Ryzyko w procesach inwestycyjnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko w procesach inwestycyjnych - strona 1 Ryzyko w procesach inwestycyjnych - strona 2 Ryzyko w procesach inwestycyjnych - strona 3

Fragment notatki:


Źródła   zagrożeń   projektów   inwestycyjnych •   Cechy   projektu ○   Duży   zakres   rzeczowy   i   wartość ○   Znaczna złożoność ○   Unikatowość   i innowacyjność ○   Pośpiech   w   planowaniu   i wdrażaniu •   Personel   zarządzający   projektem ○   Brak   kompetencji   menedżera   projektu   oraz   niewłaściwe   postrzeganie   swojej   roli ○   Brak   wymaganych   umiejętności   członków   zespołu   zarządzającego   i wdrażającego   projekt •   Podmiot   podejmujący   projekt ○   Zbyt   małe   poparcie   dla projektu   ze   strony   kierownictwa   projektu ○   Niewłaściwe   wkomponowanie   projektu   w strukturę   organizacyjną   podmiotu ○   Nadmierna   biurokracja •   Osiągalność   zasobów ○   Trudności   w   pozyskiwaniu   odpowiednich   zasobów •   Otoczenie   projektu ○   Konkurencja ○   Przepisy   prawne ○   Ekolodzy ○   Etc. Zagrożenia   związane   z   cechami   projektu •   Wielkość   i   wartość   projektu   -   im   większy   projekt,   tym   zwykle   większe   ryzyko   ze  względu   na: ○   Wysokość   nakładów   inwestycyjnych ○   Duży   rozmiar   fizyczny ○   Duży   okres   wdrażania i   eksploatacji ○   Duży   zasięg   oddziaływania ○   Strategiczne   znaczenie   dla przedsiębiorstwa,   regionu,   kraju ○   Duża   złożoność   projektu ○   Indywidualny,   dostosowany   do specyfiki   projektu   zakres   planowania,   zarządzania  i finansowania •   Złożoność   projektu   - im   więcej   elementów   partycypujących   w projekcie,   tym   ryzyko niepowodzenia   wyższe.   Podstawowe   przejawy   to: ○   Złożoność   organizacyjna ○   Złożoność   techniczna •   Unikatowość   i   innowacyjność   projektu   -   każda inwestycja   jest   inna,   choćby   pod   względem lokalizacyjnym •   Pośpiech   w   planowaniu   i   wdrażaniu   projektu   -   mogą   to   być projekty   realizowane   w warunkach   nagłej   potrzeby   (np. po   klęskach   żywiołowych),   czy   ze   względów   politycznych (propagandowych) Zagrożenia   związane   z   personelem   zarządzającym   projektem •   Braki   menedżera: ○   Brak   umiejętności

(…)

… się i w motywowaniu
○ Trudności w rozwiązywaniu konfliktów osobowych
○ Braki niektórych ważnych cech osobowych wśród uczestników projektu
Zagrożenia związane z podmiotem inwestującym
Wewnętrzna konkurencja pomiędzy kilkoma projektami realizowanymi przez ten sam podmiot
skutkuje konkurencją o zasoby (np. jeden deweloper realizuje kilka inwestycji równolegle)
Zagrożenia związane z pozyskiwaniem zasobów
Planowanie…

→ Pominięcie istotnych ryzyk
→ Niedostrzeżenie współzależności pomiędzy różnymi kategoriami ryzyk
→ Zbytnie uproszczenie
 Porównanie analogii
 Technika delficka - polega na połączeniu opinii grupy wybranych i zaproszonych
do oceny ekspertów bez bezpośredniej konfrontacji.
□ Przebieg procesu:
→ Zdefiniowanie analizowanego problemu
→ Dobór ekspertów
→ Rozesłanie ankiety
→ Analiza odpowiedzi
→ Ponowienie procesu
→ Zestawienie wyników przesłania ekspertom i prośba o nowe opinie
→ Cykl ponawiany do wypracowania pewnej zgody wśród ekspertów
□ Zalety
→ Niezależność opinii
→ Anonimowość sądów
→ Wieloetapowość
→ Sumowanie opinii ekspertów
□ Wady
→ Zaangażowanie dużej liczby osób
→ Trudność doboru ekspertów
→ Czasochłonność
→ Kosztowność
→ Brak bezpośredniej wymiany poglądów
→ Ryzyko niskiego zaangażowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz