Prawo dostępu do informacji publicznej - omówienie (II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo dostępu do informacji publicznej - omówienie (II sem) - strona 1 Prawo dostępu do informacji publicznej - omówienie (II sem) - strona 2 Prawo dostępu do informacji publicznej - omówienie (II sem) - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ - gwarantowana prawem możność uzyskiwania od władz publicznych i innych podmiotów realizujących zadania publiczne informacji o sprawach, których jawność leży w interesie publicznym.
Może być poddane analizie, może być rozpatrywane w 2 aspektach:
1)aspekt czynny prawa dostępu do inf publicznej - prawo domagania udostępnienia informacji, które są podstawą do podejmowania decyzji politycznych i administracyjnych
2)bierne -obowiązek podmiotów wykonujących władzę publiczną realizujących zadania publiczne, udostępnianie informacji
Prawo to ma obecnie ogromne znaczenie, łączy się zasadą jawności - która leży u podstaw działania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Realizacja zasady praworządności.
ISTOTNY SKŁADNIK DEMOKRATYCZNEGOI DZIAŁANIA STABILNEGO RZĄDU.
Beneficjentami tego prawa jesteśmy my, wzmocnieniu ulega nasza pozycja.
To prawo uznane w ostatnich latach za bardzo istotne, rozpoznano w aktach prawa międzynarodowego.
AKTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO:
-powszechna deklaracja praw człowieka 1948r. Art. 19 [każdy ma prawo do wolności opinii, prawo otrzymywania, poszukiwania informacji]
-art. 10 europejska konwencja praw człowieka [ każdemu z nas przysługuje wolność wyrażania opinii - wolność poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji
-międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych - 1966 r., art. 19 człowiek ma prawo do rozpowszechniania informacji
ETS - wąskie ujęcie prawa do informacji państw UE - mamy prawo dostępu do dokumentów pochodzących od organów instytucji unii. Pierwsze regulacje gwarantujące ten dostęp do dokumentów - 1993, 1994, 1997 wydanie stosowanych decyzji Rady, Parlamentu i Komisji -Karta praw podstawowych - prawo dostępu do informacji publicznej jako prawo podstawowe
TRAKTAT WSPÓLNOT EUROPESKICH - ROZPORZADZENIE w sprawie dostępu do dokumentów
Akt który tworzy podstawy, zakreśla granice prawa dostępu do dokumentów unijnych, należy wspomnieć również o dyrektywach, które tworzą standardy dostępu do informacji publicznej:
1)dyrektywa z 2003 r. / 98 / WE - w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, 2)dyrektywa z 2003 r. / 4 / WE - dotyczy publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i jednocześnie uchyla wcześniejszą dyrektywę.
Dyrektywy implementowane do prawa polskiego.
Rozporządzenie z 2001r. Regulujące dostęp do informacji na gruncie unijnym.
Podstawowy akt w zakresie acquis. Na gruncie tego rozporządzenia domagać się do dostępu do informacji publicznej mogą starać się wszystkie osoby fizyczne, jak i prawne → przepisy dopuszczają rozszerzenie tego zakresu na inne podmioty z unii europejskiej. Podmioty te mają prawo domagania się dostępu do dokumentów → ujęcie wąskie. Nie muszą to być dokumenty które dotyczą wnioskodawcy, dostęp do wszystkich dokumentów. Dopuszczono możliwość odmowy dostępu ze względu a interes publiczny, mogą za tym przemawiać względy bezpieczeństwa publicznego, obronność, oraz ochrona ze względu na interes prywatny.

(…)

… każdemu ze względu na przymiot obywatelstwa. Osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty. Wskazuje jak należy rozumieć informację publiczną.
DEFINICJA SZEROKA:
INFORMACJA PUBLICZNA - informacja, która dotyczy działalności organów władzy publicznej jest to też informacja która dotyczy osób pełniących funkcje publiczne, informacja o działalności organów samorządu zawodowego i gospodarczego, informacja…
… pełniących funkcje publiczne lub osób mających związek z pełnieniem funkcji publicznych chyba, że osoba fizyczna czy przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego jej prawa )

… naszą ustawą.
Kwalifikacja informacji jako publicznej - kryterium rzeczowe, treść i charakter informacji. → wg WSA Szczecin - w 2010r w listopadzie przed WSA zapadło orzeczenie w świetle którego informację publiczną stanowi treść dokumentów urzędowych, wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej. W tym znaczeniu informacje publiczne mogą odnosić się do osób prywatnych → wg orzeczenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz