Zasada legalizmu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada legalizmu - wykład - strona 1 Zasada legalizmu - wykład - strona 2 Zasada legalizmu - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 12. Zasada legalizmu Zasadzie legalizmu nadaje się znaczenie specjalne. W procesie karnym skarbowym legalizm ma węższe znaczenie niż nadaje się temu pojęciu w innych działach prawa. Oznacza postępowanie zgodne z prawem oraz obowiązek ścigania przestępstw. Znaczy to, że organy powołane do ścigania przestępstw i wykroczeń skarbowych mają obowiązek wszczęcia i prowadzenia postępowania. Zasada legalizmu została unormowana w art. 10 par. 1 KPK, mając zastosowanie w procesie skarbowym na mocy art. 113 KKS. Organ, który jest powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do wszczęcia i prowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny jest zobowiązany do wniesienia oskarżenia o czyn ścigany z urzędu. Art. 13 KPK nakłada na oskarżyciela publicznego obowiązek podjęcia działań o uzyskanie zezwolenia na ściganie określonej osoby. Zasada legalizmu przejawia się procesie karnym skarbowym w czterech płaszczyznach:
- Płaszczyzna wszczynania postępowania
- Płaszczyzna prowadzenia postępowania przygotowawczego
- Płaszczyzna wnoszenia aktu oskarżenia
- Płaszczyzna popierania aktu oskarżenia przed sądem.
Jeżeli organ dochodzi do wniosku, że zostało popełnione przestępstwo bądź wykroczenie skarbowe ma obowiązek dokonać powyższych czynności. Wyjątki od zasady legalizmu: art. 151 KKS - przepis ten przewiduje odstępstwo od zasady na rzecz ustalenia celowości ścigania przy czynach drobniejszych, ze względu na tzw. absorpcję przy wykonywaniu orzeczonych kar. Art. 8 KKS - idealny zbieg, zatem wykonaniu podlega tylko kara najsurowsza. Zatem kara orzeczona nie byłaby wykonana w przypadku kary za np. wykroczenie w zestawieniu z przestępstwem. Stąd, art. 151 przewiduje odmowę wszczęcia lub umorzenia postępowania o wykroczenie skarbowe, w określonych warunkach. Art. 116 par. 4. KKS - zastąpienie odpowiedzialności karnej skarbowej odpowiedzialnością dyscyplinarną przewidzianą w wojskowych przepisach dyscyplinarnych. Zatem, można odstąpić od prowadzenia postępowania karnego skarbowego i zastąpić je odpowiedzialnością dyscyplinarną. Jest to przejaw tzw. oportunizmu kodeksowego. Oportunizm jest przeciwieństwem legalizmu. Zasada domniemania niewinności Nakazuje uważać oskarżonego za niewinnego dopóki wina nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Domniemanie faktyczne to takie domniemanie, które można uzasadnić doświadczeniem życiowym. Domniemania niewinności nie da się potwierdzić doświadczeniem życiowym. Domniemanie prawne to domniemanie przewidziane w przepisach prawa. Domniemanie niewinności jest fundamentem każdego procesu karnego. Unormowane zostało w art. 5 par. 1 KPK. Uzupełnieniem jest par. 2, który zawiera regułę, nazywaną In dubio pro reo. Nie dających się usunąć wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść oskarżonego. Jest tu zatem podkreślona zasada prawdy. Jeżeli w dowodach potwierdzających podejrzenie istnieją luki, których nie da się usunąć, wówczas musi zapaść wyrok uniewinniający. To istotnie wpływa na kształt rozstrzygnięć, które zapadają w procesach karnych skarbowych. Wyrok skazujący w tym procesie może zapaść tylko wtedy, gdy tezy oskarżenia zostaną udowodnione w sposób nie budzący wątpliwości.

(…)

… prawa istnieje od razu taki stan, że oskarżonego należy traktować jako niewinnego. W procesie karnym skarbowym domniemanie jest regułą, która odpowiednio rozkłada ciężar dowodu. Winę zatem musi udowodnić oskarżyciel.
Zasada domniemania niewinności działa nie tylko w procesie karnym skarbowym, lecz jej skutki spotyka się również na zewnątrz. Stąd organy, obywatele, prasa czy inne środki masowego…
… się co do wszelkich zarzutów oskarżenia oraz co do wszelkich kwestii rozstrzyganych przez sąd;
- możliwość podejmowania wszelkich czynności procesowych zmierzających do obalenia oskarżenia lub złagodzenia odpowiedzialności karnej;
- możliwość zwalczania na ustawowej drodze uciążliwych środków procesowych, które są stosowane wobec oskarżonego, np. składanie środków odwoławczych od np. stosowania środków
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz