Zarządzanie zasobami ludzkimi- rodzaje umów o pracę

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zasobami ludzkimi- rodzaje umów o pracę - strona 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi- rodzaje umów o pracę - strona 2 Zarządzanie zasobami ludzkimi- rodzaje umów o pracę - strona 3

Fragment notatki:


Rodzaje umów o pracę: umowa na czas nie określony, umowa na czas określony, umowa na czas wykonywania określonej pracy, umowa na zastępstwo, umowa na okres próbny Elementy umowy o pracę: określenie stron umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia; rodzaj pracy; miejsce wykonywania pracy; wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia; wymiar czasu pracy; termin rozpoczęcia pracy
Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika), a dodatkowo pracodawca powinien poinformować na piśmie pracownika o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz długości okresu wypowiedzenia Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić na skutek:
- porozumienia stron - jest to zgodne oświadczenie woli pracownika i pracodawcy, co do ustania stosunku pracy i jego terminu
- rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem - Pozytywne skutki derekrutacji: oszczędności z tytułu redukcji zbędnego zatrudnienia, poprawa dyscypliny pracy i wzrost nacisku na indywidualną efektywność pracy, obniżka kosztów administracji personalnej, wyższa rentowność czynnika pracy, a jednocześnie derekrutcja stwarza warunki do wprowadzenia nowych metod i organizacji pracy, pobudzania kreatywności pracowników i wzmocnienia ich motywacji, poprawy komunikacji w przedsiębiorstwie, wzmocnienia powiązań wynagrodzeń z wynikami pracy, doskonalenie metod doboru i oceniania, inwestowania w rozwój personelu. Niejednokrotnie redukcja zatrudnienia traktowana jest jako sposób likwidacji zbędnych kosztów zatrudnieniowych (kosztów płacowych + narzuty na płace + inne (szkolenia, bhp, działalność socjalna)), który ma przywrócić przedsiębiorstwu wigor ekonomiczny: perspektywy rozwojowe, pozycję na rynku, płynność finansową, pozytywny wizerunek Negatywne skutki derekrutacji: utrata potencjalnych korzyści z tytułu wyeliminowanego kapitału pracy, wysokie koszty redukcji zatrudnienia (odprawy i odszkodowania + ewentualne koszty outplacementu + inne ekonomiczno-społeczne konsekwencje), społeczne skutki derekrutacji (dotyczą nie tylko zwolnionych, ale również tych, którzy zostali (tzw. survivor sickness) ujęte w tzw. parszywej dwunastce: centralizacja, kryzysowa mentalność, utrata innowacyjności, opór wobec zmian, obniżone morale, upolitycznienie, zanik priorytetów, utrata zaufania, narastanie konfliktów, ograniczona komunikacja, deficyty w pracy zespołowej, deficyt w przywództwie Zapobieganie derekrutacji - zmiana czasu i organizacji pracy, restrukturyzacja stanowisk pracy, zmiana lokalizacji pracy, zmiana kompetencji Outplacement (zwolnienia monitorowane)- zwolnienia (odejścia) pracowników, którym towarzyszy podejmowanie przez organizację działań służących pomocą odchodzącym pracownikom (doradztwo, przekwalifikowanie, poszukiwanie nowego miejsca pracy). Programy tego typu maja na celu łagodzenie skutków odejścia z pracy i aktywne wsparcie osób zwalnianych w podniesieniu ich szans na zatrudnienie i konkurencyjność na rynku pracy. U podstaw podejmowania programów outplacementowych leżą przesłanki: społeczne, prawne i marketingowe

(…)

… i podwładnymi, bezpieczeństwo pracy, prestiż i uznanie kolegów W skrócie: wynagrodzenie = płaca + korzyści pozapłacowe + korzyści pozamaterialne
Potocznie system wynagradzania = system płacowy …
… psychologicznej, współpracy z instytucjami pomocnymi w nowym zatrudnieniu • wypłata należnych pracownikom świadczeń • prawno-organizacyjna realizacja procedury zwolnień (opinie, świadectwa) • udzielenie pracownikom gwarancji dotyczącej ponownego zatrudnienia w sytuacji uruchomienia naboru w przedsiębiorstwie outsourcing - Outsourcing funkcji personalnej polega na "zlecaniu niezależnym dostawcom zewnętrznym bądź…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz