Zasada podziału władzy i równoważenia się władz

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3955
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada podziału władzy i równoważenia się władz - strona 1 Zasada podziału władzy i równoważenia się władz - strona 2 Zasada podziału władzy i równoważenia się władz - strona 3

Fragment notatki:

Zasada podziału władzy i równoważenia się władz:
- Art. 10. 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. 2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.
- nie ma jednej teorii podziału władzy
- podział władzy jest najmniej oczywistą zasadą ustrojową
- mamy jedną władzę i ona na poziomie organów będzie dzielona
- bardziej idea niż zasada, nie ma charakteru zamkniętego,
- przy zasadzie podziału władzy nie chodzi o to, aby władza była podzielona równo, często władza sądownicza jest separowana od innych władz (ustawodawczej i wykonawczej). Występuje niesymetryczna ilość kompetencji organów, ale łagodzi ją zasada współdziałania władz (dotyczy wszystkich wymiarów władzy, współdziałania w ramach jednej władzy, ale także jest związane ze współdziałaniem z poszczególnymi władzami i organami - np. rada gabinetowa przejaw współdziałania prezydenta i rady ministrów, nie jest organem, bo nie ma żadnych kompetencji, kontrasygnata jest również przejawem współdziałania).
- art. 134. Prezydent, a siły zbrojne
- nie chodzi o to, aby władza była podzielona na art., wł wyk, sąd,
- każda z podziału władz jest podzielona: wł. Sąd - sądy i trybunały, wł. Wyk. - prezydent, rada ministrów, wł. Ust. - sejm, i senat.
Zasada uniwersalna  zasada współdziałania władz: wł. Wyk, sąd, związana z działaniem między poszczególnymi władzami i podmiotami (organami występującymi w państwie)
Kontrasygnata - ogólne pole działania, udziela w Polsce premier, ponosi przez to odpowiedzialność polityczną.
Kooperacja pozytywna  dążenie do wspólnego celu z pozytywnymi działaniami, np. współdziałanie sejmu i senatu w procesie uchwalania ustaw,
Kooperacja negatywna  kiedy prezydent składa weto lub składa skargę do TK (ma uprawnienia tamujące proces ustawodawczy).
- władza sadownicza - przewaga po stronie sądów. Trybunały nie sprawują wymiaru sprawiedliwości, ale mimo to wykonują władzę sądowniczą. TK - negatywny ustawodawca: uchyla niezgodne z konstytucja ustawy; ustawodawca pozytywny: swoimi orzeczeniami wpływa na kształt prawa. Czy jest organem kontroli prawa?
Równowaga władz - należy tak rozdzielić kompetencje pomiędzy poszczególne organy (wł. Wyk, sąd, ust.), aby nie dochodziło do przewagi żadnej z tych władz, aby nie tworzyć hierarchii władz. Poza tym poszczególne władze są dwuczłonowe, co zapobiega supremacji (sejm i senat, prezydent i rada ministrów, sądy i trybunały)


(…)

… jako jedność. Unitarna forma państwa stanowi konsekwencję faktu, że polskie społeczeństwo jest jednorodne i zintegrowane. Wspólnota obywateli polskich jest jednolita pod względem wyznaniowym i narodowym. Przeważająca większość ludzi posiadających obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej to osoby wywodzące się z narodowości słowiańskiej (polskiej). Pozostałe grupy etniczne, jak choćby Ukraińcy, Niemcy, Czesi, czy Słowacy, stanowią niewielki procent. Zdecydowana większość naszego społeczeństwa deklaruje przynależność do Kościoła Katolickiego, podkreślając swoje chrześcijańskie wychowanie. Jedność kultury i tradycji została wypracowana już w przeszłości. Wspólne doświadczenia historyczne, nagromadzone z kilku wieków stanowią źródło tożsamości narodowej i świadomej przynależności etnicznej. Rzeczpospolita Polska występuje w polityce zagranicznej jako jeden, unitarny, podmiot prawa międzynarodowego. …
… lub ich grupom. prawodawstwo parlamentowi, wykonawstwo - rządowi i organom administracji rządowej oraz sadownictwo - sadom powszechnym, szczególnym i konstytucyjnym
c.aspekt personalny (zasada niepołączalności; Incompatibilitas) - 1.zakaz łączenia funkcji w zakresie poszczególnych stanowisk państwowych lub państwowych z innymi lub z inną działalnością. Niekiedy ten zakaz jest bardzo rygorystycznie stosowany (np…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz