Podział władzy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział władzy - wykład - strona 1 Podział władzy - wykład - strona 2 Podział władzy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

23/04/09
Podział władzy (3 aspekty):
funkcjonalny  zaczyna się od stwierdzenia, że władza państwowa (suwerenna) jest jedna, ale realizacja tej władzy jest różna i ma kilka funkcji:
- tworzenie prawa- funkcja prawodawcza
- wypełnianie różnych zadań władzy państwowej- władza wykonawcza
- rozstrzyganie sporów prawnych- władza sądownicza
organizacyjny (przedmiotowy) realizacja tych trzech funkcji przyporządkowanych odpowiednim organom :
- funkcja prawodawcza: Parlament
- władza wykonawcza: rząd + prezydent
- władza sądownicza: sądy (powszechne, administracyjne, konstytucyjne)
personalny jest u podstaw zasady podziału praw- spory prawne nie mogą być rozstrzygane przez osoby, które są uczestnikami tych sporów (niepołączalność i zakaz dzielenia dwóch funkcji w sferze np. władz wykonawczych i sądowniczych)
Organy władzy wykonawczej w bardzo wielu krajach, są konstytucyjnie upoważnione do samodzielnego tworzenia norm prawnych
 aby dobrze administrować państwem, należy także współtworzyć prawo tego państwa
 niepołączalność (personalna) władzy sądowniczej z innymi formami władzy - sędziowie muszę być niezawiśli
Władza, która wypełnia 3 funkcje oddaje te funkcje do wykonania trzem odrębnym organom: żaden z segmentów władzy państwowej nie przejmuje wszystkich władz - antytezą tej idei jest „jednolitość władzy państwowej” ( gdzie określono, który z pionów władzy ma nadrzędny charakter, np. Parlament w państwach socjalistycznych)
 w państwach socjalistycznych Parlament stał na czele innych organów wykonujących władzę państwową
Konfederacja szwajcarska państwo demokratyczne, w którym przyjęto dominację Parlamentu ( tzw. Zgromadzenia Federalnego) nad innymi organami wykonującymi władzę państwową
 rząd szwajcarski wykonuje polecenia Parlamentu (Zgromadzenia Federalnego). Np. w Szwajcarii prawo łaski wykonuje właśnie Parlament (zwykle, to prawo przysługuje w innych państwach- monarsze)
O podziale praw mówi przede wszystkim doktryna Monteskiusza, ale także doktryny J. Locka ( władza ustawodawcza; władza federatywna- przysługująca monarsze; brak samodzielnie działającego rządu)
 dziś kompetencje rządu są bardzo rozbudowane, gdyż jest wiele do zrobienia w państwie- za co obarcza się rząd
E. Sieysse- do trójpodziału Monteskiusza dorzucił jeszcze dodatkowe elementy, tj: - władzę ustrojodawczą ( władza przyjmująca konstytucję)


(…)

… tej konstytucji
system prezydencki, separacja władz - każda władza działa odrębnie np. odrębny jest prezydent i odrębnie od niego wybierani są członkowie Izby Reprezentantów; w systemie amerykańskim, Parlament nie ma prawa obalić prezydent- chyba, że będzie miał on na swoim koncie (prezydent) przewinienie względem konstytucji
Współdziałanie władz ≠ separacja władz
 np. w Polsce władze ze sobą współdziałają ;nasza konstytucja wymaga, aby zadania państwowe wykonywane były wspólnie, przez różne organy władzy.
Pionowy podział władzy państwa klasyfikowane są na państwa unitarne (jednolite) i państwa federalne  kompetencje częściowo wykonywane są na szczeblu władzy unitarnej i częściowo na szczeblu władzy federalnej.
System federalny:
- musi być organ rozstrzygający spory pomiędzy aktami niższego i wyższego rzędu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz