rządową i samorządową. Terytorialne organy administracji rządowej dzieliły się na dwa pi9ony administracji ogólnej i administracji specjalnej. Administracja ogólna realizowała zadania należące do resortu spraw wewnętrznych, specjalna zajmowała się pozostałymi resortami. Do administracji ogólnej zespolona była, przemysł , handel, rolnictwo, drogi opieka społeczna, sprawy wyznaniowe sztuka i kultura. Fakt zespolenia tworzył nowy podział administracji na zespoloną i nie zespoloną.
Kraj został podzielony na województwa, powiaty gminy miejskie i wiejskie. W województwach wojewodowie(W Warszawie komisarz rządu)
W powiatach starostowie
W gminach głównie organy samorządowe.
Do administracji niezespolonej należały resorty: Spraw wojskowych, sprawiedliwości, skarbu, poczty a od 1932 reform rolnych, wyznań religijnych i oświecenia publicznego, przemysłu i handlu, komunikacji, opieki społecznej.
Podział administracyjny dla administracji nie był jednakowy z podziałem administracyjnym administracji ogólnej. Samorząd stanowił formę udziału społeczeństwa w samodzielnym zaspokajaniu potrzeb życia zbiorowego o znaczeniu lokalnym, bądź grupowym. Samorząd dzielono na terytorialny, gospodarczy i zawodowy(konstytucja marcowa rozbudowała szeroko samorząd a kwietniowa go ograniczała)
Podstawy prawne organizacji i działalności administracji
Ustrojowe prawo administracyjne - regulowało organizację aparatu administracyjnego
Materialne prawo administracyjne - regulowało w oparciu o konkretne przesłanki różne dziedziny życia zbiorowego, które obejmował swą działalnością aparat administracji(uprawnienia i obowiązki administracji i prawa i obowiązki obywateli).
Proceduralne prawo administracyjne - określało formy działania i tryb funkcjonowania organów administracyjnych, oraz ich tryb kontroli
Administracja centralna
Rada ministrów
Jej funkcje polegały na uzgadnianiu działalności ministrów, rozpatrywaniu ich sprawozdań i zatwierdzaniu statutów organizacyjnych ministerstw. Uprawnienia administracyjne realizowała poprzez wydawanie zarządzeń, podejmowanie uchwał i wydawanie aktów administracyjnych. W jej łonie istniał Komitet Ekonomiczny(przedstawiciele 4 resortów gospodarczych), który zajmował się programem gospodarki.
Ministrowie

(…)

… zespolenia tworzył nowy podział administracji na zespoloną i nie zespoloną.
Kraj został podzielony na województwa, powiaty gminy miejskie i wiejskie. W województwach wojewodowie(W Warszawie komisarz rządu)
W powiatach starostowie
W gminach głównie organy samorządowe.
Do administracji niezespolonej należały resorty: Spraw wojskowych, sprawiedliwości, skarbu, poczty a od 1932 reform rolnych, wyznań…
… przez radę ministrów
Jako organ administracji wojewódzkiej działał w dwojaki sposób jako przedstawiciel rządu i szef administracji zespolonej. koordynował działalność administracji, w myśl polityki państwa
posiadał uprawnienia nadzorczo inferencyjne wobec administracji niezespolonej. sprawował nadzór nad składem personalnym kadry urzędniczej
mógł zawieszać zarządzenia administracji specjalnej, sprzeczne z polityką rządu
organizował okresowe zebrania kierowników resortów
Wykonywał zadania powierzone mu przez odpowiednich ministrów
podlegała mu policja
sprawował nadzór nad prasą, stowarzyszeniami i samorządem. przysługiwało mu prawo wydawania rozporządzeń wykonawczych na mocyupowaznienia ustawowego. Rada wojewódzka - składał się z członków delegowanych przez samorządy powiatowe, przewodniczył jej wojewoda…
… kompetencjie policji o możliwość umieszczania osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu w obozie odosobnienia. Postanowienie o odosobnieniu wydawał sędzia śledczy okręgu, okres odosobnienia wynosił 3 miesiące i mógł być przedłużony. Kontrola prasy
Konkretyzacje przepisów dotyczących wolności prasy stanowiło prawo prasowe normowało
tryb powstawania i prowadzenia czasopism, wydawanie książek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz