Polityka regionalna Unii Europejskiej

Nasza ocena:

4
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2044
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka regionalna Unii Europejskiej - strona 1

Fragment notatki:


POLITYKA REGIONALNA Polityka regionalna rozumiana jest jako wszelkie działania władz publicznych, podmiotów prywatnych, instytucji oraz organizacji w regionach. Celem tych działań jest zwiększenie konkurencyjności gospodarek regionalnych, zdynamizowanie rozwoju w regionach oraz redukowanie przestrzennych dysproporcji rozwoju.
W związku ze wzrostem liczby podmiotów polityki regionalnej dzieli się ją na:
interregionalną - dotyczy wszystkich regionów (w skali kraju - rząd, w skali UE - Komisja Europejska).
intraregionalna (wewnętrzna) - domena władz terytorialnych i podmiotów zorganizowanych w danym regionie.
Polityka regionalna Unii Europejskiej jest polityką, której głównym celem jest zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej na terytorium całej Unii. Udzielając pomocy regionom słabiej rozwiniętym oraz sektorom gospodarek państw członkowskich, dąży się do osiągnięcia wyrównanego poziomu rozwoju i życia w regionach UE.
Polityka regionalna jest bardzo istotnym elementem polityki strukturalnej Unii. Wydatki przeznaczane są na dofinansowanie dziedzin, w których występuje deficyt zasobów. Założeniem jest, że część wydatków budżetowych transferowana jest w postaci przepływów środków na rzecz wsparcia mniej rozwiniętych państw członkowskich lub tylko określonych obszarów położonych na ich terytorium. Pomoc w ramach polityki regionalnej przewiduje wspieranie rozwoju gospodarczego regionów zacofanych ekonomicznie, restrukturyzację regionów i obszarów przygranicznych, zwalczanie długotrwałego bezrobocia oraz stymulowanie rozwoju regionów wiejskich.
ZASADY POLITYKI STRUKTURALNEJ UE Subsydiarność (Subsidiary) - jedna z podstawowych zasad ustrojowych Unii Europejskiej. Oznacza, że na szczeblu wspólnotowym powinny być podejmowane tylko te działania, które zapewniają większą skuteczność i efektywność, niż w przypadku gdyby prowadzenie stosownych akcji pozostawić w wyłącznej kompetencji rządów poszczególnych państw członkowskich. Zasada koncentracji (concentrations) - reguluje działania Funduszy strukturalnych, określając, że ich interwencja, aby przyniosła efekt, nie powinna być rozproszona, lecz skoncentrowana na niewielu precyzyjnie określonych celach i obszarach.
Zasada programowania wieloletniego - Zasada ta ma na celu wypracowywanie wieloletnich programów rozwoju, zgodnie z partnerskim procesem decyzyjnym.
Zasada programowania - reguluje działanie Funduszy strukturalnych. Nakłada obowiązek podejmowania decyzji na podstawie wieloletnich programów rozwoju i innych dokumentów planistycznych, obejmujących wszystkie informacje niezbędne do sprawnego i efektywnego osiągania zamierzonych celów.

(…)

… członkowskie UE. Polityka Strukturalna i Fundusze mają pomóc władzom centralnym i regionalnym słabiej rozwiniętych regionów w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych. W latach 2000-2006 istniały cztery Fundusze strukturalne, realizujące cele polityki spójności UE: Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa W latach 2007-2013, w wyniku reformy polityki spójności, liczba Funduszy strukturalnych została ograniczona do dwóch: Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Do głównego nurtu programowania został włączony również Fundusz Spójności, który w latach 2007-2013 będzie podlega podobnym zasadom, jak Fundusze strukturalne. Z kolei Fundusze…
…. EFRR może działać w ramach trzech nowych celów polityki regionalnej:
Konwergencja;
proces zmniejszania zróżnicowań pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz upodobnienie struktur społeczno-gospodarczych (Rozporządzenie Rady z dnia 14 lipca 2004 r. ustanawiające ogólne zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności).
Konkurencyjność…
… pracy oraz działań towarzyszących.
Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób ubiegających się o status uchodźcy.Wykaz najważniejszych skrótów
EAGGF (ang.) - Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej EFS - Europejski Fundusz Społeczny (ang. ESF) EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ang. ERDF) FIFG (ang.) - Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa FS - Fundusz Spójności NPR…
… wykorzystania funduszy unijnych w danym państwie członkowskim z „pro-lizbońskimi” rekomendacjami, zawartymi w SWW.
NSRO określają kierunki wsparcia ze środków finansowych UE w ramach funduszy strukturalnych (to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych): EFRR- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
EFS - Europejskiego Funduszu Społecznego…
… i zatrudnienie w regionach;
Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy: zwiększenie regionalnych możliwości w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego, stymulacja innowacyjności i przedsiębiorczości oraz wzmocnienie inżynierii finansowej, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw związanych z gospodarką opartą na wiedzy.
Ochrona środowiska i zapobieganie ryzyku: rehabilitacje skażonych terenów, stymulowanie…
…. Dokument ten jest fundamentem polityki nadającym jej strategiczny wymiar. Wytyczne gwarantują, że państwa członkowskie dostosują swoje programy do priorytetów UE: wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości, faworyzowanie gospodarki opartej na wiedzy i tworzenie lepszych i liczniejszych miejsc pracy.
Podczas stałego dialogu z Komisją, każde państwo członkowskie przygotowuje Narodowe Strategiczne Ramy…
… operacyjnych), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, programów regionalnych (tzw. regionalnych programów operacyjnych), zarządzanych przez Zarządy poszczególnych Województw
projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych, tj.: EFS - dostęp do środków EFS zapewnia: Program Kapitał Ludzki (PO KL)
EFRR - dystrybutorem środków EFRR są:
Program Infrastruktura i Środowisko (PO IS…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz