Zarządzanie ryzykiem - metody identyfikacji ryzyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2667
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie ryzykiem - metody identyfikacji ryzyka - strona 1 Zarządzanie ryzykiem - metody identyfikacji ryzyka - strona 2 Zarządzanie ryzykiem - metody identyfikacji ryzyka - strona 3

Fragment notatki:"Ryzyko jest zintegrowanym elementem każdej działalności gospodarczej i nie jest możliwa całkowita jego eliminacja. Bardzo ważne dla przedsiębiorcy jest znalezienie źródeł powstawania tego ryzyka, jego wielkości oraz wpływu jakie może ono mieć na prowadzoną przez niego działalność. W kolejny etapie przedsiębiorca musi podjąć takie działania by to ryzyko zminimalizować."

"U podstaw metody burzy mózgów leży koncepcja włączenia w proces identyfikacji jak najszerszej grupy osób zróżnicowanych zawodowo, tj. specjalistów z danej dziedziny, specjalistów z dziedzin pokrewnych, a także ludzi niezwiązanych bezpośrednio z problemem oraz mających różnorodne doświadczenia zawodowym (często grupa ta obejmuje na przykład konsultantów z firm konsultingowych, bankowców, wykonawców), co sprawia, że grupa identyfikująca ryzyka projektu reprezentuje łącznie znaczny potencjał wiedzy i doświadczenia. Metoda ta przynosi zazwyczaj dobre rezultaty, szczególnie wówczas, kiedy informacje o potencjalnych źródłach i obszarach ryzyka są rozproszone wśród wielu osób."


(…)

… może być także jedno z ryzyk finansowych czyli ryzyko inwestycyjne. Ryzyko inwestycyjne możemy podzielić na: ryzyko stopy procentowej, kursu walutowego, siły nabywczej, ryzyko rynku, ryzyko niedotrzymania warunków, ryzyko zarządzania, ryzyko bankructwa, ryzyko płynności, ryzyko zmiany ceny, ryzyko reinwestowania, ryzyko wykupu na żądanie, ryzyko zmienności, ryzyko polityczne, ryzyko wydarzeń. Dokonując jakichkolwiek…
… w jaki sposób i kiedy ujawnia się ryzyko. Rodzaje ryzyka wynikają z różnych źródeł i można je sklasyfikować według różnych kryteriów.
Biorąc za kryterium efekt wyróżnia się:
- ryzyko rynkowe
- ryzyko specyficzne
Ryzyko rynkowe odnosi się do czynników, które wywierają wpływ na osoby lub firmy, ale są od nich nie zależne tzn. że nie mogą być kontrolowane. Związane jest ono z siłami przyrody oraz wynika z warunków ekonomicznych…
…. Pomimo wielu istotnych różnić w tych segmentach można wśród nich wyodrębnić cztery główne rodzaje ryzyka związanego z działalnością produkcyjną. Są to: ryzyko techniczne, ryzyko w działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, ryzyko zagrożenia środowiska naturalnego i ryzyko rynkowe.
Ryzyko techniczne - jest związane z nowymi systemami technicznymi i wyraża zagrożenia , które mogą oddziaływać na grupy użytkowników…
… przy użyciu technologii szkodliwej dla środowiska, lub nawet zakazać takiej działalności, co wiąże się dla przedsiębiorstwa z wysokimi kosztami zmiany technologii. Przykładem tego może być przemysł azbestowy w Polsce w ostatnich latach.
Ryzyko rynkowe - występuje we wszystkich sferach działalności gospodarczej przyjmując w każdej z nich pewne cechy specyficzne. W gospodarce rynkowej rynek jest miejscem akceptacji stopnia użyteczności lub w ogóle nieużyteczności wytwarzanych towarów, dóbr i usług. Na rynku przedsiębiorca i menadżer dowiaduje się, czy podjęte przez nich przedsięwzięcia przyniosły im powodzenie i sukces, czy też okazały się niekonkurencyjne. Można więc stwierdzić, że ryzyko rynkowe jest funkcja niepewności rynkowej. Jest ono powodowane przez zmiany wywołane przez konkurencję…
… na: ryzyko zewnętrzne dotyczące całego złożonego systemu gospodarczego oraz ryzyko wewnętrzne dotyczące danej firmy.
W związku z powyższym ryzyko wewnętrzne możemy podzielić na:
- ryzyko właściwe - czyli takie które można prognozować w oparciu o prawo wielkich liczb. Dotyczy to zjawisk niepewnych, takich jak klęski żywiołowe, wahania kursów walut, choroby, awarie sprzętu mających jednak znana i opisana…
… obiektywne -określane jest jako względne odchylenie straty rzeczywistej od starty oczekiwanej. Miara tego ryzyka mogą być miary rozproszenia oraz współczynnik zmienności. Miarą może być również maksymalnie prawdopodobne odchylenie rezultatu rzeczywistego od wartości zakładanej. Ryzyko to wynika z nieprzewidywalności przyszłych zdarzeń np. przewroty polityczne, nowe technologie, odkrycia naukowe itp…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz