zarządzanie zasobami ludzkimi opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2100
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zarządzanie zasobami ludzkimi opracowanie - strona 1 zarządzanie zasobami ludzkimi opracowanie - strona 2 zarządzanie zasobami ludzkimi opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie kadrami. Cele, funkcje i ewolucja zarządzania kadrami, marketing personalny, zasady polityki personalnej, podmioty polityki personalnej, zadania służby personalnej, teczka akt osobowych, mapa decyzji kadrowych, organizacja funkcji personalnej przedsiębiorstwa, etapy i modele wg Pocztowskiego, modele polityki personalnej wg Kostery, planowanie zasobów ludzkich, planowanie strategiczne, etapy budowania strategii personalnej, procedura planowania operacyjnego, nowe formy zatrudnienia i pracy, elastyczne formy czasu pracy, rodzaje, metody doboru kadr, awanse, degradacja, przesunięcia, zwolnienia, dobór zewnętrzny a wewnętrzny, procedura doboru zewnętrznego, zestaw ćwiczeń symulacyjnych, kadra rezerwowa, warunki pracy, składniki materialnego środowiska pracy, rodzaje pracodawców ze względu na warunki pracy, PKB wg parytetu siły roboczej na 1 mieszkańca w $, długość czasu trwania pracy, labour relations, modele kształtowania stosunków o pracę, ocena indywidualnych efektów pracy pracownika, rodzaje ocen, kryteria ocen, cel oceniania i przydatność wyników ocen, procedura i techniki oceniania, błędy przy ocenianiu, waga i znaczenie wynagrodzeń, funkcje wynagrodzeń, modele polityki płac, cele polityki płac, struktura płac, kryteria i narzędzia różnicowania płac, wycena stanowiska pracy, taryfikator kwalifikacyjny, regulamin planowania, motywowanie, modele motywacji, skuteczność motywowania, doskonalenie i rozwój potencjału pracy i pracowników, etapy organizacji szkoleniowej, wybór formy i techniki szkolenia, rozwój pracownika poprzez realizację kariery, typy karier, koszty pracy, czynniki kształtujące poziom kosztów pracy, wskaźniki kosztów pracy, właściwości kosztów pracy

ZARZĄDZANIE KADRAMI
Przedmiot ma wiele nazw, ale chodzi o to samo Human Resources Management (HRM)
Zarządzanie/kierowanie Kadrami/personelem/zasobami ludzkimi/potencjałem ludzkim
W Polsce stosunkowo od niedawna, w latach 90-tych, szybko się jednak rozwija.
ZARZĄDZANIE KADRAMI - obejmuje szereg różnorodnych czynności zmierzających do zapewnienia organizacji w określonym miejscu i określonym czasie wymaganej liczby pracowników o odp. kwalifikacjach oraz tworzenie warunków stymulujących efektywne zachowania personelu zgodne z nadrzędnym cele org.
Zarządzanie kadrami ma 3 wymiary:
funkcjonalny - wyodrębnienie mniejszych fragmentów (funkcji) zarządzania
instytucjonalny - uczestniczy w nim wiele podmiotów, każdy za co innego odpowiedzialny, musi to ze sobą współgrać (kadry kier., służba personalna, rada nadzorcza)
instrumentalny - órżnorodne narzędzia, metody, techniki stosowane by usprawnić proces zarządzania kadrami.
CELE ZK:
pozyskanie dla org odp. pracowników
utrzymanie najlepszych pracowników i efektywne wykorzystanie całego personelu,
rozwój umiejętności i kwalifikacji pracowników (kompetencje)
EWOLUCJA ZK:
etap - początek XX w. - lata 20-te - związany z Tayloryzmem, najważniejszy wskaźnik to wydajność, uwaga kierowniczy skupiona na administrowaniu, wyznaczaniu zadań, ustaleniu norm pracy i ich kontrolowaniu. Ludzi traktowano jak żywe maszyny - bez potrzeb itp. Ludzi traktowano jak elementy rzeczowe czy finansowe org. Dominowały materialne narzędzia motywacji. Instrumenty - mierzenie pracy, normowanie itp.
etap - 20te - 50te - okres dobrego traktowania ludzi - rozwinęły się dyscypliny takie jak socjologia, psychologia, fizjologia pracy i zaczęto je wykorzystywać, kładzie się nacisk na warunki psychospoł. pracy i to one mają być źródłem wzrostu wydajności pracy, zac ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz