Źródła prawa pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa pracy - strona 1 Źródła prawa pracy - strona 2

Fragment notatki:

ŹRÓDŁA PRAWA PRACY 1.źródła prawa pracy tworzą piramidę: -Konstytucja, -kodeks pracy, inne ustawy i konwencje międzynarodowe, -normatywne akty wykonawcze
-ponadzakładowe układy zbiorowe pracy
-zakładowe układy zbiorowe, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania
2.patrząc z perspektywy socjologicznej szkoły prawa hierarchię tą należy odwrócić
3. art.5 - „ Jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nie uregulowanym tymi przepisami”. Wniosek: przepisy kodeksu pracy stosuje się zawsze wprost do tych stosunków pracy, anie odpowiednio.
4. normy prawa pracy maja charakter jednostronnie bezwzględnie obowiązujący i jednocześnie granicznie zastępujacy, co wynika z art.18§1.
5. art.6 -odstępstwa od zasady iż przepisy polskiego prawa pracy stosuje się na obszarze państwa polskiego:„stosunek pracy między obywatelem polskim a polskim przedstawicielem, misją lub inną placówką za granicą „§1. §2 przewiduje możliwość odstąpienia od stosowania przepisów polskiego prawa pracy na podstawie „ umowy, układu, porozumienia międzynarodowego”. Nie stosuje się przepisów prawa polskiego do obywateli państw obcych zatrudnionych u tych podmiotów.
6 . art.298 -delegacja ustawowa udzielona RM do określenia w drodze rozporządzenia, w sposób szczególny niektórych praw i obowiązków pracowników, zatrudnionych w określonych jednostkach organizacyjnych obejmuje także pracowników zatrudnionych za granicą przez polskie przedsiębiorstwa. W przypadku zatrudnienia obywatela polskiego za granicą przez polskie przedsiębiorstwo stronom przysługuje zgodnie z art.32 prawa międzynarodowego prywatnego możliwość wyboru między prawem polskim a prawem obowiązującym w miejscu świadczenia pracy.
7.regulaminy pracy zawierają wymogi związane z zabezpieczeniem prawidłowego przebiegu procesu-godziny rozpoczynania i kończenia pracy, przerwy w pracy, czas przeznaczony do czyszczenia narzędzi i pomieszczeń, wymogi bezpieczeństwa. Umieszczane także były postanowienia o stosowaniu kar pieniężnych za naruszenie regulaminu. Przyjmowano, że regulamin jest załącznikiem do umowy o pracę. Z biegiem czasu przepisy prawne określały zakres niezbędnej i dopuszczalnej treści regulaminów. Tak doszło do ukształtowania dwóch teorii:
-teoria umowy
-teoria ustawy.
8.układy zbiorowe pracy i regulaminy pracy są uznane za autonomiczne (szczególne) źródła prawa pracy . Nazwa ta podkreśla odmienność od konstytucyjnych źródeł prawa. Zarysowała się tendencja do rozbudowania rodzajów autonomicznych źródeł prawa pracy. Znalazła ona wyraz w art.9 .Art. ten posługuje się pojęciem „ przepisy” tylko w odniesieniu do ustaw i aktów wykonawczych do nich. W odniesieniu do układów zbiorowych pracy, regulaminów i statutów ustawodawca posługuje się pojęciem „ postanowień” .Postanowienia zawierają umowy a przepisy akty powszechnie obowiązujące.

(…)

… prawa pracy. Postanowienia regulaminów podobnie jak postanowienia umowy , mniej korzystne dla pracownika są nieważne, zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy. Układy zbiorowe pracy są instytucją konstytucyjną, co wynika z art. 59 konstytucji zapewniającym związkom zawodowym i ich organizacjom prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych oraz do zawierania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz