Żywność modyfikowana genetycznie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2478
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Żywność modyfikowana genetycznie - strona 1 Żywność modyfikowana genetycznie - strona 2 Żywność modyfikowana genetycznie - strona 3

Fragment notatki:

Żywność modyfikowana genetycznie
Przełom XX i XXI wieku przyniósł nam postępujący rozwój w dziedzinie technologii, w tym osiągnięcia w ramach biotechnologii, a więc dziedzinę nauk technicznych wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową. W zakres biotechnologii wchodzi zatem inżynieria genetyczna, która jest celową ingerencją w organizm polegającą na wprowadzeniu do całej informacji genetycznej żywego organizmu (genomu) nowych informacji genetycznych, a więc przenoszeniu genów z jednego organizmu do innego, bądź na zmodyfikowaniu genomu poprzez izolowanie lub eliminację genów. Inżynieria genetyczna wykorzystywana jest do wytwarzania organizmów modyfikowanych genetycznie w skrócie GMO, umożliwia ona wyizolowanie i namnożenie dowolnego genu z dowolnego organizmu i za pomocą różnych metod wprowadzenia go do genomu modyfikowanego organizmu.
Organizmy modyfikowane genetycznie są to organizmy które zawierają w swoim genomie (czyli wspomnianej już informacji genetycznej organizmu) obce geny, pochodzące z obcego organizmu. W Ustawie o GMO zapisana jest definicja: Organizm modyfikowany genetycznie to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji, w szczególności przy zastosowaniu:
technik rekombinacji DNA z użyciem wektorów, w tym tworzenia materiału genetycznego poprzez włączenie do wirusa, plazmidu lub każdego innego wektora cząsteczek DNA wytworzonych poza organizmem i włączenie ich do organizmu biorcy, w którym w warunkach naturalnych nie występują, ale w którym są zdolne do ciągłego powielania, technik stosujących bezpośrednie włączenie materiału dziedzicznego przygotowanego poza organizmem, a w szczególności: mikroiniekcji, makroiniekcji i mikrokapsułkowania, metod niewystępujących w przyrodzie dla połączenia materiału genetycznego co najmniej dwóch różnych komórek, gdzie w wyniku zastosowanej procedury powstaje nowa komórka zdolna do przekazywania swego materiału genetycznego odmiennego od materiału wyjściowego komórkom potomnym.
Możemy wyróżnić trzy zakresy manipulacji genetycznej, pozwalających uzyskać pożądane cechy : Zmieniona zostaje aktywność genów naturalnie występujących w danym organizmie - Metoda ta została wykorzystana w produkcji pomidorów Flavr Savr, które jako pierwsze GMO zostały w 1994 roku dopuszczone do obrotu w USA. Zmniejszono w nich aktywność genu, który odpowiada za proces dojrzewania i mięknięcia pomidora. Otrzymano odmianę zmienioną genetycznie, choć w komórkach rośliny nie pojawił się żaden nowy element, żaden obcy gen.
Do organizmu wprowadzone zostają dodatkowe kopie jego własnych genów - co powoduje namnażanie pożądanej cechy np. barwy, ale dotychczas nie wprowadzono do obrotu takich produktów

(…)

… na świecie. Do nich zaliczyć możemy : Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, które analizuje prośby państw członkowskich UE czy Komisja Kodeku Żywnościowego powołana przez WHO.
Najważniejszymi aktami prawa międzynarodowego związanymi z GMO są: Konwencja z Rio de Janeiro z 5 czerwca 1992 r. oraz dołączony do niej Protokół z Kartageny. Celem Konwencji jest ochrona różnorodności biologicznej
… modyfikowano już większość roślin mających znaczenie gospodarcze. W przypadku roślin mających znaczenie gospodarcze zmiana genomu ma na celu nadanie im pożądanych przez człowieka cech tzn.:
uodpornienie ich na działanie niekorzystnych warunków, np. mróz, suszę lub zasoloną glebę uodpornienie na choroby wirusowe, bakteryjne, grzybice
uodpornienie roślin na herbicydy, czyli środki chwastobójcze uodpornienie…
… niepokojących opinii. Podaje że poleganie na uprawach roślin GM tolerujących herbicyd glyfosat może w niedalekiej przyszłości „kosztować miliardy dolarów strat z powodu spadku wydajności”. W dodatku bardzo prawdopodobnym jest, że straty będą czymś więcej niż stratami pieniędzy, ponieważ mogą one mieć niekorzystne, wielkie konsekwencje dla środowiska. Tak poważnie nauka ocenia zagrożenia często bagatelizowane…
…, a konkretnie o produkcji szczepionek i leków, gdzie zamiast używać kilkunastu czy kilkudziesięciu składników do wyboru, można ograniczyć się do kilku spreparowanych produktów. Jest to oczywiście znacznie tańsze.
Zmodyfikowane genetycznie rośliny służą także do produkcji biopaliw, które, jak wiadomo, są ekologiczne i pomagają zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza ołowiem.
Jak widzimy produkcja genetycznie…
…. Uważa się, że białka będące produktami ekspresji transgenów, mogą modyfikować przebieg metabolizmu komórek i prowadzić do powstania związków szkodliwych, mogących powodować szereg chorób, uczuleń itp. Obawy te są uzasadnione, jako że zdarzały się przypadki wystąpienia wysypek po spożyciu produktów GMO. Prawda jest jednak taka, że wiele spośród tradycyjnych produktów żywnościowych również powoduje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz