Organy, systemy rządów - encylopedia, zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy, systemy rządów - encylopedia, zagadnienia - strona 1 Organy, systemy rządów - encylopedia, zagadnienia - strona 2 Organy, systemy rządów - encylopedia, zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:


Organ państwa - to osoba lub zespół osób które podejmują decyzje i działają w imieniu państwa.
Organem państwa jest ten kto ma kompetencje, ten kto rządzi.
Urząd to zespół ludzi i środków które służą organowi w ten sposób że udzielają mu pomocy obsługują organ.
Państwo działa przez swoje organy. Podziały organów: I podział - jednoosobowe ( prezydent, minister, wojewoda )
- kolegialne ( wieloosobowe ) - sejmik wojewódzki, sejm, rada ministrów
II podział - organy terenowe - są właściwe dla pewnego obszaru ( wszystkie organy jednostek samorządu terytorialnego).
- organy centralne - organy właściwe dla całego terytorium kraju (minister, prezydent, sejm, rada polityki pieniężnej )
Aparat państwa - organy oraz obsługujące je urzędy.
III podział Ze względu na pełnione funkcje:
- organy prawodawcze
- organy wykonawcze
- organy sądownicze
- organy kontrolne
Organy prawodawcze - władze legislacyjne. Tworzą prawo, są to organy upoważnione do tworzenia prawa (Parlamenty Dwuizbowe)
Organy wykonawcze - egzekutywa. Ich zadaniem jest faktyczne wykonywanie zadań państwa.
Organy sądownicze - organy do których należy rozstrzyganie spraw, powstałych na tle obowiązywania prawa.
Organy kontrolne - organy które badają i oceniają wg. Określonych kryteriów działanie innych organów państwa (NIK)
Ustroje państwowe można podzielić na dwie grupy: - oparte na zasadzie podziału władzy
- oparte na zasadzie jednolitości władzy
Podział władzy - różne organy podejmujące, pełniące różne funkcje.
Zasada podziału władzy to skomplikowany system, władze można podzielić wobec odrębnych organów.
Jednolitość władzy - skoro najwyższym suwerenem jest lud, to jego reprezentacja jest najwyższa w państwie. Nie mamy do czynienia z rozdzieleniem władz, ale wszystkie władze podporządkowane są hierarchicznie władzy prawodawczej.
Systemy rządów: Rozróżniamy systemy rządów w oparciu o kryterium jak zorganizowane są relacje między poszczególnymi organami państwa.
Systemy rządów parlamentarnych System parlamentarno - gabinetowy. Zachowano równowagę między władzą prawodawczą a gabinetem (rządem). Do władzy wykonawczej w tym systemie należy także głowa państwa, choć ma ograniczone uprawnienia, głowa państwa nie jest odpowiedzialna politycznie przed parlamentem . Gabinet jest powoływany przez głowę państwa i musi mieć poparcie parlamentu (wystarczy Izba Niższa ). Na czele rządu stoi w takim systemie zwykle lider partii rządzącej.


(…)

… przed parlamentem. Natomiast może być przez parlament odwołany w pewnych sytuacjach (naruszenie konstytucji, itp.)
Typy państw wg. kryterium struktury terytorialnej.
I. Państwo unitarne (jednolite).
Władza suwerenna (najwyższa) rozciąga się na całe terytorium w takim samym zakresie, tzn. że na terenie państwa nie ma obszarów autonomicznych. Przykładem jest Polska.
II. Państwo federalne - federacja (państwo złożone
… federalnych jest ściśle określony i sprowadza się do:
- polityki zagranicznej
- wspólnej monety
- wojska
- policji
Kraje związkowe zachowują sobie prawo administrowania obywatelami.
Konfederacja to pewien związek państw gdzie uzgadnia się pewną wspólną politykę ale w zasadzie bez wspólnego organu i bez oddawania mu części suwerenności.
Unie państw (unie personalne) polegają na tym że kilka państw podlegało…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz