Zarządzanie jakością - dr Janusz Niezgoda wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 10024
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie jakością - dr Janusz Niezgoda wykłady - strona 1 Zarządzanie jakością - dr Janusz Niezgoda wykłady - strona 2 Zarządzanie jakością - dr Janusz Niezgoda wykłady - strona 3

Fragment notatki:

13-stronicowa notatka w formacie doc obejmuje dwa pierwsze wykłady z zarządzania jakością (dodatkowo na końcu wykładów przykładowe ćwiczenia z zarządzania jakością, ponadto wzory, wykresy i objaśnienia). W treści notatki można zapoznać się z następującymi tematami: rynek jako system relacyjny, racjonalne zarządzanie jakością, podażowa strona rynku, popytowa strona rynku, regulacje prawne, rodzaje skal, definicja jakości produktu, ocena poziomu jakości wykonania, wadliwość cząstkowa, zero-jedynkowe zmienne diagnostyczne, wadliwość agregatowa. Ponadto w treści notatki można spotkać się z następującymi pojęciami: potrzeby i preferencje w zakresie ich zaspokajania, ograniczenia budżetowe, korzystna pozycja produktu na rynku, oferta rynkowa, indeks "i", dwie charakterystyki konsumenta, funkcja ochrony indywidualnych interesów konsumenta, skala nominalna, mianowa, porządkowa, rangowa, przedziałowa, ilorazowa, interwałowa, stosunkowa, współczynnik skojarzenia Yule'a, kategorie jakościowe, dwie kategorie jakości, techniczna, marketingowa, quality of manufacture, quality of design. Ponadto w treści wykładów: stymulanta jakości, destymulanta, nominanta, wadliwość, wadliwość ze względu na zmienną diagnostyczną, ciągłe zmienne dianostyczne.

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ wykład 1 (5-10-2010)
PODSTAWOWE POJĘCIA
POTRZEBA - odczucie wynikające z poczucia braku czegoś niezbędnego do zapewnienia warunków rozwoju i funkcjonowania człowieka
Chęć zaspokojenia odczuwalnych potrzeb jest czynnikiem stymulującym rozwój różnych form ludzkiej działalności.
RYNEK JAKO SYSTEM RELACYJNY
Podażowa strona rynku
Popytowa strona rynku
P
R
O
D
U
K
T
Y
Właściwości użytkowe i techniczne
Potrzeby i preferencje w zakresie ich zaspakajania
K
O
N
S
U
M
E
N
C
I
Ceny
Ograniczenia budżetowe
Regulacje prawne
Wnioski, stanowiące podstawę racjonalnego zarządzania jakością:
• Zauważmy przede wszystkim, że oferowany na rynku produkt jest tym chętniej i tym częściej akceptowany przez konsumenta, im korzystniej ukształtowana jest relacja między właściwościami produktu a potrzebami konsumenta i jego preferencjami w zakresie zaspokajania tych potrzeb.
• Zauważmy też, że nie każda taka „akceptacja” może zakończyć się zakupem, albowiem na przeszkodzie stoi relacja między żądaną ceną a ograniczeniem budżetowym konsumenta.
Wynika stąd bezpośrednio, że producent chcąc zapewnić swojemu produktowi korzystną pozycję na rynku powinien:
ustalić cenę na takim poziomie, by mogła ona być zaakceptowana przez możliwie dużą frakcję konsumentów należących do danego segmentu rynku a jednocześnie tak ukształtować zbiór technicznych i użytkowych właściwości produktu, by był on chętnie akceptowany przez konsumentów.
PODAŻOWA STRONA RYNKU
Produkt (wyrób lub usługę) będziemy oznaczać symbolem A lub - częściej - symbolem . Indeks „i” jest zwykle niezbędny, albowiem najczęstsze są sytuacje, gdy konkretny produkt należy rozważać w kontekście innych konkurencyjnych, substytucyjnych produktów.
Produkty te tworzą zbiór, będący ofertą rynkową produktów przeznaczonych do zaspokajania tego samego agregatu potrzeb: W przypadku istnienia jednej technologii zaspokajania danego agregatu potrzeb
A = Gdy np. 3 technologie zaspokajania tego samego agregatu potrzeb( częstsza sytuacja), to:
POPYTOWA STRONA RYNKU
Oferta rynkowa , adresowana jest do pewnego określonego segmentu rynku, czyli zbioru jednostek konsumpcyjnych (konsumentów) postaci K =
- oznacza pojedynczą jednostkę konsumpcyjną (pojedynczego konsumenta). Do jednego segmentu r

(…)

… przypisuje jednakowe wartości liczbowe i jednocześnie różnym obiektom różne wartości liczbowe.
SKALĘ PORZĄDKOWĄ:
stosuje się jeżeli stany badanych cech są uporządkowanymi rozłącznymi, a także uporządkowanymi malejąco lub rosnąco kategoriami jakościowymi. Określa ona pozycję, jaką zajmuję każdy z badanych przedmiotów lub osób, a także zjawisk w odpowiednio uporządkowanym i uszeregowanym zbiorze zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Wyznaczona w ten sposób pozycja jest względna i niedokładna. Wiemy, bowiem że jeden z badanych obiektów poprzedza lub następuje po innych, nie znamy jednak wielkości dzielącego ich dystansu. Skalami porządkowymi są np. skale stopni szkolnych, przy czym w polskim systemie szkolnictwa, bardziej preferowanemu stanowi przypisuje się większą liczbę. Oparta na skali porządkowej jest także większość wyników badań testowych dotyczących poziomu osiągnięć szkolnych, inteligencji, zdolności i osobowości czy badań marketingowych. Skala porządkowa, obok operacji statystycznych stosowanych w przypadku skali nominalnej, dopuszcza także takie operacje jak:
ustalanie wartości środkowych (median), centyli i współczynników korelacji rangowej. Dopuszczalne operacje arytmetyczne to zliczanie liczby…
… można podać zliczanie klientów kupujących określony produkt, zliczanie głosów w wyborach parlamentarnych itp.
definicja jakości produktu
Wg Platona z IV wieku p.n.e.
„Jakość jest to pewien stopień doskonałości”
Według współczesnych autorytetów w dziedzinie jakości:
„Jakość to zgodność z wymaganiami” (P.B. Crosby)
„Przewidywalny stopień jednorodności i niezawodności przy możliwie niskich
kosztach…
… ze sobą zagrożenie życia ludzkiego (tj. porażenie prądem, zatrucie substancją szkodliwą itp.). Rolę egzekutora odpowiednich przepisów pełnią takie jednostki jak np. Państwowa Inspekcja Handlowa (PIH), Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne i inne.
Funkcja ochrony indywidualnych interesów konsumenta. Dużą rolę w zakresie ochrony praw konsumenta spełniają funkcjonujące w danym kraju czy regionie organizacje konsumenckie. Prawu konsumenta do produktów wykonanych zgodnie z wymogami jakościowymi, towarzyszy powstawanie zjawiska reklamacji jakościowych, które z punktu widzenia producenta, stanowią istotny czynnik w zakresie kosztów jakości.
skale pomiarowe
SKALE POMIAROWE:
nominalna (mianowa),
porządkowa (rangowa),
przedziałowa (interwałowa),
ilorazowa (stosunkowa).
SKALA NOMINALNA (MIANOWA):
jest najprostszą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz