Zarządzanie Projektami Europejskimi - PWSZ NS

Nasza ocena:

3
Pobrań: 791
Wyświetleń: 3080
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie Projektami Europejskimi - PWSZ NS - strona 1

Fragment notatki:W pliku znajdziecie następujące kwestie:
1. Organy europejskie
2. Kompetencje organów europejskich
3. Polityki sektorowe UE
4. Cele konwergencji
5. Składowe programu operacyjnego
6. Role instytucji zarządzających programów operacyjnych
7. Kamienie milowe w realizacji projektu
8. Fazy cyklu projektu
9. Wskaźniki produktu
10. Etapy pracy w projekcie
11. Typy udzielania zamówień publicznych
12. Cechy dobrego kierownika produktu

Notatka w bardzo dokładny sposób prezentuje powyższe zagadnienia.


Przygotowanie i wdrażanie projektów europejskich
Przykładowe pytania:
Organy europejskie
Kompetencje organów europejskich
Polityki sektorowe UE
Rozszyfrować skróty
Cele konwengrancji
Rozporządzanie 1083 z 2006 r definicje i wypełnianu wniosków np.beneficjent
Na czym polega zasada dodatkowości
Składowe programu operacyjnego
role instytucji zarządzających programów operacyjnych
kamienie milowe w realizacji projektu
fazy cyklu projektu
Wskaźniki produktu
Etapy pracy w projekcie
Narysuj drzewo problemów, celów
Określ kategorie z jakich składa się projekt
Dwa przykład ewakuacji (ewaluacji a nie ewakuacji!)
Cechy dobrego kierownika produktu
Typy udzielania zamówień publicznych
Literatura:
1.”Zarządzanie projektem europejskim” wyd PWN 2007r.
2.”Fundusze UE”wyd MK 2006
3.”Fundusze Europejskie”wyd Złote Myśli 2005
Unia Europejska - z siedzibą w Brukseli jest dziś najważniejszym liczącym 27 członków ugrupowaniem polityczno - gospodarczym suwerennych państw narodowych na świecie.
Tworzą go państwa które postanowiły ściśle ze sobą współpracować nie rezygnując przy tym z niepodległości i odrębności narodowej
Głównym zadaniem Unii jest organizacja wspólpracy między krajami członkowskimi i ich mieszkańcami
Celem Unii Europejskiej jest stworzenie z krajów członkowskich jednolitego oraganizmu gospodarczego zdolnego do konkurencji ze Stanami Zjednoczonymi
Najważniejsze cele UE
Wspieranie i przyczynianie się do rozwoju gospodarczego i społecznego (jednolity rynek wewnętrzny,wspólna waluta)
Zapewnienie jednolitej tożsamości UE (programy pomocy humanitarnej, wspólna polityka zagraniczna, wspólne stanowiska wobec organizacji międzynarodowych)
Stworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (rynek wewnętrzny, swoboda przemieszczania się, koordynacja wymiaru ścigania Obywatelstwo europejskie (nie zastępuje obywatelstwa narodowego, nadaje nowe prawa polityczne i społeczne)
Europejski dorobek prawny (legislacja instytucji europejskich ,traktaty założycielskie) Oznacza to zwłaszcza:
swobode wyboru miejsca zamieszkania i pracy
zniesienie kontroli granicznej w ruchu obrotowym i towarowym między krajami UE
eliminacje barier technologicznych przez ujednolicenie norm i standardów technologicznych
zbliżenie ustawodawstwa
stworzenie jednolitego systemu ochrony własności intelektualnej
Swobodne przemieszczanie się osób jest realizowane na mocy układu z Schengen
Członkowie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, (EWWiS) - organizacja europejska posiadająca osobowość prawną z siedzibą w Luksemburgu, powołana na okres 50 lat, na mocy układu międzyrządowego podpisanego w Paryżu (traktat paryski) 18 kwietnia 1951 przez przedstawicieli sześciu państw europejskich (Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, RFN, Włoch)

(…)

… Wspólnota Gospodarcza i Europejska Wspólnota Energii Atomowej ) i opierała się na francuskim planie Shumana
Członkowie i założyciele EWG: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN (od 1990 zjednoczone Niemcy), Włochy. W 1973 do EWG przystąpiły: Dania, Irlandia, Wielka Brytania; w 1981 Grecja; w 1986 Hiszpania i Portugalia. W 1995 członkami Wspólnoty Europejskiej zostały: Austria, Finlandia, Szwecja…
… im podległych (lub ewentualnie u beneficjenta) wizyt sprawdzających.
Instytucja Koordynująca RPO odpowiedzialna jest w szczególności za:
weryfikację regionalnych programów operacyjnych pod względem ich zgodności z NSRO;
negocjowanie regionalnych programów operacyjnych z Komisją Europejską we współpracy z instytucjami zarządzającymi RPO;
zapewnienie spójności podejmowanych wytycznych;
monitorowanie efektów…
… publicznych
ok 6.4 mld euro zostanie uzyskane ze środków prywatnych
Programy operacyjne na lata 2007-13
PO Kapitał Ludzki (PO KL) PO Innowacyjna Gospodarka (PO IG) PO Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) PO Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) PO Pomoc Techniczna (PO PT) PO Europejska Współpraca Terytorialna (PO EWT) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych - po 1 dla każdego województwa (RPO) Podział środków finansowych:
PO Kapitał Ludzki - 14.4% ( 9,7mld e)
PO Innowacyjna Gospodarka - 12,3 (8,3 mld e )
PO Infrastruktura i Środowisko - 41,3 (27,8 mld e )
PO Rozwój Polski Wschodniej - 3,4 (2,3mld e )
16 Regionalnych Programów Operacyjnych - 23,8 (15,9 mld e)
PO Pomoc Techniczna - 0,8 (0,5 mld e )
PO Europejska Współpraca Terytorialna - (0,7 mld e)
Pozostałe środki finasowe zostaną przeznaczone na utworzenia…

. Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych Komunikacja i promocja Regionalne programy operacyjne
Oprócz pięciu programów funkcjonujących na poziomie krajowym istnieją także programy dla każdego województwa, a zatem szesnaście Regionalnych Programów Operacyjnych. 16 RPO stanowi przykład znaczącej decentralizacji zarządzania procesami rozwojowymi. Takie rozwiązanie ma na celu identyfikowanie…
… posłów w PE. Reforma organów sądowniczych - utworzenie trójinstancyjnego systemu sądownictwa. Sąd Pierwszej Instancji nabrał charakteru samodzielnego organu wspólnotowego, zaś w ramach SPI mogą zostać utworzone Izby Sądowe orzekające w określonych sprawach w I instancji. Od rozstrzygnięć Izb Sądowych służy środek odwoławczy do SPI. Usunięcie zapisu o tym, że Unia Zachodnioeuropejska stanowi integralną…

realizowanie budżetu
stoi na straży traktatu
reprezentowanie Unii na arenie międzynarodowej
Dwie inne instytucje odgrywają równie ważną role Trybunału Sprawiedliwości gdzie na straży stosowania praw europejskich, zaś Trybunał Obrachunkowy kontroluje finansowanie działań Unii
Poza instytucjami Unia posiada szereg wyspecjalizowanych organów pełniących konkretne funkcje:
Europejska Komisja Ekonomiczno-Społeczna…
…. Od 1 styczna 2004 r. do wsparcia z Funduszu Spójności przestała kwalifikować się Irlandia. Dzięki pomocy z Funduszu Spójności kraje te mogły osiągnąć kryteria konwergencji dla unii gospodarczej i walutowej, a także kontynuować inwestycje infrastrukturalne. Od dnia 1 maja 2004 r., oprócz wyżej wymienionych państw członkowskich, z pomocy Funduszu Spójności korzysta 10 nowych państw członkowskich…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz