Zasady procesowe- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady procesowe- opracowanie - strona 1 Zasady procesowe- opracowanie - strona 2 Zasady procesowe- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zasady procesowe I. Zasada czynnika społecznego w procesie karnym 3 aspekty: 1. Ławnik a: obecnie w SR brak b: w SO są ławnicy !  o zbrodnie- 1S + 2Ł  zagrożenie karą dożywocia- 2 S + 3 Ł 2. Obowiązek współdziałania z organami ścigania a: każdy posiadając wiedzę o przestępstwie ściganym z urzędu ma społeczny obowiązek powiadomić prokuratora i policję b: obowiązek współdziałania w postępowaniu karnym z organami ścigania:  osób fizycznych, prawnych, jednostek nie posiadających osobowości prawnej  organów państwowych i społecznych  spółek 3. Współdziałanie w charakterze dowodowym
a: świadek, biegły, tłumacz, specjalista b: instytucja ochrony świadka= anonimizacja świadka  świadek anonimowy  świadek incognito c: zastrzeżenie danych świadka dla sądu i usunięcie z akt II. Zasada obiektywizmu
( zasada audiatur et altera pars- wysłuchanie strony przeciwnej ! ) 1. Sąd ma obowiązek badać i uwzględniać fakty na korzyść i na niekorzyść sprawy 2. Prokurator niezależny a: gwarancje:  nieusuwalność immunitet prokuratorski  ustawowe prawo do własnego zdania  nieprzenoszalność na inne stanowiska służbowe 3. Sąd niezawisły a: gwarancje ustrojowe i procesowe 4. gwarancje zasady obiektywizmu: a: gwarancje u podstaw zawodu sędziego b: wykluczenie in iure: , gdy : IUDEX INHABILIS: ( niezdatny )  sędziego sprawa bezpośrednio dotyczy  sędzia jest małżonkiem oskarżonego, pokrzywdzonego, obrońcy, przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika  zachodzi pokrewieństwo lub powinowactwo z oskarżonym, pokrzywdzonym, obrońcą itp. - pokrewieństwo= więzy krwi - powinowactwo= relacja z małżeństwa  sędzia był świadkiem czynu  był prokuratorem podczas I instancji  orzekał wcześniej w tej sprawie  czynność jest wadliwa !  nie jest istotny termin złożenia wniosku  wyłącza się: - sam sędzia składa na piśmie oświadczenie do akt - sąd z urzędu - na wniosek IUDEX SUSPECTUS ( podejrzany o stronniczość )
 wniosek o wyłączenie należy złożyć do rozpoczęcia przewodu sądowego  wyłącza się: - na wniosek strony - z urzędu - na żądanie sędziego  może złożyć na piśmie oświadczenie do akt III. Zasada prawa do obrony Aspekt Formalny Materialny ( prawo do korzystania z pomocy obrońcy ) ( konglomerat uprawnień do obrony ) prawo do biernej obrony  oskarżony wyjaśnia prawo wprowadzenia dowodów prawo zaskarżania  świadek zeznaje w procesie decyzji zaskarżalnych  nie musi wyjaśniać, a jeśli wyjaśnia, może kłamać  nemo Se ibsum accusare

(…)

… z relacjonowanym zdarzeniem ( świadek naoczny, świadek słyszący strzały ) - pochodne : korzysta się z nich, gdy:
+ brak dowodów pierwotnych + celem skontrolowania dowodu pierwotnego ( świadek ze słyszenia ) XI. Zasada domniemania niewinności  rozdział ciężaru dowodu: - oskarżyciel udowadnia dowody! - udowadnia się popełnienie przestępstwa  płaszczyzna procesowa: 1. oskarżony jest traktowany jako niewinny…
… Se ibsum accusare prawo zadawania pytań/ dostęp do akt
( nikt nie musi siebie oskarżać) 1. aspekt formalny: a: obrońca z wyboru= można zawsze ustanowić ! b: obrońca z urzędu= w pewnych przypadkach c: obrońca obligatoryjny= wątpliwości co do stanu umysłowego:  nieletni  głuchy  niemy  niewidomy d: oskarżony zawsze sam musi się przyznać do winy! IV. Zasada kontradyktoryjności ( przeciwność- proces…
…: zasada śledcza z elementami kontradyktoryjności b: sądowym: zasada kontradyktoryjności z elementami śledczej V. Zasada skargowości ( przeciwność- oficjalność= działanie z urzędu )
1. wszczęcie postępowania sądowego następuje na wniosek oskarżyciela
2. Skarga= akt, czynność, której celem jest żądanie przeprowadzenia postępowania i sprawdzenia winy . a: skarga:  inicjuje postępowanie sądowe! ( funkcja inicjująca )  określa ramy postępowania ( funkcja limitująca )  informuje oskarżonego o treści AO ( funkcja informacyjna ) 3. Zasada: a: skargowości- postępowanie sądowe, apelacyjne, kasacyjne, wznowieniowe b: działania z urzędu- postępowanie przygotowawcze VI. Zasada legalizmu ( przeciwność- oportunizm ) Zasada legalizmu
Zasada oportunizmu
= organ ścigania ma obowiązek ścigania przestępstw, wszcząć…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz