Zatrudnianie młodocianych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zatrudnianie młodocianych  - strona 1 Zatrudnianie młodocianych  - strona 2

Fragment notatki:

ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH 1 .młodociany - art.190 „ osoba, która ukończyła 16 lat a nie przekroczyła 18 lat”
2.podstawowym rodzajem umowy o pracę zwieranej z młodocianym jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
3.młodociani mogą być zatrudniani, jeżeli:
-ukończyli co najmniej gimnazjum
-przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu- art.191§1 4. wyjątek od powyższych warunków stanowi §5 tegoż artykułu:
-zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum
-zwolnienie młodocianych nie posiadających kwalifikacji zawodowych od odbycia przygotowania zawodowego
-zatrudnianie osób niemajacych 126 lat, które ukończyły gimnazjum
-zatrudnianie osób niemajacych 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum
5.pracodsawca jest obowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędna dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy- art.192 6.pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję pracowników młodocianych- art.193 7. umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:
-rodzaj przygotowania zawodowego
-czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego
-sposób dokształcania teoretycznego
-wysokość wynagrodzenia
8.rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego jest dopuszczalne w razie:
-niewypełnienia przez młodocianego obowiązków
-ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy
-reorganizacji zakładu pracy
-stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy- art196 9.młodociany ma obowiązek dokształcać się do ukończenia 18 lat- art.197 10.młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac- art.200¹ 11.czas pracy młodocianego do 16 lat nie może przekroczyć 6 godzin na dobę a do 18-8 godzin na dobę- art.202. Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to czy odbywa się ona w godzinach pracy.
12.jeżeli dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 4.5 godziny to przerwa trwa nieprzerwanie 30 minut.
13. młodociany nie może być zatrudniony w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej (22.00-6.00)
14.młodociany uzyskuje z upływem 6 m-cy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych, z upływem roku-26 dni roboczych- art.205§1 i§2 15.młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych (młodocianemu, który nie ma urlopu pracodawca może na jego wniosek udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz