Źródła prawa ubezpieczeń społecznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa ubezpieczeń społecznych - strona 1 Źródła prawa ubezpieczeń społecznych - strona 2

Fragment notatki:

ŹRÓDLA PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH  
Możliwe są różne podziały, m. in. Ze względu na wydawcę tego prawa. krajowe - normy polskie, wydawane przez organ, który zgodnie z Konstytucją jest upoważniony do wydawania norm powszechnie obowiązujących - Sejm i Senat regionalne - normy wydawane przez struktury regionalne utworzone na obszarze Europy - Rada Europy - powołana w 1949
- Unia Europejska - powołana w 1957, Traktatem o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej uniwersalne - pochodzą od struktury międzynarodowej Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), utworzonej w roku 1919, jako organizacja wyspecjalizowana Ligi Narodów, a po jej likwidacji - ONZ. Polska jest państwem założycielskim MOP, od początku uczestniczy w jej pracach. MOP wydaje konwencje i zalecenia jako akty podstawowe.
  Ad. 1. Krajowe źródła ubezpieczeń społecznych  
Źródła te oparte są na Konstytucji z 1997 roku, która szczegółowo definiuje źródła prawa powszechnego. Konstytucja w art. 67  w ust. 1 określa prawo do zabezpieczenia społecznego, natomiast w ust.2 wyznacza zakres ochrony, jaka przysługuje obywatelom pozostającym bez pracy nie z własnej woli :
  1.  Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. 2. Obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i nie mający innych środków utrzymania ma prawo do zabezpieczenia społecznego, którego zakres i formy określa ustawa.  
Prawo do zabezpieczenia społ. określone w Konstytucji jest prawem obywatelskim - każdy obywatel może skorzystać z różnych form zabezpieczenia społ. odpowiednio do unormowań przyjętych w ustawach zwykłych.
 
Jeśli chodzi o wątpliwości  co do zakresu ochrony, jaka w dziedzinie zabezp. społ. przysługuje obywatelom - należy przyjąć, że Konstytucja gwarantuje minimum ochrony w tej dziedzinie. Ustawodawca zwykły w swoich regulacjach nie może zejść poniżej tego minimum. Ustawa zwykła może jedynie rozszerzać ochronę  w razie zajścia różnych ryzyk
( ryzyka ubezpieczeniowego) albo w razie istnienia różnych potrzeb społecznych uznanych za zasługujące na ochronę.
 
Ustawodawca konstytucyjny po raz pierwszy w języku prawnym użył pojęcia, które nie było dookreślone w teorii prawa - pojęcia „zabezpieczenia społecznego”. O użyciu tego pojęcia zadecydowała dyskusja twórców Konstytucji. Zadecydowano o takim właśnie sformułowaniu, aby nie dawać tym właśnie podstaw do roszczeń rewindykacyjnych. To samo dotyczy pojęcia „bezrobocie”- w ustawie o promocji zatrudnienia i o promocji rynku pracy.


(…)

… ubezpieczeń społecznych. przedmiot regulacji - czyli jakie ryzyka sa chronione zakres podmiotowy - podstawowe podmioty w systemie ubezp. społ. w Polsce: - ZUS
- Otwarte Fundusze Emerytalne
- Płatnicy składek, na których ciąży pewna część zadań w zakresie ubezp. społ. - w części te zadania są odpłatne
- Zakłady Emerytalne - pomysł jeszcze nie zrealizowany, pierwsze mają powstać w 2014 roku, zarządzać mają emeryturami z II filaru ( przypis: Agami, źródło: Internet)
 
2   17.12 1998 - ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
            - emerytury i renty przy niezdolności do pracy oraz renty rodzinne
            - świadczenia długoterminowe
            - warunki nabycia prawa, przesłanki i dokumenty, kwestie związane z ustalaniem prawa do tych świadczeń
 
3   25.06.1999 - ustawa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz