Zasada jawności i dostępu do informacji publicznej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada jawności i dostępu do informacji publicznej-opracowanie - strona 1 Zasada jawności i dostępu do informacji publicznej-opracowanie - strona 2 Zasada jawności i dostępu do informacji publicznej-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zasada jawności i dostępu do informacji publicznej Od podmiotu żądającego informacji nie można domagać się uzasadnienia swojego interesu prawnego Żądanie może być skierowane do wszystkich władz publicznych, poza ustawodawczymi i sądowymi, na zasadzie równości ! W rozsądnym czasie Odmowa udzielenia musi być uzasadniona: Względami ochrony bezpieczeństwa narodowego
Bezpieczeństwa i porządku publicznego
Ochrony życia prywatnego
Innego interesu prawnego Od decyzji odmownej służy odwołanie W UE obejmuje - dostęp do informacji unijnych, informacji sektora publicznego unii Celem jest zapewnienie przejrzystości procesu decyzyjnego, dlatego też gwarantuje się możliwie najpełniejszy dostęp do dokumentów unii, a także władz krajowych, regionalnych i lokalnych. Dostęp jest bezpłatny
Oparty na zasadzi równości i niedyskryminacji Można odmówić udzielenia informacji: Ochrona interesu publicznego Ochrona stosunków międzynarodowych
Wspólnotowych interesów finansowych
Postępowania sądowego
Poufność informacji
Ochrona dóbr osobistych i prywatności
Tajemnic zakładowych, handlowych, przemysłowych i danych osobowych Konstytucja: Przyznała każdemu wolność wyrażania poglądów
Pozyskiwania i rozpowszechniania informacji
Zagwarantowała prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, organów samorządu gospodarczego i zawodowego
Obejmuje dostęp do dokumentów i wstęp na posiedzenia kolegialnych organów pochodzących z powszechnych wyborów
Możliwość rejestracji dźwięku lub obrazu
Może być ograniczone ze względu na: Ochronę § i wolności innych osób i podmiotów gospodarczych
Ochronę porządku publicznego
Bezpieczeństwa
Wrażego interesu gospodarczego państwa Podmioty zobowiązane do udzielenia informacji gdy: Wykonują administracje publiczną
Gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem SP
Osoby pełniące funkcje publiczne Czyli: JST - działające poprzez swoje organy stanowiące i wykonawcze Ustawy mówiące o zasadzie jawności: KPA
O finansach publicznych
O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Prawo zamówień publicznych
Prawo ochrony środowiska
O samorządzie gminnym, powiatowym i województwa Jawność działania OST: § do uzyskiwania informacji
Wstępu na sesje
Posiedzenia komisji


(…)

…, warunkach powierzenia i wykonywania funkcji
Odmowa udzielenia - środki prawne
Następuje w drodze decyzji
Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni
Na ostateczną decyzję odmowną - skarga do SA
Przekazanie akt i odpowiedzi na skargę w terminie 15 dni od otrzymania skargi
Skarga powinna być rozpatrzona w terminie 30 dni od otrzymania kompletu Gdy wyłączenie jawności bo:
Ochrona danych osobowych
… wiejskie
Powołanie i odwołanie skarbnika województwa przez sejmik województwa
Jawność debaty budżetowej
Publikacja uchwały budżetowej i sprawozdań z wykonania Przedstawianie wykazu kwot dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu i województwa
Ujawnienie sprawozdań zarządu powiatu (zaciąganie zobowiązań, emitowanie papierów wartościowych)
Wójt - obowiązek informowania o założeniach projektu budżetu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz