Zarządzanie kapitałem ludzkim-przepisane wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 483
Wyświetleń: 5761
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie kapitałem ludzkim-przepisane wykłady - strona 1 Zarządzanie kapitałem ludzkim-przepisane wykłady - strona 2 Zarządzanie kapitałem ludzkim-przepisane wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Dodatkowo umieszczony jest także plik z najważniejszymi pojęciami (9 stron). Notatka porusza min. zagadnienia takie jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, polityka personalna, strategia personalna, poziomy analizy zasobów ludzkich, płaszczyzny analizy struktury zasobów ludzkich, planowanie zatrudnienia, plan zatrudnienia, alternatywy wobec zwolnień pracowników, alternatywy wobec przyjęć pracowników, cele planowania zasobów ludzkich, metody planowania podaży zasobów ludzkich. W notatce znajdują się też informacje dotyczące: sposoby konstruowania profilu kwalifikacyjnego, źródła rekrutacji pracowników, formy rekrutacji z wewnętrznego rynku pracy, formy rekrutacji zewnętrznej, selekcja, rodzaje procedur selekcji, motywowanie, hierarchia potrzeb wg. A.Masłowa, szkic motywacji wg. V.Vrooma, wynagrodzenia pracowników, funkcje wynagrodzenia, wkład pracy, forma płac, okresowe ocenianie pracowników, błędy oceny pracowników, cele szkolenia z punktu widzenia pracownika, stopa zwrotu kapitału zaangażowanego w finansowanie przedsięwzięć szkoleniowych, poziom oceny efektywności szkoleń zgodnie z modelem C-I-P-O, kariera w wymiarze indywidualnym, kariera w wymiarze organizacyjnym, zarządzanie karierami pracowniczymi, klimat organizacyjny, dehumanizacja organizacji pracy, test literowy BOURDONA, test tablic Landolta, kwestionariusz diagnozy efektywności systemu motywacji D.A.Nadlera i E.E.Landera, technika rotacji pracy, technika rozszerzania pracy, technika wzbogacania pracy, technika MAPS, technika radaru personalnego.

Modele zarządzania personelem:
- model administrowania personelem-pracownik leniwy, motywuje go płaca, wykonuje prace póki jest prosta i go kontrolują, zadania nie mogą być twórcze(klasyczna Taylora)
-model zarządzania personelem- chce być ważny, potrzebny, odpowiedzialny (oparty na teorii behawioralnej)
-model zarządzania zasobami ludzkimi- współdecydowanie o celach i zadaniach organizacji, chęć twórczego działania, tworzą kapitał intelektualny który poprawia konkurencyjność przedsiębiorstwa(oparty na behawioralnej)
Zarządzanie zasobami ludzkimi- zespół oddziaływań na postępowanie człowieka, łączący cele organizacji i potrzeby ludzi. Elementy zarządzania zasobami:
Polityka personalna
model fluktuacyjny(sita)-wybieramy pracowników odpowiednio wykwalifikowanych, model
Model kapitału ludzkiego(koszyka)-kształcimy pracowników z potencjałem
Strategia personalna-długofalowy plan z celami organizacji i środkami ich realizacji
Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi:
Analiza pracy
Wartościowanie pracy
Analiza zasobów ludzkich
Planowanie zasobów ludzkich
Dobór
Rozwój zawodowy pracowników
Ocenianie
Motywowanie
Kształtowanie warunków pracy
Zwalnianie
Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi- podział realizacji funkcji pomiędzy zajmujące się tym podmioty
Metody planowania popytu
Porównań(benchmarking- porównujemy nasze wskaźniki z innymi firmami)
Delficka(ankietowanie)
Współczynnikowa(procentowy udział grup pracowników)
Metoda planowania na podstawie schematu organizacyjnego planu przestrzennego
Wg norm pracy(wskaźnik ile pracy żywej jest wymaganej do wykonania zadania w danych warunkach technicznych i technologicznych przy optymalnej organizacji)
Norma czasu(ilość czasu niezbędna do wykonania jednostki zadania)
Norma wydajności(ile jednostek zadania można wykonać w jednostce czasu)
Norma obsługi(ile stanowisk może obsługiwać jeden zespół)
Norma obsady(ile osób przypada na dany zabieg produkcyjny)
Metody planowania popytu
Analiza danych osobowych
S

(…)

Pigmaliona (samospełniającego się proroctwa) 12) efekt aureoli
WYKŁAD 7 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
Cele szkolenia pracowników z punktu widzenia przedsiębiorstwa
a)stosowanie modyfikacji zawodowej pracowników do aktualnych wymogów stanowisk pracy
b)rozszerzenie kwalifikacji w kontekście przewidywanych zmian technicznych i organizacyjnych
c)podnoszenie elastyczności i dyspozycyjności pracowników
d)rozwijanie…
…: - pisane, -ustne
3. Wywiady -sformalizowane, -niesformalizowane.
4. Testy: -zdolności, -medyczne, -psychologiczne, -próbki i symulacje pracy
5. centrum oceny i rozwoju (Assessment Centra, Development Centra)
Rodzaje procedur selekcji: 1.Ustalonego minimum, 2.Kompensacji, 3.Hybrydowa.
Rodzaje testów 1. psychologiczne, 2. próbki pracy, 3. symulacje pracy, 4. medyczne
Rodzaje testów psychologicznych 1. Test osobowości (mogą być w formie projekcyjnej lub wykorzystywanie gotowych scenariuszy), 2. Testy zdolności (ogólna zdolność do pracy)
Wymogi konieczne do spełnienia przez testy psychologiczne 1.rzetelność, 2.trafność, 3.normalizowanie, 4.standaryzowanie, 5.obiektywność, 6.dostosowania kulturowego
Przykłady testów psychologicznych 1.Test matryc Ravela, 2.Test APIS-Z, 3. Test twórczego myślenia, 4.Metody…
… na kryterium ”liczby osób szkolonych”
a)indywidualne
b)grupowe
Metody szkolenia ze względu na kryterium „ miejsce szkolenia”
a)szkolenie na stanowisku pracy(konsultacje pracownika z przełożonym, instruktaż, rotacja stanowisk pracy)
b)szkolenia poza stanowiskiem pracy ( wykłady, seminaria, konferencje, analizy przypadków, symulacje, programy treningowe)
Metody efektywności szkoleń
a)Metoda D.Kirkpatrika
b…
… akceptowanego celu
2)istnienie i uznanie wzajemnej zależności jednostki w grupie
3)zaangażowanie członków grupy w jej funkcjonowanie
Sposoby organizacji grup autonomicznych
1)grupy szeregowe 2)równoległe
3)rozgałęzione
Technika kół jakości to sposób naukowego działania polegający na tworzeniu autonomicznych grup pracowniczych regularnie analizujących i poszukujących rozwiązań problemów powstających w toku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz