Źródła prawa finansowego - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa finansowego - wykład - strona 1 Źródła prawa finansowego - wykład - strona 2 Źródła prawa finansowego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ŹRÓDŁA PRAWA FINANSOWEGO 1. prawo międzynarodowe ( Art. 9 K/ ) Problem: Jaki jest stosunek Art. 217 do Art. 9? Z Art. 217 wynika, iż tylko polska ustawa podatkowa może skutecznie nałożyć ciężar podatkowy. Na podstawie umowy międzynarodowej ratyfikowanej za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, która ma pierwszeństwo przed ustawą ( Art. 91 ust. 2 ), jeśli treści ustawy nie da się pogodzić z treścią umowy nie można:
- nałożyć daniny publicznej
- uchylić daniny publicznej ( Dębowska ). 2. acquis communaitaire Problem - czy płynące z prawa wspólnotowego ograniczania mają charakter pośredni czy bezpośredni. a. Art. 90 TWE- ZAKAZ DYSKRYMINACJI PODATKOWEJ b. SWOBODNY PRZEPŁYW KAPITAŁU Problem powstał na gruncie Art. 80 ustawy o podatku akcyzowym ( już uchylonego )- obowiązek zapłaty akcyzy od pojazdów dotąd niezarejestrowanych po raz pierwszy na terytorium państwa polskiego. W UE zniesiono cła w obrocie wewnątrzwspólnotowym oraz wprowadzono zakaz opodatkowania dyskryminacyjnego. Tymczasem Art. 80 właśnie zastępował cło importowe- fakt przekroczenia granicy państwa polskiego powodował powstanie obowiązku podatkowego. W orzecznictwie ujawniły się dwa nurty:
- przepis jest sprzeczny z Art. 90 TWE i nie mógł wprowadzić obowiązku podatkowego na terytorium państwa polskiego, a jeśli wprowadził to w sposób niezgodny z TWE. Zatem nie powstało zobowiązanie podatkowe, a zapłacona kwota stanowi nadpłatę
- przepis obowiązywał i wywierał skutku prawne, powstał obowiązek podatkowy. Sądy nie są władne do rozstrzygania tego rodzaju sporów.
- jeden z sądów apelacyjnych wystąpił z pytaniem prawnym do ETS, zaś inny - z pytaniem do TK. Art. 90 TWE wiąże państwo polskie i ogranicza suwerenność podatkową, nakładając na organy państwa obowiązek, by wprowadzane przez te organy przepisy prawa podatkowego krajowego nie doprowadzały w rezultacie do dyskryminacji towarów wprowadzanych na obszar Zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad prawem krajowym należy na gruncie prawa daninowego rozumieć następująco: - normy wspólnotowego prawa daninowego są zatem skierowane nie bezpośrednio do obywateli w zakresie stanowienia i uchylania danin publicznych ), ale do organów państwa polskiego, które na mocy tych traktatów zobowiązały się dostosować polskie prawo daninowe do wymogów unijnych,
- normy wspólnotowego prawa daninowego mają znaczenie w interpretacji krajowego prawa daninowego 3. Konstytucja RP ujmuje prawo finansowe szerzej niż poprzednie konstytucje
a. Rozdział VII ( Samorząd terytorialny - Art. 167- 168 ),
b. Rozdział X ( Finanse publiczne- Art. 216- 227 )

(…)

… jednostki badawczo - rozwojowe
g. państwowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
h. państwowe instytucje kultury
i. Narodowy Fundusz Zdrowia
j. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych
Wyjątek:
- przedsiębiorstwa
- banki
- spółki prawa handlowego
B. podsektor samorządowy
1. jednostki samorządu terytorialnego ( gmina…
… z punktu widzenia zyskiwania poparcia społecznego.
FUNDUSZE CELOWE ( Art. 29 )
Zasada: JEDNOŚĆ FINANSÓW PUBLICZNYCH
Wyjątek: FUNDUSZE CELOWE.
Wynika z tego bardzo ważna konsekwencja- skoro instytucja funduszy celowych jest wyjątkiem od podstawowej zasady rządzącej finansami publicznymi, dlatego nie powinna być nadużywana.
Obecnie jest ok 40 państwowych funduszy celowych- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
…- przychody funduszu mogą pochodzić ze źródła niezwiązanego z rodzajem jej działalności.
Np. fundusz na budowę autostrad- przychody mogą pochodzić z opłat za przejazd już istniejące autostrady, ale mogą z innego źródła. III. kryterium: źródło przychodu
1. takie, gdzie przychodami są składki płacone przez podmioty gospodarcze, mające charakter quasi- daninowy (
Fundusz Pracy, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych…
…, a także pobranie, ustalenie lub dochodzenie jej w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia oraz niezgodne z przepisami jej umorzenie lub dopuszczenie do przedawnienia
b. przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych
c. przekroczenie uprawnień do dokonywania zmian w budżecie lub planie jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz