Europa - polityka regionalna zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europa - polityka regionalna zagadnienia - strona 1 Europa - polityka regionalna zagadnienia - strona 2 Europa - polityka regionalna zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:


1. Wstęp Polityka Strukturalna jest też nazywana polityką regionalną lub regionalną polityką strukturalną. Jej celem jest zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej (UE). Poprzez pomoc słabiej rozwiniętym regionom i sektorom gospodarek państw członkowskich dąży się do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju i w poziomie życia w regionach UE. Polityka ta realizowana jest przez UE wspólnie z rządami "piętnastki", które uczestniczą w jej finansowaniu. W skład Unii wchodzą regiony dobrze rozwinięte, takie jak południowa Anglia, okolice Paryża, czy Holandia oraz te, których poziom rozwoju znacznie odbiega od "średniej europejskiej". Są nimi Grecja, Irlandia, Portugalia, Północna Skandynawia i Południowe Włochy. Polityka Strukturalna ma pomóc władzom centralnym i regionalnym słabiej rozwiniętych regionów w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych. Unia zapewnia wsparcie finansowe dla projektów regionalnych oraz ukierunkowuje ich działania na rzecz harmonijnej integracji z korzyścią dla całej organizacji. Po raz pierwszy zwrócono uwagę w Europie Zachodniej na znaczenie różnic regionalnych i potrzebę prowadzenia polityki regionalnej w latach trzydziestych naszego stulecia, w okresie Wielkiego Kryzysu. Zaczęto wówczas zdawać sobie sprawę, że duże dysproporcje w poziomie rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami mogą zagrażać stabilności politycznej państwa. W okresie powojennym polityka regionalna stała się już uznaną i popieraną dziedziną aktywności państwa. Początkowo ograniczała się ona jednak do formy prostej redystrybucji środków finansowych na rzecz uboższych i zacofanych regionów, przede wszystkim poprzez wspieranie inwestycji infrastrukturalnych w tych regionach. Zauważono jednak szybko, że działania te nie wystarczają. Odwołano się więc do instrumentów planistycznych oraz stopniowej regionalizacji państwa. Wreszcie państwa członkowskie Unii Europejskiej, wówczas Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, zdecydowały się na włączenie do programu działania organizacji wspólnotowej, polityki regionalnej. 2. Pojęcie regionu w krajach Unii Europejskiej Region w systemie organizacji terytorialnej państwa występuje jako pośrednie ogniwo zarządzania pomiędzy gminą lub okręgiem (powiatem) a organami administracji centralnej. Charakter i stopień autonomii decyzyjnej władz regionalnych zależy od rozwiązań ustrojowych danego państwa. W płaszczyźnie społecznej granice regionu wiążą się z odmiennością etniczną, językową, kulturową i historyczną mieszkańców jego terytorium. W płaszczyźnie gospodarczej wyznaczone są one stopniem i charakterem rozwoju gospodarczego, zaawansowaniem procesów urbanizacji, miejscem zajmowanym w siatce powiązań komunikacyjnych z innymi terytoriami kraju itp. Nakładają się one często na granice fizyczno- geograficzne.

(…)

…. Było to związane z jej powiększeniem o nowe kraje członkowskie i wynikającymi stąd problemami regionalnymi (Irlandia oraz uprzemysłowione regiony Wielkiej Brytanii). W marcu 1975 r. został powołany Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - EFRR (European Regional Development Fund, ERDF). Fundusz miał za zadanie "skorygowanie zasadniczych nierówności we Wspólnocie", które wynikały z bezrobocia strukturalnego…
… wspólnotowymi. 4. Instrumenty polityki regionalnej
Najważniejszymi instrumentami polityki strukturalnej Unii Europejskiej są fundusze strukturalne i Fundusz Spójności (Kohezji). Fundusze strukturalne to: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (FEOGA) uczestniczy z jednej strony we wspieraniu krajowych programów pomocy a z drugiej w rozwoju i zróżnicowaniu rejonów rolniczych Wspólnoty.
Europejski Fundusz Socjalny (FSE) przeznaczony jest na poprawę możliwości zatrudnienia we Wspólnocie.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (FEDER) ma za zadanie redukcję dysproporcji w rozwoju między regionami Wspólnoty.
Jednolity Instrument Finansowania Rybołówstwa (IFOP), wspierający restrukturyzację sektora rybołówstwa.
W 1993 r. powstał jeszcze jeden fundusz, który nie jest funduszem strukturalnym, chociaż…
…, SAPARD - (Przed akcesyjny Instrument Wsparcia dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich) - rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. WIELKOŚĆ POMOCY
Pomoc Unii Europejskiej po roku 2000 ( wartość środków na jeden rok dla wszystkich krajów kandydujących w mld EURO)
Uwzględniając wskaźniki gospodarcze Polski, powierzchnię oraz liczbę ludności, Polska może liczyć na około 250 mln Euro z programu Phare2, ok. 250 mln…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz