Zmiana liczby ludności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiana liczby ludności - strona 1 Zmiana liczby ludności - strona 2 Zmiana liczby ludności - strona 3

Fragment notatki:

Rozwój liczby urodzeń jako wynik kompensacji biologicznych strat z okresu wojny. W latach 1946-1957, tj. w okresie tzw. wyżu demograficznego, zarejestrowano w Polsce blisko 9 mln urodzeń, w latach 1950-1952 liczba urodzeń przypadających na 1 000ludności wynosiła nieco pomad 30, co stanowiło wówczas jeden z najwyższych współczynników rodności na świecie. Stopniowo jednak, w następstwie zaniku fali kompensacyjnej, dojścia do wieku rozrodczego kobiet z mniej licznych roczników wojennych oraz zmniejszenia faktycznej płodności kobiet, następuje spadek liczby urodzeń.
Zmniejszanie się liczby zgonów w związku z poprawą warunków bytowych i zdrowotnych życia ludności. W latach powojennych przeciętna roczna liczba zgonów wynosił ok. ¼ miliona osób, co przy stałym wzroście liczby ludności oznaczało spadek współczynnika z ponad 11‰ w latach 1948-1952 do poniżej 8‰ w latach sześćdziesiątych.
Istotne zmiany zastąpiły w strukturze zgonów. Największy spadek natężenia zgonów miał miejsce w najmłodszych grupach wieku- w pierwszym roku życia o ponad połowę, a u dzieci i młodzieży o około 2/3. W latach pięćdziesiątych zgony niemowląt wynosiły ok. 30% ogólnej liczby zgonów. W następnych latach współczynnik ten systematycznie malał.
Syntetycznym współczynnikiem obrazującym postęp w zakresie spadku umieralności oraz zmiany w strukturze zgonów jest przeciętne dalsze trwanie życia według tablic umieralności.
Tworzenie nowych miast i osiedli oraz powiększanie istniejących obszarów miejskich. Zmiany w tym zakresie są wyrazem procesu urbanizacji kraju. W latach pięćdziesiątych przybyło w Polsce 185nowych miast i osiedli, rozmieszczonych głównie w rejonach silnie uprzemysłowionych. Tworzenie nowych miast i osiedli oraz powiększanie już istniejących w drodze zmian administracyjnych miało miejsce głównie w latach pięćdziesiątych, które były okresem największego nasilenia procesu urbanizacji.
W rezultacie, udział ludności miejskiej na tempo wzrostu ludności miejskiej oddziaływały wówczas, obok wysokiej rodności, napływ wędrówkowy ze wsi, którego największe natężenie miało miejsce do 1960roku. W całym tym okresie liczba ludności wiejskiej utrzymywała się prawie na ustabilizowanym poziomie, z czego wynika, że przyrost naturalny ludności wsi był pochłaniany przez ubytek ludności wiejskiej wynikający z migracji do miast oraz ze zmian powstałych w następstwie nadawaniu ustroju miejskiego wiejskim jednostkom osadniczym.
Struktura ludności według wieku. Szybko następującym zmianom w liczbie i rozmieszczeniu ludności towarzyszyły zmiany w strukturze ludności według wieku. Wywarły one tym samym -różnokierunkowy i o różnym nasileniu w czasie- wpływ na kształtowanie się struktury wieku i zjawisk w zakresie życia społecznego i gospodarczego kraju, a przede wszystkim dotyczących oświaty, zatrudnienia, turystyki i rekreacji, dochodu narodowego, inwestycji budownictwa, spożycia itp.


(…)

… EWIDENCJI LICZBY LUDNOŚCI- podczas ostatniego spisu w 2002 roku liczba ludności okazała się mniejsza o 0,4 mln niż w wynikało z bilansów prowadzanych od ostatniego spisu w 1988 roku.
POGŁĘBIANIA TENDENCJI DEPOPULACYJNYCH W MIASTACH- nadwyżka zgonów nad liczbą urodzeń oraz ujemne saldo migracji zewnętrznych, a od 2000 roku także wewnętrznych.
CORAZ WOLNIEJSZY WZROST LICZBY LUDNOŚCI WIEJSKIEJ.
Malejący przyrost rzeczywisty ludności w Polsce jest spowodowany przede wszystkim zmniejszającym się przyrostem naturalnym wynikającym ze spadku liczby urodzeń.
Systematycznie malejący wskaźnik dzietności (w 2008 roku na 1 kobietę w wieku 15-49 lat przypada 1,39 dzieci), przy obecnej stopie zgonów nie zapewnia prostej zastępowalności pokoleń. Zapewnienie takie wymagało by współczynnika dzietności na poziomie 2,1…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz